South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Meddiant Arfau

Cyllyll

Mae’n anghyfreithlon i:

 • werthu cyllell o unrhyw fath i unrhyw un dan 18 oed (gall rhai 16 i 18 oed yn yr Alban brynu cyllyll cytleri a chegin)
 • cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da – oni bai ei bod yn gyllell gyda llafn sy’n plygu 3 modfedd (7.62cm) neu lai o hyd, e.e. Cyllell Byddin y Swistir
 • cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell waharddedig
 • defnyddio unrhyw gyllell mewn modd bygythiol (yn cynnwys cyllell gyfreithlon, megis cyllell Byddin y Swistir)

Rhesymau da dros gario cyllell

Gall enghreifftiau o resymau da dros gario cyllell yn gyhoeddus gynnwys:

 • mynd â chyllyll a ddefnyddir gennych yn y gwaith yn ôl a blaen i’r gwaith
 • mynd â chyllyll i oriel neu amgueddfa i’w harddangos
 • bydd y gyllell yn mynd i gael ei defnyddio ar gyfer theatr, ffilm, teledu, ail-gread hanesyddol neu at ddibenion crefyddol, e.e. y kirpan y mae rhai Siciaid yn ei chario
 • Bydd llys yn penderfynu a oes gennych reswm da dros gario cyllell os cewch eich cyhuddo o’i chario’n anghyfreithlon.

Cyllyll gwaharddedig

Enghreifftiau o gyllyll sydd wedi’u gwahardd yn llwyr yw:

 • disguised knife
 • stealth knife & baton
 • sword
 • zombie knife

Gynnau ac arfau tanio

Mae angen i chi gael tystysgrif arfau tanio a roddir gan yr heddlu i fod ym meddiant, prynu neu gaffael arf tanio neu wn haels. Rhaid i chi hefyd fod â thystysgrif i brynu bwledi. Mae’n anghyfreithlon i unrhyw un dan 18 oed brynu arf tanio ffug ac i unrhyw un werthu arf tanio ffug i rywun o dan 18 oed.

Mae rhai arfau tanio wedi’u gwahardd yn llwyr. Ni fyddwch yn gallu cael tystysgrif ar eu cyfer ac mae’n drosedd i fod yn eu meddiant, eu prynu neu eu caffael heb awdurdod yr Ysgrifennydd Cartref.

Mae’n drosedd i fod ym meddiant arf tanio, gwn haels neu arf aer peryglus a rhai mathau o fwledi heb dystysgrif, neu i fod ym meddiant arf sydd wedi ei wahardd.

Cario arf

Os cewch eich dal yn cario cyllell neu wn yn anghyfreithlon, hyd yn oed un ffug, cewch eich arestio a’ch erlyn. Nid yw’n esgus dweud eich bod yn ei gario er eich diogelwch eich hun neu eich bod yn ei gario ar ran rhywun arall.

Cofiwch – mae’r gyfraith yn glir – os ydych yn dewis cario arf, rydych yn rhoi eich dyfodol eich hun mewn perygl. Os nad ewch ag ef gyda chi, ni chaiff ei ddefnyddio.

Chwaraewch eich rhan mewn lleihau troseddau cyllyll a gynnau drwy riportio pobl y gwyddoch chi, neu yr ydych yn amau, sy’n cario arf yn anghyfreithlon.

Ffoniwch eich heddlu lleol ar 101, neu 999 os yw trosedd ar waith neu os oes bywyd mewn perygl.

Os na allwch siarad â’r heddlu, cysylltwch â’r elusen annibynnol Taclo’r Taclau drwy ffonio 0800 555 111 neu ddefnyddio ei ffurflen riportio ar-lein (agor mewn ffenestr newydd) a rhoi gwybodaeth am y drosedd yn ddienw.

MENU