South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Eiddo a Gollwyd ac a Ganfuwyd

Eiddo coll

Nid ydym yn derbyn adroddiadau am eiddo coll mwyach.

Os bydd rhywun yn dod ag eitem atom, byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i’r perchennog. Rydym wedi creu cronfa ddata o eiddo y daethpwyd o hyd iddo ar gyfer ardal De Cymru er mwyn helpu i ddychwelyd mwy o eiddo i’r perchenogion.

Os ydych yn credu eich bod wedi colli unrhyw eiddo wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu mewn tacsi, dylech hefyd gysylltu â’r cwmni neu’r darparwr tacsi a gofyn iddo edrych yn ei swyddfa eiddo coll.

Pasbortau

Os ydych wedi colli eich pasbort Prydeinig, dylech roi gwybod i’r swyddfa basbort cyn gynted â phosibl. Gallwch gysylltu â’r swyddfa ar ei llinell gymorth 0300 222 0000 rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9am a 5.30pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus fel arall, gallwch gyflwyno adroddiad ar-lein.

Nid ydym yn cadw nac yn dychwelyd pasbortau a gaiff eu cyflwyno i orsafoedd heddlu. Rydym bob amser yn eu hanfon yn ôl i’r swyddfa basbort

Noder, os yw’r eitem goll yn basbort nad yw’n un o’r DU, peidiwch â chwblhau’r ffurflen isod, gan ei bod yn ofynnol i chi fynd i orsaf heddlu i roi gwybod am hyn yn bersonol

Trwydded Yrru

Os ydych wedi colli eich trwydded yrru Brydeinig dylech gael un newydd gan y DVLA cyn gynted â phosibl

Dylech gysylltu â’r heddlu ar 101 os caiff eich trwydded yrru ei dwyn

Nid ydym yn cadw nac yn dychwelyd trwyddedau gyrru a gaiff eu cyflwyno i orsafoedd yr heddlu. Rydym bob amser yn eu hanfon yn ôl i’r DVLA

Ffôn Symudol

Os oes gennych gontract a’ch bod yn colli eich ffôn symudol, dylech roi gwybod am hynny i’ch darparwr gwasanaeth ffôn symudol ar unwaith.

  • EE
  • Vodafone
  • Three
  • O2
  • Tesco Mobile
  • Virgin
  • Cardiau Banc

Os ydych wedi colli eich cardiau debyd/credyd, dylech roi gwybod i’r banc cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau y caiff y cardiau eu canslo.

Yna, dylech ffonio 101 i ofyn a oes rhywun wedi cyflwyno’r cerdyn i orsaf heddlu yn ardal De Cymru. Os ydych wedi dod o hyd i eiddo, ffoniwch ni ar 101 i roi gwybod am yr hyn y daethoch o hyd iddo.

MENU