South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth

Mae Heddlu De Cymru, ar y cyd â heddluoedd ar draws y Deyrnas Unedig, wedi cael hyfforddiant gwell nag erioed ac yn meddu ar y cyfarpar gorau i frwydro’r bygythiad o derfysgaeth ryngwladol a domestig. Mae gan yr Heddlu, fel rhan o’r strategaeth wrthderfysgaeth genedlaethol barhaus, Gynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth (CTSAs) penodedig sydd wedi’u cydgysylltu, a’u hyfforddi ac yn atebol i’r Swyddfa Diogelwch Gwrthderfysgaeth Genedlaethol (NaCTSO), sy’n sefydliad heddlu arbenigol wedi’i gydleoli gyda’r Gwasanaeth Diogelu yn y Ganolfan ar gyfer Diogelu’r Seilwaith Cenedlaethol (CPNI). www.cpni.gov.uk

Prif rôl y cynghorwyr hyn yw darparu cyngor diogelwch amddiffynnol a gwrthderfysgaeth i gefnogi busnesau a’r sector cyhoeddus. Mae’r cyngor sydd ar gael yn ystyried y technegau terfysgol confensiynol ac anghonfensiynol a’r nod yw lleihau bod mewn perygl o wynebu bygythiadau terfysgol. Mae’r Cynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth yn gweithio’n agos gyda heddluoedd eraill drwy’r wlad, adrannau’r llywodraeth ac asiantaethau eraill.

Mae’r Cynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth ynghyd â’r Cynghorwyr Ymwybyddiaeth Gwrthderfysgaeth (CTAA’s) hefyd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o fygythiad terfysgol ac yn gweithio’n agos gyda’r gymuned fusnes lleol, asiantaethau partner, sefydliadau masnach, cyrff proffesiynol a pherchnogion safle. Mae hyn yn annog dull gweithredu cydgysylltiol i fynd i’r afael â therfysgaeth, gan sicrhau y caiff mesurau diogelwch amddiffynnol eu hymgorffori i arferion atal troseddau o ddydd i ddydd. Gall y cyhoedd chwarae rôl allweddol yn cefnogi’r heddlu. Drwy fod yn wyliadwrus, meddwl am ddiogelwch a chael mesurau diogelwch da ar waith, gallwch ddiogelu eich busnes yn erbyn trosedd a gwneud gwaith terfysgwyr yn anoddach. Mae buddsoddiad bach mewn mesurau diogelwch yn gwella’r ymdeimlad o fod yn ddiogel ar ran pawb yn fawr ac mae’n helpu i ddiogelu’r rheini o’ch cwmpas.

I gael cyngor atal troseddau nad ydynt yn rhai brys, gall busnesau gysylltu â Swyddog Lleihau Troseddau lleol yr heddlu, ond os ydych yn teimlo y gall eich cwmni elwa o gael cyngor diogelwch Gwrthderfysgaeth, gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad canlynol:

Cynghorwyr Diogelwch Gwrthderfysgaeth

Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru

Blwch Post 128

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3XP

Neu e-bostiwch: CTSA@south-wales.pnn.police.uk

Os ydych yn ystyried bod unrhyw beth yn amheus neu’n gysylltiedig â Therfysgaeth cysylltwch â Heddlu De Cymru ar 101 neu’r Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321.

Os ydych yn ei amau, rhowch wybod amdano Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth 0800 789321.