South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Hawl y Dioddefwr i Adolygiad (VRR)
About

Mae Hawl y Dioddefwr i Adolygiad (VRR) yn gynllun sy’n rhoi’r hawl i ddioddefwr ofyn am adolygiad o benderfyniad yr Heddlu i beidio ag erlyn unigolyn sydd dan amheuaeth. Mae hawl dioddefwr i ofyn am adolygiad yn codi pan fydd y canlynol yn gymwys:
• Gwnaeth yr heddlu benderfyniad i beidio ag erlyn yr unigolyn oedd dan amheuaeth ar sail diffyg tystiolaeth neu fudd i’r cyhoedd neu
• Nid oedd gan yr heddlu yr awdurdod i erlyn heb ymgynghori â Gwasanaeth Erlyn y Goron ac ni chyfeiriwyd y mater at Wasanaeth Erlyn y Goron ar sail diffyg tystiolaeth neu fudd i’r cyhoedd

Achosion sy’n gymwys

Dim ond i achosion lle nodwyd yr unigolyn sydd dan amheuaeth a chyfwelwyd ag ef dan rybudd naill ai ar ôl ei arestio neu drwy drefniant gwirfoddol y mae VRR yr Heddlu yn gymwys. Mae ‘cyfweliad’ yn yr ystyr hwn yn ymwneud â sefyllfaoedd lle gofynnir i’r unigolyn sydd dan amheuaeth ymateb i honiad eithaf manwl yn hytrach na chwestiynu cyfyngedig a all ddigwydd yn syth ar ôl digwyddiad, er enghraifft yn ystod achos stopio a chwilio.

Bydd VRR yr Heddlu yn gymwys i benderfyniadau a wnaed ar neu ar ôl 1 Ebrill 2015 yn unig.
Dim ond i droseddau Safonau Cofnodi Troseddau Cenedlaethol (NCRS) y bydd VRR yr Heddlu yn gymwys.

D.S. Mae llwybr gwahanol ar gyfer gwneud cais am adolygiad o benderfyniad gan Wasanaeth Erlyn y Goron i beidio ag erlyn; gellir cael manylion am hyn ar wefan Gwasanaeth Erlyn y Goron.
NID YW’R achosion canlynol yn dod o fewn cwmpas VRR yr heddlu:
1. Lle na nodwyd unigolyn dan amheuaeth na chyfweld ag ef.
2. Lle dygir cyhuddiadau ynghylch rhai honiadau (ond nid pob un) neu yn erbyn rhai o’r unigolion sydd dan amheuaeth (ond nid pob un).
3. Lle mae’r drosedd gyhuddedig yn wahanol i’r drosedd a gofnodwyd. Er enghraifft os cyhuddir rhywun o ymosod cyffredin, ond cofnodwyd trosedd gwir niwed corfforol.
4. Lle mae achos wedi dod i ben drwy warediad y tu allan i’r llys e.e. rhybudd.
5. Lle mae’r dioddefwr yn tynnu ei gŵyn yn ôl neu’n gwrthod cydweithredu â’r ymchwiliad, a phenderfynir peidio â chyhuddo neu beidio â chyfeirio’r achos at Wasanaeth Erlyn y Goron ar gyfer penderfyniad cyhuddo.
Mae VRR yn ymwneud yn benodol â phenderfyniadau i beidio ag erlyn ac nid yw’n cwmpasu penderfyniadau cofnodi troseddau na phenderfyniadau i beidio â pharhau ag ymholiadau.

Pwy all wneud cais o dan y cynllun?

Mae gan unrhyw ddioddefwr mewn achos cymwys lle y gwneir penderfyniad i beidio ag erlyn hawl i ofyn am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw.

