South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Ffyrdd a Cherbydau

Cyngor ar gyfer gyrru ar ffyrdd sydd dan ddŵr

 • Bydd gyrru yn y glaw yn dyblu eich pellter stopio sy’n golygu eich bod yn wynebu mwy o risg o gael damwain.
 • Gall gyrru cerbydau diesel drwy byllau o ddŵr beri difrod anadferadwy i’r injan gan fod ‘twll aer yr injan’ wedi’i leoli ar waelod yr injan, a all ei gwneud yn hawdd i ddŵr lifo i’r peiriant.
 • Mae gyrru anystyriol hefyd yn broblem mewn glaw trwm, gan fod yn rhaid i yrwyr fod yn ystyriol wrth yrru mewn tywydd gwlyb, yn enwedig mewn ardaloedd trefol lle y gall dŵr sy’n tasgu o’r llawr effeithio ar gerddwyr.
 • Mae’r math hwn o ddigwyddiad yn enghraifft o yrru heb ystyriaeth resymol i ddefnyddwyr ffyrdd eraill sy’n golygu y gellir tasgu dŵr i’r palmentydd a gwlychu cerddwyr neu feicwyr. Gallech gael ddirwy a rhwng 3 a 9 o bwyntiau ar eich trwydded os yw’r heddlu’n credu roeddech yn gyrru heb ystyriaeth resymol i ddefnyddwyr ffyrdd eraill.
 • Dylai gyrwyr sicrhau eu bod yn cadw pellter diogel rhwng ei gilydd a chadw at gyflymder diogel, gan na fydd gafael y teiars cystal ag arfer.
 • Os nad ydych yn gallu llywio’r car mae’n debygol bod dŵr yn atal eich teiars rhag gafael ar arwyneb y ffordd yn iawn, felly breciwch yn araf ac yn ysgafn er mwyn arafu.
 • Gall glaw a llwch dŵr gan gerbydau eraill ei gwneud yn anodd gweld ac yn anodd i yrwyr eraill eich gweld chi.  Dylai gyrwyr felly gadw’n ôl oddi wrth y cerbyd o’u blaen, a chadw pellter diogel.
 • Pan fydd ffyrdd dan ddŵr, peidiwch â cheisio croesi os yw’r dŵr yn rhy ddwfn. Gyrrwch yn araf yn y gêr isaf a chadwch gyflymder yr injan yn uchel drwy slipio’r cydiwr. Bydd gwneud hyn hefyd yn atal eich injan rhag pallu.
 • Ceisiwch osgoi’r dŵr dyfnaf sydd fel arfer agosaf at y cwrbyn, a chofiwch brofi eich breciau ar ôl i chi yrru drwy’r dŵr drwy wasgu pedal y brêc yn ysgafn.

Cyngor ar gyfer gyrru mewn rhew ac eira

 • RHAID i chi allu gweld, felly cliriwch yr holl eira a rhew oddi ar eich ffenestri
 • Gwnewch yn siŵr bod y goleuadau’n lân a bod rhif y car yn weladwy ac yn ddarllenadwy.
 • Gwnewch yn siŵr bod y drychau yn glir a bod y ffenestri wedi’u diniwlio’n llwyr
 • Cliriwch unrhyw eira a all gwympo i lwybr defnyddwyr ffyrdd eraill a gwiriwch y llwybr rydych yn bwriadu ei gymryd
 • Gyrrwch yn ofalus, hyd yn oed os bydd y ffyrdd wedi’u trin
 • Cadwch yn ddigon pell oddi wrth y defnyddiwr ffordd o’ch blaen gan y gall pellter stopio fod deg gwaith yn fwy nag ar ffyrdd sych
 • Cymerwch ofal wrth oddiweddid cerbydau taenu halen neu ddadrewyddion eraill, yn enwedig os ydych ar feic modur neu feic
 • Cadwch lygad am gerbydau clirio eira a all dasgu eira i’r naill ochr a’r llall. Peidiwch â goddiweddyd oni bai bod y lôn rydych yn bwriadu ei defnyddio yn glir
 • Byddwch yn barod i amodau ffyrdd newid dros bellteroedd cymharol fyr
 • Gwrandewch ar fwletinau teithio a chymerwch sylw o arwyddion negeseuon amrywiol a all roi gwybodaeth am amodau’r tywydd, ffyrdd a thraffig o’ch blaen
 • Gyrrwch yn arbennig o araf ar gorneli lle mae colli rheolaeth yn fwy tebygol. Breciwch yn raddol ar y ffordd syth cyn i chi gyrraedd tro yn y ffordd. Ar ôl arafu, llywiwch yn ofalus wrth ddilyn y tro yn y ffordd, gan osgoi unrhyw weithredoedd sydyn
 • Gwnewch yn siŵr bod eich gafael ar arwyneb y ffordd yn iawn pan fydd eira neu rew drwy ddewis man diogel i frecio’n ysgafn. Os nad ydych yn gallu llywio’r car, gall hyn olygu bod rhew ar y ffordd a bod eich cerbyd yn colli ei afael arno. Pan fyddwch yn teithio ar rew, prin y gallwch glywed y teiars o gwbl.

