South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Technoleg Adnabod Wynebau – Nodiadau Prosesu Teg

Pwy yw’r Rheolwr Data?

Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru yw’r Rheolwr Data.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch: afr@south-wales.pnn.police.uk.

Beth yw diben y prosesu a’r sail gyfreithiol dros y prosesu?

Nod technoleg adnabod wynebau yw enwi unigolion neu gadarnhau pwy yw unigolion drwy gymharu eu hwynebau yn erbyn cronfa ddata o wynebau hysbys a chwilio am gydweddiad.

Gellir rhannu’r broses yn dri cham cyffredinol iawn. I ddechrau, rhaid i’r cyfrifiadur ddod o hyd i’r wyneb yn y ddelwedd. Yna, bydd yn creu cynrychiolaeth rifol o’r wyneb yn seiliedig ar leoliad, maint a siâp perthnasol pryd a gwedd yr wyneb. Yn olaf, caiff y map rhifol hwn o’r wyneb yn y ddelwedd ei gymharu â chronfa ddata o ddelweddau o wynebau hysbys.

Caiff data personol eu prosesu at ddiben plismona, sy’n cynnwys:
• diogelu bywyd ac eiddo;
• cadw trefn;
• atal troseddau rhag cael eu cyflawni;
• dwyn troseddwyr gerbron y llys;
• unrhyw un o ddyletswyddau neu gyfrifoldebau’r heddlu sy’n codi o gyfraith gyffredin neu statud
a hefyd at ddibenion diogelwch cenedlaethol.

Pa gategorïau o ddata personol a ddefnyddir?

Bydd data personol yn cynnwys delweddau o’r wyneb yn ogystal ag enwau.

I bwy y caiff y data personol eu trosglwyddo?

Dim ond Heddlu De Cymru fydd yn cael mynediad i’r data personol. Ni chaiff gwybodaeth ei throsglwyddo dramor.

Beth yw’r cyfnod cadw neu’r meini prawf a ddefnyddir i bennu’r cyfnod cadw?

Caiff data ond eu cadw cyhyd ag y bo angen at ddiben plismona, yn unol â’r canllawiau yn yr Arfer Plismona Awdurdodedig ar reoli gwybodaeth.

Cliciwch yma: Eich hawl i wybodaeth

Cliciwch yma: Sut i wneud cais am wybodaeth a ddelir amdanoch ar systemau Heddlu De Cymru.

Cliciwch yma: Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth.

Ffynhonnell y data personol a ph’un a ddaeth o ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd.

Daw’r data personol gan heddluoedd ac asiantaethau diogelwch cenedlaethol.

Eich hawl i ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth asesu dull prosesu Rheolwr Data

O dan Adran 42 o’r Ddeddf gall unrhyw berson ofyn i’r Comisiynydd Gwybodaeth wneud asesiad os bydd yn credu bod y ffordd y mae Heddlu De Cymru wedi ymdrin â data personol yn effeithio neu wedi effeithio arno’n andwyol. Dylid gwneud ceisiadau o’r fath yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth y gellir dod o hyd i’r manylion cyswllt isod.

Yn gyffredinol os bydd gan unigolion unrhyw bryderon ynglŷn â’r ffordd y mae eu data personol yn cael eu trin gan Heddlu De Cymru neu ansawdd (cywirdeb, perthnasedd, heb fod yn ormodol ac ati.) eu data personol fe’u hanogir i’w codi gydag Uned Rheoli a Datgelu Data Heddlu De Cymru.

Y Comisiynydd Gwybodaeth yw’r rheoleiddiwr annibynnol sy’n gyfrifol am orfodi’r Ddeddf a gall ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol am ofynion y Ddeddf. Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ddefnyddio’r manylion canlynol:

The Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113
Gwefan: www.ico.org.uk

MENU