South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Difrod troseddol a llosgi bwriadol

Difrod troseddol yw difrod bwriadol neu faleisus i gartref, eiddo arall neu gerbydau ac mae’n cynnwys graffiti. Tanau bwriadol yw cynnau tân yn fwriadol mewn eiddo, yn cynnwys adeiladau a cherbydau.

Mae rhai pethau y gallwch eu gwneud er mwyn helpu i atal difrod troseddol pellach ac ymosodiadau o danau bwriadol:

  • Os yw eich eiddo wedi cael ei ddifrodi, mae’n syniad da ei atgyweirio’n gyflym os gallwch. Gall eiddo sydd wedi ei fandaleiddio ddenu pobl a allai achosi rhagor o ddifrod.
  • Cadwch gofnod o bob digwyddiad yr ydych chi’n feddwl sy’n gysylltiedig â’r ymosodiad tanau bwriadol neu unrhyw ddifrod troseddol neu aflonyddu dilynol. Nodwch gymaint o fanylion â phosibl, yn cynnwys amser a dyddiadau digwyddiadau.
  • Os yw’n bosibl, ceisiwch gael tystiolaeth ffotograffig neu fideo. Fodd bynnag, dylech ond gwneud hyn yn ofalus a pheidio â rhoi eich hun mewn sefyllfa o berygl.
  • Mae’n syniad da i edrych ar ddiogelwch eich cartref ac, os bydd angen, ei wella.

Ffoniwch 999 mewn argyfwng bob tro.

Dylid defnyddio’r rhif 999 mewn sefyllfaoedd argyfwng, felly pan fydd trosedd yn cael ei chyflawni, pan fydd unigolyn dan amheuaeth o gyflawni trosedd gerllaw, pan fydd perygl i fywyd neu pan gaiff trais ei fygwth.

Dylid defnyddio’r rhif ffôn 101 i roi gwybod am droseddau nad ydynt yn rhai brys ac ar gyfer ymholiadau cyffredinol. Dyma’r rhif y dylech ei ffonio os bydd eich car yn cael ei ddwyn er enghraifft, neu os ydych am roi gwybod am rywun sy’n defnyddio neu’n gwerthu cyffuriau, os bydd niwed i’ch eiddo neu os hoffech siarad â swyddog.

MENU