South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Blacmel rhywiol: mae Gorfodi a Chribddeilio Rhywiol Ar-Lein yn Drosedd

Oes rhywun rwyt ti ond wedi cyfarfod ag ef/â hi ar-lein wedi gofyn i ti anfon lluniau a/neu fideos rhywiol ato/ati, neu gyflawni gweithredoedd rhywiol drwy we-gamera? Ydy’r unigolyn hwn yn gofyn i ti gadw dy gyswllt yn gyfrinachol, gan fygwth cyhoeddi’r lluniau neu’r fideos ohonot ar y rhyngrwyd neu eu rhannu â dy ffrindiau a dy deulu os na fyddi di’n anfon rhagor neu’n talu arian?

Mae hon yn drosedd – mae’n cael ei galw’n orfodi a chribddeilio rhywiol ar-lein.

Os bydd hyn yn digwydd i ti: #DwedNa! Edrycha am help. Dwed wrth ffrind neu oedolyn rwyt yn ymddiried ynddo neu rho wybod i’r heddlu. Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun.

Efallai y bydd troseddwyr yn ceisio cysylltu â ti ar-lein er mwyn cael lluniau neu fideos ohonot. Er mwyn gwneud hyn, byddan nhw’n ceisio gwneud i ti deimlo’n arbennig drwy esgus bod yn ffrind i ti. Mae’n bosibl y byddan nhw’n dweud pethau neis er mwyn ennyn dy ymddiriedaeth. Efallai y byddan nhw hefyd yn dy ddenu i gymryd rhan mewn sgwrs rywiol a chyflawni gweithredoedd rhywiol ar-lein.

Ar ôl iddyn nhw gael gafael ar dy luniau neu dy fideos rhywiol, efallai y byddan nhw’n mynnu dy fod yn anfon rhagor, neu’n gofyn i ti am arian, gan fygwth cyhoeddi’r lluniau ar y rhyngrwyd neu eu rhannu â dy ffrindiau a dy deulu os na fyddi di’n ufuddhau. Gallan nhw fod yn dda iawn am wneud i ti deimlo’n euog am yr hyn sydd wedi digwydd er mwyn dy atal rhag cael help.

Er y gall yr ymddygiad hwn hefyd ddigwydd ymhlith cyfoedion, mae’r cyngor hwn yn canolbwyntio ar weithgareddau troseddol a gyflawnir gan oedolion. Ddylet ti ddim ymddiried yn yr unigolyn hwn. Mae’n droseddwr a dylai gael ei erlyn. Nid yw llawer o ddioddefwyr yn gofyn am help nac yn rhoi gwybod i’r heddlu am eu bod yn teimlo cywilydd am y deunydd sydd gan y troseddwr, neu am nad ydynt yn ymwybodol eu bod wedi dioddef trosedd.

Blacmel rhywiol: canllaw hunangymorth / cyngor i ddioddefwyr

Beth y dylech ei wneud os ydych yn dioddef blacmel rhywiol

Peidiwch â mynd i banig. Cysylltwch â’r heddlu a’ch darparwr gwasanaeth rhyngrwyd ar unwaith. Bydd yr heddlu yn cymryd eich achos o ddifrif, byddant yn ei drin yn gyfrinachol, ac ni fyddant yn eich beirniadu am fod yn y sefyllfa hon.

Peidiwch â chyfathrebu ymhellach â’r troseddwyr. Cymerwch sgrinluniau o bob neges neu gyfathrebiad. Os yw hyn wedi digwydd drwy Facebook, gwnewch yn siŵr eich bod yn atal eich cyfrif dros dro (ond peidiwch â’i ddileu) a dilynwch y camau uchod. Bydd dadactifadu’r cyfrif Facebook dros dro yn hytrach na’i gau i lawr yn golygu y caiff y data eu cadw a fydd yn helpu’r heddlu i gasglu tystiolaeth. Gellir hefyd ail-actifadu’r cyfrif ar unrhyw adeg fel na chaiff eich atgofion ar-lein eu colli am byth. Hefyd, cadwch lygad ar bob un cyfrif y gallech fod wedi’i gysylltu rhag ofn i’r troseddwyr geisio cysylltu â chi drwy un ohonynt.

Peidiwch â thalu. Mae llawer o ddioddefwyr sydd wedi talu yn parhau i gael gorchmynion i dalu symiau mwy o arian. Mewn rhai achosion, hyd yn oed pan fo’r arian wedi’i dalu bydd y troseddwyr yn postio’r fideos rhywiol beth bynnag. Os ydych eisoes wedi talu, edrychwch i weld a yw’r arian wedi cael ei gasglu. Os ydyw, ac os gallwch, gwnewch nodyn o ble y cafodd ei gasglu. Os nad yw, yna gallwch ganslo’r taliad – gorau po gyntaf.

Cadwch unrhyw dystiolaeth. Gwnewch nodyn o’r holl fanylion a ddarparwyd gan y troseddwyr e.e. enw Skype y defnyddiwr (yn enwedig ei fanylion adnabod), yr URL ar gyfer Facebook; Rhif Rheoli Trosglwyddo Arian (MTCN) Western Union neu MoneyGram; unrhyw luniau/fideos a anfonwyd. Byddwch yn ymwybodol bod enw defnyddiwr Skype y sgamiwr yn wahanol i’w fanylion adnabod, ac mai’r manylion adnabod sydd eu hangen ar yr heddlu. Er mwyn dod o hyd iddynt, de-gliciwch ar ei broffil, dewisiwch ‘View Profile’ ac yna chwiliwch am yr enw sydd mewn ysgrifen las yn hytrach na’r enw sydd uwchben mewn ysgrifen ddu. Bydd yr enw hwn wrth ymyl y gair ‘Skype’ ac ni fydd bylchau ynddo. PEIDIWCH Â DILEU UNRHYW OHEBIAETH. Cofiwch, rydych wedi bod yn darged i droseddwyr cyfundrefnol. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac mae cymorth cyfrinachol ar gael. Gallwch chi oresgyn hyn. 

Sut mae’r drosedd yn gweithio

Wrth dargedu person ifanc dan oed, mae gan droseddwyr ddau brif gymhelliant, sef:

  • Diddordeb rhywiol mewn plant –  nod y sgwrs gribddeilgar yw caffael deunydd rhywiol (ffotograffau a/neu fideos sy’n dangos y plentyn) neu drefnu cysylltiad rhywiol all-lein;
  • Diddordeb economaidd – y nod yw elwa’n ariannol ar y gribddeiliaeth.

Ymgyrch ‘Dwed Na’

Lansiwyd ymgyrch ‘Dwed na’ gan Europol ym mis Mehefin 2017. Am drosolwg wedi’i ddiweddaru o’r ymgyrch, ewch i wefan Europol

I gael cyngor a chymorth cyfrinachol am ddim, cysylltwch â Samaritans Cymru.

Ymwadiad: Mae cynnwys allweddol ar y dudalen hon wedi’i gasglu at ei gilydd o raglen addysg CEOP Command Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol y DU sy’n ymdrin yn benodol â risg o gam-drin plant a manteisio’n rhywiol arnynt ar-lein drwy ei wefan Thinkuknow [Hyperddolen – www.thinkuknow.co.uk] i blant a phobl ifanc.

MENU