South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Operation Net Safe – Mynd i’r afael â chamdrin plant yn rhywiol a chamfanteisio arnynt ar-lein
3.1 A Netsafe Web Banner Welsh

 

Fel rhan o’n hymrwymiad i gadw plant yn ddiogel, rydym wedi datblygu ymgyrch Operation Net Safe sy’n targedu pobl sy’n creu ac yn edrych ar ddelweddau rhywiol o bobl ifanc dan 18 oed ac yn eu rhannu ar-lein.

Mae Operation Net Safe yn ymgyrch drwy Gymru gyfan gyda thimau arbenigol o Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent, Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner i ddelio â’r bygythiad, y risg a’r niwed sy’n deillio o gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’u camdrin yn rhywiol, a lleihau hynny.

Mae’r ymgyrch hon yn cyflawni amcanion Heddlu De Cymru a Chynllun Gostwng Troseddu 2016/21 a’n blaenoriaeth i ‘weithio i ddiogelu’r rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau’, a Cynllun Gweithredu Cymru Gyfan i Fynd i’r Afael â Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant.

Fel rhan o’r ymgyrch hon, rydym yn gweithio’n agos gydag elusen diogelu plant, sef y Lucy Faithfull Foundation, y mae ei HymgyrchStop it Now!yn cyfeirio troseddwyr, darpar droseddwyr, a’u hanwyliaid pryderus i linell gymorth gyfrinachol a dienw ac adnoddau hunangymorth er mwyn eu galluogi i fynd i’r afael â’u hymddygiad yn rhagweithiol.

Dysgwch fwy am Operation Net Safe yn y ffilm isod:

#PwyYwSam

…..a pham mae angen i rieni wybod am bobl fel ef? Dysgwch fwy am ymgyrch newydd yr NCA  sy’n tynnu sylw at y risgiau mae plant yn eu hwynebu wrth ddefnyddio llwyfannau ffrydio byw:

MENU