South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Trais ac Ymosodiad Rhywiol

Os ydych wedi dioddef ymosodiad rhywiol, naill ai fel oedolyn neu fel person ifanc, mae’n bwysig cofio nad eich bai chi ydoedd. Mae trais rhywiol yn drosedd, ni waeth pwy sy’n ei gyflawni, ble na phryd y mae’n digwydd.


Beth yw trais rhywiol?

Trais rhywiol yw pan fydd rhywun yn ymdreiddio’r wain, yr anws neu geg person arall gyda’i bidyn heb eu cydsyniad.

Beth yw ymosodiad rhywiol?

Ystyrir unrhyw weithred rywiol heb gydsyniad person yn ymosodiad rhywiol – hynny yw ni wnaethant gytuno iddo. Gall hyn gynnwys:

Ymosodiad drwy ymdreiddio yw pan fydd rhywun yn rhoi rhan arall o’u corff – neu wrthrych – i mewn i wain neu anws person arall heb gydsyniad y person hwnnw.

Ymosodiad rhywiol yw pan fydd rhywun yn cyffwrdd â pherson arall mewn ffordd rywiol, heb gydsyniad y person hwnnw.


Beth yw cydsyniad?

Cydsynio yw pan fydd rhywun yn cytuno, o ddewis, gyda’r rhyddid a’r capasiti i wneud y dewis hwnnw. Er enghraifft, os bydd person yn anymwybodol neu’n analluog oherwydd alcohol neu gyffuriau, ni allant roi eu cydsyniad.

Rhagor o ganllawiau ar wefan ‘Consent is everything’

Cofiwch: os nad eich dewis chi ydyw, nid ydych wedi rhoi eich cydsyniad.

Gall unrhyw un o unrhyw oedran, rhyw, rhywioldeb, ethnigrwydd neu gefndir cymdeithasol ddioddef trais ac ymosodiad rhywiol. Mae’n fwy tebygol y bydd y dioddefwr yn adnabod y troseddwr (y person sy’n cyflawni’r ymosodiad) – megis partner, cynbartner, perthynas, ffrind neu gydweithiwr.

I’r dioddefwr, nid yw graddau’r ymosodiad rhywiol yn pennu pa mor ofidus y mae iddynt na’r ymyrraeth y maent yn ei deimlo. Mae pob digwyddiad yn wahanol a bydd ymateb y dioddefwr yn wahanol. Yr hyn sy’n bwysig yw bod unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio yn cael y cymorth priodol.


Rwyf wedi cael fy nhreisio / wedi dioddef ymosodiad rhywiol – beth nawr?

Chi sydd i benderfynu beth fydd yn digwydd nesaf

Mae Heddlu De Cymru yma i’ch helpu a byddwn yn eich annog i gysylltu â ni er mwyn rhoi gwybod am y drosedd hon. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi roi gwybod i’r heddlu am yr ymosodiad os nad ydych am wneud hynny ac rydym yn deall y gallai fod angen amser arnoch i brosesu’r hyn sydd wedi digwydd i chi.

Os byddwch yn rhoi gwybod i ni am yr ymosodiad, gallwch fod yn dawel eich meddwl y cewch eich trin â pharch a sensitifrwydd a chaiff swyddog sydd wedi’i hyfforddi’n arbennig ei benodi i’ch achos. Ni fyddwn yn eich beirniadu chi na’ch ffordd o fyw. Ein blaenoriaeth yw eich diogelu a rhoi cymorth i chi, ac i ddwyn y troseddwr i gyfrif am y niwed y mae wedi’i achosi.


Beth yw’r dewis amgen os nad wyf am roi gwybod i’r heddlu am yr ymosodiad?

I gael sylw meddygol arbenigol a chymorth trais rhywiol, gallwch fynd i ganolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol (SARC) yn uniongyrchol, heb gysylltu â’r heddlu, a byddwn yn eich annog i ystyried cael help a chymorth cyn gynted â phosibl er mwyn eich lles emosiynol a chorfforol.

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol

Mae canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol (SARCs) yn cynnig cymorth meddygol, ymarferol ac emosiynol gyda meddygon, nyrsys a gweithwyr cymorth sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i ofalu amdanoch.

Canolfannau atgyfeirio ymosodiadau rhywiol (SARCs) yn ardal Heddlu De Cymru:

Llwybrau Newydd – Willow House
Cyfeiriad: 11 Heol yr Eglwys, Merthyr Tudful, CF47 0BS
Ffôn: 01685 350099
Ffacs: 01685 384640
E-bost:
sarc@newpathways.co.uk

Safe Island/Ynys Saff
Cyfeiriad: Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0SJ
Ffôn: 02920 335795

Llwybrau Newydd – Canolfan Beech Tree
Cyfeiriad:
Tŷ Emily Phipps, Pentref Myfyrwyr Hendrefoilan, Abertawe, SA2 7NB
Ffôn: 01792 206885
E-bost:
swanseasarc@btconnect.com

Gallwch weld y rhestr lawn o’r canolfannau yn y DU yma


Beth fydd yn digwydd yn y Ganolfan?

Gall dioddefwyr trais ac ymosodiad rhywiol deimlo yn aml fod eu dewisiadau yn gyfyngedig, a chredu y bydd dweud wrth rywun beth sydd wedi digwydd iddynt yn golygu y bydd pethau’n mynd y tu hwnt i’w rheolaeth yn gyflym. Fodd bynnag, hanfod gwasanaethau SARC yw eu bod yn canolbwyntio’n llwyr ar y cleient ac maent wedi’u cynllunio i sicrhau bod dioddefwyr yn cael y wybodaeth gywir er mwyn eu galluogi i wneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd nesaf.

Dysgwch fwy am yr hyn y gwnaeth y cymorth a’r gwasanaethau mewn Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)  ei ddarparu.

Mae gwasanaethau SARC a chymorth ISVA am ddim i bawb, p’un a ydynt yn breswylwyr yn y DU ai peidio.


Rhagor o wybodaeth a chymorth

Byw Heb Ofn
The Survivors Trust Cymru
Ffocws Dioddefwyr De Cymru

MENU