South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Helpu i gadw oedolion sy’n agored i niwed sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia yn ddiogel – Protocol Herbert 

Oes gennych chi ffrind neu berthynas sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia sydd mewn perygl o fynd ar goll?

Rydym yn deall y gall gofalu am bobl sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia fod yn heriol a bod cynllunio ymlaen llaw i’w cadw yn ddiogel yn bwysig iawn.

Gall pobl sy’n byw gyda dementia, ar ryw bwynt, ddechrau ‘cerdded o gwmpas’. Bydd rhai yn mynd allan i’r ardd neu’r stryd ac yn dychwelyd ychydig yn ddiweddarach, ond gall pobl eraill sy’n dioddef o’r clefyd fynd ar goll. Gall hwn fod yn brofiad gofidus i’r unigolyn a’i deulu, ei ffrindiau a’i ofalwyr.

Mae Protocol Herbert yma i’ch helpu i gadw oedolion sy’n agored i niwed sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia yn ddiogel. Mae’n fenter genedlaethol sydd wedi’i mabwysiadu gan heddluoedd ledled y DU.

Gwybodaeth i helpu i chwilio am rywun sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia

Ffurflen yw Protocol Hebert, a gaiff ei chadw gan yr unigolyn neu’r lleoliad sy’n gofalu am yr unigolyn sydd â chlefyd Alzheimer neu ddementia. Mae’n cynnwys gwybodaeth bwysig am yr unigolyn sy’n agored i niwed, gan gynnwys ei arferion, ei ofynion meddygol a’i hoff lefydd i ymweld â nhw. Os bydd yr unigolyn yn mynd ar goll, gellir trosglwyddo’r ffurflen hon i’r heddlu. Mae’n lleddfu’r pryder o orfod casglu’r wybodaeth werthfawr hon yn ystod cyfnod anodd.

Sut i ddefnyddio Protocol Herbert

Er mwyn ymuno, bydd angen i chi wneud y canlynol:

  1. Darllen y canllawiau gwybodaeth isod.
  2. Lawrlwytho a chwblhau Proffil Oedolyn sy’n Agored i Niwed sydd Ar Goll Protocol Herberta’i gadw mewn man diogel.

Noder: Hoffai swyddogion yr heddlu gael trosolwg yn hytrach na manylion manwl. Er bod angen i ni wybod rhywfaint o wybodaeth allweddol, ni fydd angen i ni wybod popeth. Os ydych yn ysgrifennu’r wybodaeth â llaw, ceisiwch sicrhau ei bod yn hawdd i’w darllen i rywun efallai nad yw’n gyfarwydd â’ch llawysgrifen.

Os bydd rhywun yn mynd ar goll:

Drwy arbed munudau gellir achub bywydau.

Os na allwch ddod o hyd i rywun yn gyflym yn y ffordd arferol, yna ffoniwch yr heddlu ar 999.

Mae rhai pobl yn poeni y cânt eu beirniadu am ffonio’r heddlu, ond os byddwch yn poeni am ddiogelwch unigolyn, yna mae’n bwysig ffonio cyn gynted â phosibl. Po gyntaf y caiff yr heddlu wybod bod rhywun ar goll, y cynharaf y gall swyddogion ddechrau chwilio amdano. 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd swyddog yr heddlu yn ymweld â’ch cyfeiriad neu gartref gofal i gasglu’r Proffil Oedolyn sy’n Agored i Niwed sydd Ar Goll Protocol Herbert gennych, neu, os yw’r ffurflen yn electronig, bydd yr unigolyn sy’n cymryd yr alwad yn rhoi cyfeiriad e-bost i chi er mwyn i chi ei hanfon i’r heddlu.

Bydd y wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn ddefnyddiol iawn o ran cydlynu’r broses o chwilio am yr unigolyn. Byddwch yn teimlo’n ofidus ac yn poeni am ei ddiogelwch, sy’n hollol naturiol, a bydd swyddogion yr heddlu yn sicrhau y cewch eich cefnogi drwy gydol y broses.

Help a chefnogaeth ychwanegol

Cofiwch y dylid ystyried Proffil Oedolyn sy’n Agored i Niwed sydd Ar Goll Protocol Herbert a’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ynddo, fel mesur ychwanegol er mwyn helpu i sicrhau diogelwch unigolyn. NID dyma’r unig ddull gweithredu y dylid ei fabwysiadu.

Os ydych chi neu rywun rydych yn poeni amdano yn byw gyda chlefyd Alzheimer neu ddementia a hoffech siarad â rhywun yn gyfrinachol, gallwch gysylltu â’r Llinell Gymorth Dementia Genedlaethol ar 0300 222 11 22 neu ewch i wefan y Gymdeithas Alzheimer.