Diogelwch ar Feiciau Modur

 • Mae llawer mwy o geir, faniau a lorïau ar ein ffyrdd na beiciau modur, ac mae agweddau gyrwyr tuag at yrwyr beiciau modur yn amrywio’n sylweddol. Mae’r rhan fwyaf, fel arfer yn anfwriadol, yn methu â rhagweld ymddygiad gyrrwr beic modur na derbyn ei fod ar y ffordd.
 • Mae gyrwyr beiciau modur 45 gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd na gyrrwr car ac mae’r ffigurau’n cynyddu. Fel gyrrwr, gallwch helpu i leihau’r ystadegau hyn drwy fod yn fwy ymwybodol o feiciau modur.
 • Byddwch yn ymwybodol – gall beiciau modur fod ar y ffordd unrhyw bryd, felly cadwch lygad amdanynt, yn enwedig ar gyffyrdd, wrth oddiweddyd neu wrth newid lôn
 • Cymerwch yn ganiataol fod beic modur llawer yn agosach nag ydyw mewn gwirionedd – gall ymddangos yn bellach i ffwrdd oherwydd ei faint
 • Cofiwch edrych dros eich ysgwydd – edrychwch yn eich drychau yn rheolaidd a thros eich ysgwydd yn eich dallbwynt cyn ymuno â ffordd neu newid lôn
 • Cadwch eich ffenestri’n lân – gall pethau y tu allan megis perthi a ffensys guddio beiciau modur, felly ni fydd ffenestri brwnt yn helpu o ran gwelededd
 • Peidiwch â dilyn y beic modur yn rhy agos – cofiwch yrru ar bellter diogel a chaniatáu mwy o bellter i stopio pan fyddwch y tu ôl i feic modur
 • Rhowch ddigon o le i feiciau modur – efallai eu bod yn llai, ond pan fyddwch yn goddiweddyd, rhowch gymaint o le ag y byddwch yn ei roi i gar a chofiwch fod angen lôn gyfan arnynt i deithio hefyd
 • Mae’n anodd amcangyfrif cyflymder beic modur a gall ymddangos ei fod yn symud yn gyflymach nag ydyw mewn gwirionedd
 • Bydd gyrwyr beiciau modur yn newid eu safle o fewn lôn am reswm, nid i ddangos eu hunain neu i’ch gwylltio, ond weithiau mae’n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn cael eu gweld yn gliriach neu ddelio â malurion, cerbydau’n mynd heibio neu amodau tywydd
 • Byddwch yn wyliadwrus iawn yn y tywyllwch – gall fod yn anos gweld gyrrwr beic modur yn y nos, yn enwedig os yw o flaen cerbyd sy’n fwy o faint

Dolenni Defnyddiol

System Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig

Tocynnau Goryrru – Gan Bwyll

Diogelwch Ffyrdd Cymru

Brake

Pwyllwch

MENU