South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Sut i Ddiogelu Eich Beic

 

Cloi eich beic:

 • Prynwch glo beic Sold Secure, gweler Sold Secure am gyngor cyn prynu clo o’r fath.
 • Dylech bob amser sicrhau eich bod yn cloi eich beic, p’un a fyddwch gartref neu’n teithio o gwmpas, hyd yn oed os na fyddwch ond yn ei adael am ychydig eiliadau.
 • Dylech gloi eich beic wrth resel feiciau bwrpasol oherwydd mae’n bosibl y caiff ei dynnu oddi wrth eitemau eraill o ddodrefn stryd, fel rheiliau neu bolion lampau.
 • Dylech gloi’r ffrâm a’r olwynion wrth y rhesel feiciau, neu os byddwch gartref, dylech gloi’r beic mewn rhywle na ellir ei weld.
 • Dylech leihau’r bwlch rhwng y beic a’r clo er mwyn atal y clo rhag cael ei symud i’w dorri
 • Sicrhewch fod eich clo yn wynebu’r llawr oherwydd bydd hyn yn ei gwneud yn anos i’w dorri
 • Dylech dynnu eitemau fel goleuadau, sbidomedrau ac ati
 • Os oes olwynion y gellir eu rhyddhau’n gyflym ar eich beic, gwnewch yn siŵr eich bod yn cloi’r rhain drwy’r ffrâm

Lawrlwythwch ein canllaw Cloi eich beic.

Lawrlwythwch ein taflen Helpwch ni i atal dwyn beiciau

Cofrestru eich beic:

 • Tynnwch luniau o’ch beic, yn enwedig unrhyw nodweddion neu rannau arbennig.
 • Sicrhewch eich bod yn cofnodi rhif unigryw’r ffrâm sydd wedi’i nodi ar y ffrâm, o dan y pedalau.
 • Rydym yn argymell eich bod yn trefnu i’ch beic gael ei farcio a’i gofrestru am ddim ar Immobilise.com
 • Cadwch olwg am ddigwyddiadau Marcio Beiciau yr Heddlu, lle bydd eich swyddogion lleol yn cofrestru eich beic am ddim. Cysylltwch â’ch Tîm Plismona yn y Gymdogaeth i gael dyddiadau, amseroedd a lleoliadau digwyddiadau sydd ar y gweill neu dilynwch ni ar Twitter.

Os caiff eich beic ei ddwyn:

 • Os oes trosedd yn mynd rhagddi, ffoniwch 999
 • Mewn achosion eraill, ffoniwch 101. Caiff yr achos o ddwyn ei gofnodi, felly ceisiwch sicrhau bod gennych gymaint o wybodaeth â phosibl wrth law i ddisgrifio eich beic, a sicrhewch eich bod yn dweud wrth y cysylltydd bod eich beic wedi’i gofrestru ar Immobilise.com
 • Dylech hefyd roi gwybod i Immobilise.com os caiff eich beic ei ddwyn – gall hyn sicrhau y caiff ei ddychwelyd atoch, os caiff ei wirio gan swyddog.

I gael rhagor o wybodaeth am feicio yng Nghymru, ewch i Sustrans.

MENU