Diffinnir dioddefwr fel a ganlyn: ‘person sydd wedi dioddef niwed, gan gynnwys niwed corfforol, meddyliol neu emosiynol neu golled economaidd a achoswyd yn uniongyrchol gan ymddygiad troseddol’.
Mae hyn yn cynnwys:
• Perthnasau agos person yr achoswyd ei farwolaeth yn uniongyrchol gan ymddygiad troseddol
• Rhieni neu warcheidwaid lle mae’r prif ddioddefwr yn blentyn neu’n berson ifanc o dan 18 oed
• Swyddogion yr heddlu sy’n ddioddefwyr trosedd
• Llefarwyr teulu dioddefwyr sydd ag anabledd neu sydd wedi eu hanafu mor wael fel nad ydynt yn gallu cyfathrebu
• Busnesau, ar yr amod eu bod yn rhoi enw cyswllt

Proses ar gyfer gwneud cais am adolygiad

E-bost / Post – gan roi eich enw, dyddiad geni, manylion cyswllt llawn gan gynnwys cyfeiriad, rhifau ffôn ac ati. Rhowch cymaint o fanylion â phosibl gan gynnwys rhif cyfeirnod yr achos, dyddiad y drosedd, enw’r unigolyn dan amheuaeth (os yw’n hysbys) a’r rheswm/rhesymau dros eich gwrthwynebiad.

E-bost – Criminal.Justice@south-wales.pnn.police.uk
Cyfeiriad Post – Hawl y Dioddefwr i Adolygiad, Gwasanaethau Cyfiawnder, Heddlu De Cymru, Stryd John, Porthcawl, CF36 3DT

Beth yw’r terfynau amser?

• Dylid cydnabod cais am adolygiad o benderfyniad o dan y cynllun VRR o fewn 10 diwrnod gwaith.
• Dylid caniatáu i ddioddefwyr wneud cais am adolygiad o fewn 3 mis o gael eu hysbysu bod yr achos yn cael ei ffeilio, gan mai dyma’r cyfnod lle cânt ofyn am adolygiad barnwrol. Ymdrinnir â cheisiadau a wneir ar ôl y cyfnod o dri mis yn ôl disgresiwn yr Heddlu.
• Dylid cwblhau’r adolygiad a chyfleu’r penderfyniad i’r dioddefwr o fewn amserlen gyffredinol o 30 diwrnod gwaith (h.y. 6 wythnos i dderbyn y cais gan y dioddefwr).
• Mewn achosion cymhleth neu sensitif, efallai na fydd yn bosibl gwneud penderfyniad o fewn y terfynau amser arferol. Yn y fath achosion, rhoddir gwybod i’r dioddefwr yn unol â hynny a darperir diweddariadau rheolaidd ynglŷn â datblygiad yr adolygiad.

Canlyniad posibl adolygiad?

Mae chwe chanlyniad posibl i adolygiad:

1. Mae’r penderfyniad gwreiddiol i beidio â gweithredu ymhellach yn cael ei gadarnhau
2. Mae’r penderfyniad gwreiddiol yn cael ei wrthdroi a gweithredir yn erbyn yr unigolyn sydd dan amheuaeth, h.y. caiff ei gyhuddo/wysio
3. Mae’r penderfyniad gwreiddiol yn cael ei wrthdroi ac ymdrinnir â’r unigolyn sydd dan amheuaeth drwy warediad y tu allan i’r llys
4. Mae’r penderfyniad gwreiddiol yn cael ei wrthdroi ac mae’r achos yn cael ei gyfeirio at Wasanaeth Erlyn y Goron ar gyfer penderfyniad cyhuddo
5. Pennir bod angen cwblhau rhagor o ymholiadau cyn y gall y swyddog adolygu ddod i benderfyniad
6. Mae’r penderfyniad gwreiddiol yn cael ei wrthdroi ond mae’r achos wedi’i rwystro drwy statud ac ni ellir cychwyn achos.

Caiff dioddefwr sy’n parhau i fod yn anfodlon ar benderfyniad yr heddlu ac sy’n dymuno ei herio ymhellach wneud cais i’r Uchel Lys am adolygiad barnwrol.

Mae’n bosibl y gallai dioddefwr apelio yn erbyn penderfyniad yr heddlu i beidio ag erlyn gan arwain at wrthdroi’r penderfyniad hwnnw a chyfeirio’r mater at Wasanaeth Erlyn y Goron ar gyfer penderfyniad cyhuddo. Wedyn gallai Gwasanaeth Erlyn y Goron benderfynu peidio â gweithredu ymhellach a byddai hawl gan y dioddefwr i ofyn am adolygiad o benderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron o dan gynllun VRR Gwasanaeth Erlyn y Goron a chyfeirio’r mater ar gyfer adolygiad barnwrol yn y pen draw.