South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Digartrefedd a Chysgu Allan

Fel Heddlu, ein nod yw cadw De Cymru’n ddiogel drwy atal a chanfod troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr o awdurdodau lleol a’r sector gwirfoddol i helpu pobl ddigartref sy’n agored i niwed neu bobl sy’n cysgu allan.

Pan fyddwn ar batrôl, rydym yn cwrdd â phobl sy’n agored i newid ac yn eu hannog i ymgysylltu â’r asiantaethau cymorth a gwasanaethau allgymorth niferus sydd ar gael yng Nghaerdydd. Rydym yn deall y gall fod nifer o faterion a rhesymau cymhleth ynghlwm wrth amgylchiadau rhywun, ac yn aml nid oes ateb syml.

Rydym yn ymwybodol o bryderon ynglŷn â chardota ymosodol, yfed ar y stryd a defnyddio cyffuriau.
Gall ymddygiad o’r fath fod yn fygythiol ac yn annymunol i’r rhai sy’n byw ac yn gweithio mewn ardal neu’n ymweld â hi. Mae mynd i’r afael ag ymddygiad o’r fath, wrth helpu rhai aelodau o’r gymuned sy’n fwy agored i niwed hefyd, yn parhau’n flaenoriaeth i’n timau plismona.
Mae ein meddylfryd yn gyson – cydweithio i gadw De Cymru yn ddiogel.

I roi gwybod i’r Heddlu am unrhyw faterion neu bryderon ffoniwch 101, neu 999 mewn argyfwng.
Rydym yn deall y gall unrhyw un ddod yn ddigartref. Gall cysgu allan niweidio eich iechyd, a gall fod yn beryglus.
Po hiraf y mae rhywun yn cysgu allan, mwyaf yw’r risg y bydd yn aros ar y strydoedd ac yn agored i ddioddef trosedd, datblygu problemau cyffuriau neu alcohol, neu gael problemau iechyd.

Mae’n bosibl nad yw’r bobl sy’n cysgu allan yn hysbys i wasanaethau lleol am eu bod yn cadw o’r golwg, gan fynd i gysgu ar wahanol adegau o’r dydd neu’r nos, a symud o le i le.

Os ydych chi’n ddigartref, mewn perygl o ddod yn ddigartref, neu’n poeni am rywun sy’n cysgu allan, cysylltwch â’r awdurdod lleol perthnasol i drafod eich pryderon:

Cyngor Dinas Caerdydd

Cyngor Penybont ar ogwr

Cyngor Merthyr Tudful

Neath Port Talbot Council

Cyngor Rhondda Cynon Taf

Cyngor Dinas Abertawe

Cyngor Bro Morgannwg

Cwestiynau Cyffredin
A yw Heddlu De Cymru’n targedu pobl ddigartref a phobl sy’n cysgu allan?
Nid ydym yn targedu pobl ddigartref na phobl sy’n cysgu allan. Ein nod yw cydweithio i gadw De Cymru yn ddiogel, ac rydym yn gwneud hyn heb ofn a heb ffafriaeth. Os byddwn yn derbyn adroddiadau yn codi materion neu bryderon, rydym yn ymateb iddynt yn briodol. Yn yr un modd, pan fyddwn ar batrôl, bydd swyddogion a swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu yn ymateb i faterion wrth iddynt godi.

Ydych chi’n symud pobl sy’n cysgu allan ymlaen?
Os nad oes unrhyw bryder penodol o ran diogelwch neu fater atal troseddu, nid ydym byth yn symud pobl sy’n cysgu allan ymlaen, nac yn symud pobl ddigartref oddi ar strydoedd y ddinas. Fodd bynnag, rydym yn siarad â phobl sy’n cysgu allan a phobl ddigartref yn rheolaidd er mwyn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt mewn perthynas â’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael iddynt. Rydym yn gwneud hyn mewn partneriaeth â’r cyngor lleol ac asiantaethau cymorth eraill.

Ydych chi’n arestio pobl am gysgu allan?
Nac ydym, nid yw cysgu allan yn drosedd felly nid ydym yn arestio unrhyw un am wneud hyn. Pan fyddwn yn derbyn adroddiadau o droseddau neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, rydym yn cymryd camau ac yn arestio pobl os yw’n briodol ac yn gyfreithlon i wneud hynny. Mae ein dull gweithredu yn yr amgylchiadau hyn yn gyson, p’un a yw rhywun yn ddigartref ai peidio.
Ydych chi’n atalfaelu sachau cysgu ac eiddo arall gan bobl ddigartref?
Nac ydym, nid ydym yn atalfaelu nac yn cymryd eitemau sy’n perthyn i bobl sy’n cysgu allan neu bobl ddigartref. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn cael ei gadw yn y ddalfa mewn perthynas ag ymchwiliad sy’n mynd rhagddo, neu os bydd yn cael ei symud i le diogel, byddwn yn mynd â’i eitemau fel eu bod yn ddiogel. Caiff yr eitemau hyn eu dychwelyd i’r unigolyn dan sylw wedyn fel y bo’n briodol.

Beth ydych chi’n ei wneud i ddod o hyd i lety a chymorth i bobl ddigartref a phobl sy’n cysgu allan?
Ni all unrhyw sefydliad neu asiantaeth unigol ddatrys problemau digartrefedd a chysgu allan. Mae rhai aelodau o’r gymuned hon yn agored iawn i niwed, a gall llawer ohonynt hefyd ddioddef problemau iechyd meddwl neu broblemau gyda chyffuriau ac alcohol. Rydym yn gweithio’n agos gyda chynghorau lleol a sefydliadau arbenigol megis er mwyn ceisio sicrhau bod cymorth a gwasanaethau priodol ar gael i bobl sy’n ddigartref neu’n cysgu allan.

Rwy’n poeni am ddod yn ddigartref; beth y dylwn ei wneud?
Mae Awdurdodau Lleol yn gweithio gyda phartneriaid i roi cyngor, cymorth a chefnogaeth i bobl sy’n ddigartref neu’n cysgu allan yn y ddinas. Os ydych chi’n cysgu allan, cysylltwch â nhw (manylion uchod)

Beth y dylwn ei wneud os byddaf am helpu pobl sy’n ddigartref neu’n cysgu allan?
Gallwch helpu pobl sy’n cysgu allan drwy gefnogi’r cynlluniau sy’n rhoi cymorth ymarferol ac arbenigol i bobl yn y ddinas. (Manylion cyswllt uchod)

MANYLION CYSWLLT:
Canolfan Huggard: Huggard Buildings, Hansen Street, Caerdydd, CF10 5DW, 029 2064 2000
Mynediad at Wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol: (EDAS): 0300 300 7000
Cymorth i Fenywod: 029 2046 0566
Y Samariaid: 08457 90 90 90
Heddlu De Cymru: 101 neu 999 mewn argyfwng