South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys ystod eang o weithgaredd annerbyniol sy’n achosi niwed i unigolion, i’w cymuned neu i’w hamgylchedd. Gallai hyn fod yn weithredu gan rywun arall sy’n eich gadael yn teimlo wedi eich brawychu, wedi eich aflonyddu neu mewn trallod. Mae hefyd yn cynnwys ofn trosedd neu bryder am ddiogelwch y cyhoedd, anhrefn cyhoeddus neu niwsans cyhoeddus.

Mae enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys:

  • Cymdogion sy’n niwsans, yn swnllyd neu’n anystyriol
  • Fandaliaeth, graffiti, a gosod posteri’n anghyfreithlon
  • Yfed ar y stryd
  • Difrod amgylcheddol yn cynnwys taflu sbwriel, dympio sbwriel a gadael ceir
  • Gweithgaredd cysylltiedig â phuteindra
  • Cardota a chrwydreiaeth
  • Camddefnyddio tân gwyllt
  • Defnyddio cerbydau’n anystyriol neu’n amhriodol

Mae gan yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau diogelwch cymunedol eraill, megis y gwasanaeth Tân ac Achub a landlordiaid tai cymdeithasol gyfrifoldeb i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i gynorthwyo pobl sy’n ei ddioddef.

Os cewch broblemau gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu os ydych yn poeni amdano, neu faterion diogelwch cymunedol eraill, dylech gysylltu â’ch cyngor lleol neu ffonio’r rhif di-argyfwng, 101. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

MENU