South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Diogelwch ar-lein a seiberdroseddu

Yn ystod pandemig COVID-19, bydd llawer mwy ohonom yn gweithio gartref, yn dysgu gartref, neu’n gwneud mwy o weithgareddau ar-lein.

Cyber Aware yw ymgyrch Llywodraeth y DU sy’n rhoi cyngor ar ffyrdd y gallwch gadw eich hun yn ddiogel yn ystod y pandemig.

Darllenwch ei chyngor a’i hawgrymiadau, sy’n cynnwys y ffordd orau o ddefnyddio cyfrineiriau; proses ddilysu dau ffactor; diweddaru eich dyfeisiau; a chadw copi wrth gefn o’ch data.

Mae gwybodaeth am sut i aros yn ddiogel wrth ddefnyddio adnoddau fideogynadledda, gyda chyngor wedi’i anelu at unigolion, teuluoedd a gweithwyr hunangyflogedig, yn ogystal â sefydliadau.

Mae Action Fraud yn cynnwys adran ar gyfer y newyddion, y diweddariadau a’r hysbysiadau diweddaraf am achosion o dwyll a sgamiau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.

 

Mae llawer ohonom yn treulio mwy a mwy o amser ar-lein. Mae bod ar-lein yn cynnig amrywiaeth o adnoddau gwych, gan gynnwys rhoi’r cyfle i chi gysylltu â ffrindiau, teulu a chydweithwyr; eich diddanu eich hun; mynd i siopa; a chael gwybodaeth am bopeth, bron.

Fodd bynnag, mae hefyd yn hynod bwysig eich bod yn eich cadw’ch hun yn ddiogel rhag y rhai hynny a all fod yn ceisio manteisio arnoch ar-lein. Bydd cymryd rhai camau rhagofalus cymharol syml a synhwyrol yn eich helpu i sicrhau bod eich profiad ar-lein yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn hwyliog – ac nad yw seiberdroseddwyr yn cael y cyfle i fanteisio arnoch.

 

Darllenwch ragor o wybodaeth gan Heddlu De Cymru am seiberdroseddu, gan gynnwys:

Twyll a sgamiau
Cam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein
Blacmel rhywiol

 

Mae cyfoeth o wybodaeth am fesurau y gellir eu cymryd er mwyn eich cadw’n ddiogel ar-lein ar gael drwy sefydliadau eraill (dolenni allanol):

Action Fraud
Cyber Aware (y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol)
Get Safe Online
Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

 

Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol: cyngor wedi’i deilwra:

Unigolion a theuluoedd
Unigolion hunangyflogedig ac unig fasnachwyr
Sefydliadau bach a chanolig
Sefydliadau mawr
Y sector cyhoeddus
Gweithwyr proffesiynol ym maes seiberddiogelwch

Gwe-rwydo: sut i roi gwybod am neges gwe-rwydo bosibl i’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Rhoi Gwybod am E-byst Amheus (SERS)

Siopa ar-lein yn ddiogel: cyngor ar ddiogelwch i siopwyr ar-lein

Ydych chi’n berchen ar Fusnes Bach? Cyngor ar sut i wella seiberddiogelwch eich busnes

 

Mae nifer o adnoddau ar gael er mwyn helpu plant i aros yn ddiogel ar-lein, gan gynnwys:

Thinkuknow
Google’s Internet Legends
NSPCC
Cwrs Cadw plant yn ddiogel ar-lein NSPCC
Diogelwch plant ar-lein: canllaw ymarferol ar gyfer darparwyr cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau rhyngweithiol (PDF)
CEOP – Child Exploitation and Online Protection

 

Rhagor o gyngor a manylion cyswllt

Os ydych wedi cael eich twyllo neu wedi profi seibrdroseddu, rhowch wybod amdano i Action Fraud, canolfan genedlaethol y DU ar gyfer rhoi gwybod am dwyll a throsedd ar y rhyngrwyd. Nid yw Action Fraud yn wasanaeth argyfwng, felly ffoniwch 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol.

Os hoffech gael rhagor o gyngor ar aros yn ddiogel ar-lein, cysylltwch â Chynghorydd Gostwng Troseddu a Thactegol eich heddlu lleol.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter i gael diweddariadau: @SWPCyber

Ceir manylion am sut i gysylltu â Heddlu De Cymru drwy glicio yma.