South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Awgrymiadau i’ch helpu i gadw eich plentyn yn ddiogel rhag camfanteisio rhywiol ar blant

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fath o gamdriniaeth rywiol lle mae pobl yn camfanteisio ar blant yn rhywiol er mwyn cael arian, pŵer neu statws. Gallent gael eu gwahodd i bartïon lle y rhoddir cyffuriau ac alcohol iddynt. Gall unigolion hefyd fynd ati i feithrin perthynas amhriodol â nhw ar-lein. Gall gynnwys ymosodiadau treisgar, darostyngol a diraddiol. Gall plant neu bobl ifanc gael eu harwain i gredu eu bod mewn perthynas gariadus, gydsyniol, ond mae’n bwysig cofio na all person ifanc gydsynio i unrhyw fath o weithgaredd rhywiol, hyd yn oed os bydd yr unigolyn hwnnw yn credu ei fod yn cymryd rhan ynddo o’i wirfodd.

Gall plant a phobl ifanc o bob cefndir a chymuned fod mewn perygl o ddioddef camfanteisio rhywiol ac mae’n effeithio ar y ddau ryw a phob rhywioldeb. Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant edrych yn wahanol iawn, a bydd yn edrych yn wahanol iawn, mewn ardaloedd gwahanol a bydd gan bobl ifanc wahanol brofiadau o gael eu paratoi i bwrpas rhyw. Nid oes unrhyw fodel safonol o gamdriniaeth rywiol.

Mae gan yr NSPCC rai awgrymiadau i’ch helpu i gadw eich plentyn yn ddiogel:

Siaradwch â’ch plentyn am berthnasau iach

Ceisiwch ei helpu i ddeall beth mae cydsyniad yn ei olygu a thrafodwch y gwahaniaeth rhwng cyfrinachau da a drwg. Er mwyn eich helpu i ddechrau’r sgwrs, mae’r NSPCC wedi llunio amrywiaeth o adnoddau. Gall rhieni â phlant iau ddefnyddio’r Rheol dillad isaf i esbonio bod eu rhannau dirgel yn breifat a bod na yn golygu na, heb orfod defnyddio geiriau a fydd yn codi ofn arnynt. Ar gyfer plant hŷn, mae gan ChildLine ganllawiau ar berthnasau a  cham-drin rhywiol a all helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel. Mae Barnardo’s hefyd wedi llunio canllaw ar gamfanteisio rhywiol i bobl ifanc, sy’n esbonio’r mater ac yn rhoi cyngor ac arweiniad.

Rhowch sicrwydd i’ch plentyn y gall ddweud wrthych os bydd yn teimlo’n anghyfforddus neu’n bryderus. Gwrandewch yn ofalus ar bopeth y mae’n ei ddweud, ac os bydd yn pryderu ynghylch rhywbeth credwch ef a chymerwch y mater o ddifrif

Gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn gwybod eich bod yna i helpu ac na fyddwch yn ei farnu.  Gadewch iddo wybod, os yw’n pryderu gormod ynghylch siarad â chi am broblemau penodol, y gall siarad ag un o gwnselwyr ChildLine am ddim 24 awr y dydd, naill ai ar-lein neu drwy ffonio 0800 11 11.

Mynnwch wybod gyda phwy mae eich plentyn yn treulio amser a beth mae’n ei wneud

Efallai y byddwch am ddod i adnabod ffrindiau eich plentyn ond dylech hefyd geisio peidio ymyrryd yn ei fywyd personol wrth iddo dyfu’n hŷn. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw un sy’n dangos diddordeb anesboniadwy yn eich plentyn – yn enwedig os yw hynny’n golygu y byddent yn treulio amser gyda’i gilydd ar eu pen eu hunain, er enghraifft yn ymweld â lleoedd neu’n gwarchod plant. Os yw eich plentyn yn mynd i glwb chwaraeon neu grŵp cymunedol, holwch am ei bolisi diogelu plant a’r hyn y dylech ei ddisgwyl gan y gweithgareddau y mae’n cymryd rhan ydynt.

Siaradwch â’ch plentyn am gadw’n ddiogel ar-lein

Mae’r rhyngrwyd yn rhan enfawr o fywydau pobl ifanc, felly mae’n bwysig cymryd diddordeb, yn union fel rydych yn cymryd diddordeb yn eu gweithgareddau yn y byd go iawn. Yn achos plant iau, syrffiwch y rhyngrwyd gyda’ch gilydd ac esboniwch nad yw’r bobl y mae’n cyfarfod â nhw ar-lein bob amser yn dweud y gwir am bwy ydyn nhw. Defnyddiwch fideos Share Aware yr NSPCC i esbonio pwysigrwydd cadw gwybodaeth yn breifat a pheidio â chyfarfod â dieithriaid. Os oes gennych blant hŷn mae ganThinkuknow ac YorOk adnoddau defnyddiol, i chi a’ch plentyn, sy’n ymwneud â chamfanteisio rhywiol, gan gynnwys sut i gadw’n ddiogel ac adnabod arwyddion pryder.

Helpwch eich plentyn i osod gosodiadau preifatrwydd a defnyddio offer cofnodi ar wefannau cyfryngau cymdeithasol

Edrychwch ar adnodd Net Aware yr NSPCC am ganllawiau ar sut i ddefnyddio’r gwefannau mwyaf poblogaidd yn ddiogel.  Esboniwch iddo pam mae’n bwysig cadw cyfrifon yn breifat a phwy ar y wefan y gall ei hysbysu os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Efallai na fydd eich plentyn am i chi weld ei broffiliau cyfryngau cymdeithasol ond os ydych yn pryderu gallech awgrymu ei fod yn ychwanegu oedolyn yr ymddiriedir ynddo at ei restr o ffrindiau ar ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, megis modryb neu ffrind i’r teulu. Bydd yn gallu cadw llygad ar weithgarwch ein plentyn heb ymyrryd gormod.

Gosodwch reolaethau rhiant ar ddyfeisiau eich plentyn

Mae’n bwysig cofio nad rheolaethau rhiant ar eu pen eu hunain yw’r ateb ac mae’n dal i fod yn bwysig eich bod yn siarad â’ch plentyn am ddiogelwch ar-lein. Fodd bynnag, maent yn adnodd defnyddiol a gellir eu defnyddio i atal eich plentyn rhag gweld cynnwys amhriodol neu gyfyngu ar y wybodaeth y gellir ei rhannu. Mae gan yr NSPCC wybodaeth am reolaethau rhiant ac os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch ffonio Llinell gymorth Diogelwch Ar-lein yr NSPCC ac O2 ar 0808 8005002

Dylech fonitro ymddygiad eich plentyn a chwilio am unrhyw newidiadau anesboniadwy mewn ymddygiad a all fod yn arwyddion rhybudd

Gall plant y camfanteisir arnynt fynd yn dawedog, yn ofidus, yn isel neu’n ymosodol. Gallant hefyd golli’r ysgol, newid eu harferion bwyta, dechrau niweidio eu hunain neu efallai y byddant yn cymryd cyffuriau ac yn yfed alcohol. Edrychwch ar wefan yr NSPCC am ragor o wybodaeth am arwyddion, symptomau ac effeithiau camfanteisio rhywiol ac os ydych yn pryderu ynghylch plentyn, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr, ffoniwch linell gymorth NSPCC ar 0808 800 5000.

MENU