South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cyngor atal troseddu Nadoligaidd

     Allan yn siopa

 ✓  Ceisiwch dalu am eitemau ar gerdyn credyd/debyd yn hytrach na chario llawer o arian parod a chadwch PIN eich cerdyn banc yn gyfrinachol.
 ✓  Parciwch eich car mewn ardal sydd wedi’i goleuo’n dda, mewn maes parcio diogel yn ddelfrydol, a sicrhewch fod pob ffenestr a drws ar gau ac ar glo.
 ✓  Peidiwch â gadael unrhyw fagiau heb neb i ofalu amdanynt, hyd yn oed am ychydig eiliadau, a chadwch eich bag llaw ar gau neu eich waled mewn poced fewnol.
 ✓  Meddyliwch am yr eitem rydych yn prynu i rywun. A oes unrhyw gynnyrch diogelwch y gallech ei brynu – e.e. clo ‘D’ o ansawdd da ar gyfer beic?
 ✓  Dylech osgoi gadael nwyddau rydych wedi’u prynu ac anrhegion yn eich cerbyd. Os byddwch yn gwneud hyn, cadwch nhw allan o’r golwg.


     Siopa ar-lein

 ✓  Os bydd rhywbeth yn ymddangos fel gormod o fargen gallai fod o ansawdd gwael, nid fel y’i disgrifir neu efallai nad yw hyd yn oed yn bodoli. Cofiwch brynu nwyddau gan fanwerthwyr dibynadwy a gwefannau dilys.
 ✓  Lle y bo’n bosibl talwch drwy ddefnyddio cerdyn credyd, gan y gallai hyn roi diogelwch cyfreithiol gwerthfawr i chi.
 ✓  Gwnewch yn siŵr bod y wefan yn ddiogel cyn i chi roi eich manylion personol/talu – edrychwch am yr eicon clo yn eich porwr, a gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad gwe yn dechrau gyda https
 ✓  Ystyriwch ble y caiff y nwyddau rydych wedi’u prynu eu dosbarthu – peidiwch â gofyn i neb adael eich parseli ar stepen eich drws, mewn cyntedd neu y tu ôl i finiau.
 ✓  Cofiwch, ni fydd sefydliadau ariannol byth yn gofyn am eich manylion bancio ar-lein drwy e-bost neu dros y ffôn, ac ni fyddant byth yn gofyn i chi ddatgelu eich PIN.


     Mynd allan

 ✓  Os ydych yn teimlo’n anghyfforddus o ganlyniad i ymddygiad rhywun arall, rhowch wybod i aelod o staff yn yr eiddo trwyddedig neu cysylltwch â’r heddlu.
 ✓  Cynlluniwch sut rydych am gyrraedd gartref ymlaen llaw a chofiwch ddefnyddio cwmnïau tacsi trwyddedig yn unig.
 ✓  Cofiwch wybod eich terfyn – #YfwchLaiMwynhewchFwy. Hefyd peidiwch ag yfed diodydd nad ydych wedi eu gweld yn cael eu harllwys, a chofiwch gadw llygad ar eich diod.
 ✓  Cadwch eich eiddo gyda chi a’ch pethau gwerthfawr o’r golwg.
 ✓  Peidiwch â gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau, a chofiwch y gallwch fod dros y terfyn o hyd drannoeth.


     Diogelu eich cartref

 ✓  Gwnewch yn siŵr bod ffenestri a drysau wedi’u cloi a chuddiwch unrhyw allweddi o’r golwg. Gwnewch yn siŵr bod y tŷ yn ymddangos fel pe bai rhywun gartref drwy gau’r llenni a gadael y golau ymlaen – defnyddiwch swits amser os bydd angen.
 ✓  Cofrestrwch anrhegion drud fel beiciau a dyfeisiau electronig am ddim yn www.immobilise.com
 ✓  Dylech beidio â chadw llawer o arian parod gartref.
 ✓  Peidiwch â gadael eich anrhegion Nadolig yn y golwg wrth ymyl ffenest, a gwnewch yn siwr bod yswiriant cynnwys eich cartref yn cwmpasu gwerth yr anrhegion y byddwch yn eu rhoi/derbyn yn ddigonol.
 ✓  Byddwch yn ofalus wrth waredu pecynnau eich anrhegion – mae bocsys gwag sy’n cael eu gadael y tu allan yn hysbysebu’r hyn sydd gennych y tu mewn i’ch cartref.


     Mynd i ffwrdd

 ✓  Rhowch wybod i gymdogion y gallwch ymddiried ynddynt eich bod yn mynd i ffwrdd a gofynnwch a fyddant yn fodlon cadw llygad ar eich eiddo a chasglu eich post. Canslwch unrhyw beth a ddosberthir megis llaeth neu bapurau newydd.
 ✓  Defnyddiwch switsys amser ar lampau a setiau radio er mwyn ymddangos fel petaech gartref – mae hyn yn atal tresbaswyr.
 ✓  Peidiwch â hysbysebu eich bod yn mynd i ffwrdd ar gyfryngau cymdeithasol.
 ✓  Sicrhewch fod perimedrau eich eiddo ac unrhyw adeiladau allanol wedi’u diogelu, er enghraifft drwy ddefnyddio ffensys a gatiau.
 ✓  Gwnewch yn siwr eich bod wedi cloi a chau pob drws a ffenestr a chadwch yr allweddi o’r golwg, ac os oes gennych larwm gwnewch yn siwr ei fod ymlaeCyn.