South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Dwyn a Lladrad

Mae lladradau (yn cynnwys mygio a dwyn drwy gipio) yn droseddau sy’n aml yn cynnwys trais neu fygythiadau. Er bod y siawns i hyn ddigwydd i chi yn fach, dylech fod yn ymwybodol o’r hyn y gallwch ei wneud i gadw eich hun a’ch eiddo yn ddiogel

Cadw’n ddiogel rhag lladrad

 • Os oes rhaid i chi gerdded ar eich pen eich hun yn y nos byddwch yn ofalus iawn. Cadwch ar ffyrdd sydd wedi eu goleuo’n dda ac sy’n weddol brysur
 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw
 • Osgowch fynd ar lwybrau tarw sy’n golygu mynd ar hyd aliau neu ar draws parciau neu dir comin oni bai eu bod wedi eu goleuo’n dda
 • Os ydych yn cario bag, ceisiwch ei roi ar draws eich brest a chadw eich llaw dros y ddyfais cau
 • Byddwch yn ymwybodol o’ch amgylchoedd a chadwch yn effro i’r hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas
 • Peidiwch â chario dogfennau pwysig neu gardiau credyd sydd ddim eu hangen arnoch
 • Tynnwch eich waled allan dim ond pan fydd angen i chi wneud hynny
 • Os ydych chi’n credu bod rhywun yn eich dilyn, croeswch y ffordd neu ewch i mewn i siop ac arhoswch yno nes eich bod yn siwr eich bod yn ddiogel

Cadw’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych yn teithio ar eich pen eich hun a’ch bod yn gwybod sut i gyrraedd adref, mae defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy diogel na cherdded. Fodd bynnag, dylech ddal i ddefnyddio synnwyr cyffredin i ddiogelu eich hun.

Os ydych yn aros am fws neu drên, safwch mewn man sydd wedi ei oleuo’n dda yn agos i bobl eraill. Unwaith y byddwch ar y bws neu drên, ceisiwch eistedd yn agos i bobl eraill a gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod lle mae’r larymau argyfwng.

Peidiwch â bod ofn symud sedd neu gerbyd os ydych yn teimlo’n anniogel, hyd yn oed os yw hynny’n ymddangos yn anghwrtais.

Atal dwyn personol

Byddwch yn wyliadwrus a chadwch eich eiddo’n ddiogel:

 • Peidiwch byth â gadael eich bagiau neu eitemau gwerthfawr eraill mewn mannau cyhoeddus heb fod neb yn eu gwarchod.
 • Byddwch yn ofalus gyda’ch eiddo; gallai arddangos gemwaith drud neu ddyfeisiau trydanol, megis ffonau symudol neu gamerâu, ddenu sylw nas dymunir
 • Yr eitem fwyaf cyffredin i gael ei dwyn mewn lladrad yw ffôn symudol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich ffôn yn ddiogel. Os nad ydych yn gwneud galwad, cadwch eich ffôn o’r golwg. Cadwch ef yn un o’ch pocedi blaen neu mewn bag

Diogelu eich ffôn symudol

Trafferth yw bod rhywun yn dwyn eich ffôn. Nid dim ond y ffôn ei hun yr ydych yn ei golli; rydych yn colli’r rhifau, y negeseuon a’r lluniau hefyd. Bachu ar gyfle mae lladron, felly peidiwch â gwneud eich hun yn darged hawdd. Bydd gwybod sut i ddiogelu eich ffôn symudol yn arbed llawer o anghyfleuster a phoen meddwl i chi.

 • Os nad ydych yn gwneud galwad, gwnewch yn siwr bod eich ffôn wedi ei guddio o’r golwg
 • Cadwch ef yn un o’ch pocedi blaen neu mewn bag
 • Peidiwch â’i roi yn sownd wrth eich gwregys nac o amgylch eich gwddf
 • Os ydych yn gwneud galwad ar eich ffôn symudol mewn man cyhoeddus, cofiwch bob amser gadw llygad ar yr hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas
 • Ceisiwch osgoi defnyddio eich ffôn symudol mewn man cyhoeddus yn y nos. Os oes yn rhaid i chi ddefnyddio eich ffôn, ceisiwch ddod o hyd i fan sydd wedi ei oleuo’n dda
 • Osgowch dynnu eich ffôn allan mewn gorsafoedd trên ac arosfannau bws gan fod y rhain yn ardaloedd y mae lladron yn eu targedu

Twyll hunaniaeth

Twyll hunaniaeth (a elwir hefyd yn ddwyn hunaniaeth) yw pan fo rhywun yn esgus mai chi ydynt. Efallai y byddant yn gwneud hyn er mwyn prynu pethau yn eich enw a’ch gadael chi a’ch banc gyda’r bil. Darganfyddwch sut i ddiogelu eich manylion personol ac atal twyll hunaniaeth.

Mae nifer o ffyrdd y gall rhywun ddwyn eich hunaniaeth, yn cynnwys:

 • Darganfod eich manylion banc
 • Mynd â’ch pasbort neu drwydded yrru, neu gopïo’r manylion
 • Copïo manylion eich cerdyn credyd
 • Cyrchu eich gwybodaeth bersonol drwy wefan neu e-bost twyllodrus
 • Mynd â phost sothach sydd â’ch gwybodaeth bersonol arno
 • Mynd trwy eich bin sbwriel i ganfod derbynebau a gwybodaeth arall

Efallai na fyddwch yn gwybod yn syth bod eich hunaniaeth wedi ei ddwyn. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod yn diogelu eich manylion ac yn bod yn ymwybodol o unrhyw arwyddion y gallai eich hunaniaeth fod wedi ei ddwyn.

Er mwyn riportio twyll hunaniaeth neu i gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Action Fraud (agor mewn ffenestr newydd).

MENU