South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cam-drin Domestig – Cwestiynau Cyffredin

Nid yw fy mhartner wedi fy nharo ond mae’n edrych ar fy negeseuon testun ac yn dweud wrthyf beth i’w wneud. A yw hyn yn gam-drin?

Mae edrych ar negeseuon testun, monitro eich symudiadau a dweud wrthych beth i’w wneud yn arwyddion bod rhywun yn eiddigeddus, yn ceisio eich rheoli ac yn ymddwyn yn dreisgar. Gall yr ymddygiad hwn waethygu dros amser a’ch gadael wedi eich ynysu oddi wrth eich ffrindiau ac yn anhapus. Dylai perthynas fod yn gyfartal ac yn gefnogol a dylech deimlo’n gyfforddus i weld pwy rydych am ei weld ac i fynd ble yr ydych am fynd. Os na allwch siarad â’ch cariad am ei ymddygiad, ystyriwch ddod â’r berthynas i ben.
Gellir gweld y diffiniad o gam-drin domestig yma

Beth sy’n digwydd pan mae’r heddlu yn ymwneud â digwyddiad o gam-drin domestig?

 • Os bydd yr heddlu yn ymwneud â’r sefyllfa, mae dyletswydd gofal arnynt i chi a’ch teulu.
 • Mae’n bosibl y gofynnir i chi roi datganiad am yr hyn sydd wedi digwydd, ac mae’n bosibl y byddant yn tynnu lluniau. Mae’n bosibl y bydd rhywfaint o’r wybodaeth ar gofnod yr heddlu yn cael ei throsglwyddo i asiantaethau eraill (e.e. ym maes addysg ac iechyd) fel y gallant hwy hefyd gynnig cymorth i chi.
 • Mae’n bosibl y bydd yr heddlu yn gweithredu mewn ffordd nad oeddech yn ei disgwyl, fel arestio’r camdriniwr.
 • Nid yw arestiad yn gollfarn droseddol, ac nid yw ychwaith yn golygu y caiff y camdriniwr ei gyhuddo a’i ddwyn i’r llys. Yn gyntaf, caiff y camdriniwr ei gyfweld er mwyn gweld beth maen nhw’n ei ddweud a ddigwyddodd.
 • Os bydd y camdriniwr yn cyfaddef ei ymddygiad, mae’n bosibl y bydd yn cael rhybudd yn hytrach na mynd i’r llys. Rhybudd ffurfiol gan yr heddlu yw hwn.
 • Fel arall, mae’n bosibl y bydd gofyn i Wasanaeth Erlyn y Goron benderfynu a oes digon o dystiolaeth i gyhuddo’r camdriniwr. Os oes, mae’n bosibl y caiff ei gyhuddo o drosedd a’i ddwyn gerbron y llys.
 • O bryd i’w gilydd, nid oes digon o dystiolaeth er mwyn i’r heddlu weithredu ymhellach (e.e. rhybudd neu gyhuddiad) ac felly caiff y camdriniwr ei ryddhau o ddalfa’r heddlu, a elwir yn aml yn NFA (dim camau pellach).
 • Er mwyn rhoi amser i’r heddlu wneud ymholiadau pellach (e.e. cael datganiadau, edrych ar ffilm o gamerâu cylch cyfyng, cael tystiolaeth fforensig) mae’n bosibl y caiff y camdriniwr ei ryddhau o ddalfa’r heddlu ar fechnïaeth, sy’n golygu ei fod yn cael ei ryddhau ond bod yn rhaid iddo ddychwelyd ar adeg arall, ar ddyddiad wedi ei osod gan yr heddlu.
 • Mae rhyddhau ar fechnïaeth yn aml yn cael ei ganiatáu o dan amodau e.e. gorchymyn y camdriniwr i beidio â chysylltu â chi na mynd yn agos at eich cyfeiriad. Bydd yr heddlu bob amser yn dweud wrthych os caiff unigolyn ei ryddhau ar fechnïaeth ac a yw’r camdriniwr wedi cael ei ryddhau o dan amodau mechnïaeth.

Beth sy’n digwydd os bydd y mater yn mynd i’r llys?
Os bydd yr achos yn mynd i’r llys, dim ond os bydd y camdriniwr yn pledio’n ddieuog y bydd angen i chi fynd i’r llys, gan y bydd treial. Os bydd treial a bydd gofyn i chi fynd i’r llys i roi tystiolaeth, gellir gwneud trefniadau i chi ymweld â’r llys ymlaen llaw, fel y gallwch weld pwy fydd yn eistedd ble a sut mae’r llys yn gweithio. Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael “mesurau arbennig” e.e. rhoi tystiolaeth o’r tu ôl i sgrin neu o ystafell ar wahân drwy gyswllt fideo. Nid yw treial bob amser yn arwain at ddedfryd o garchar. Gall dedfrydau gynnwys anfon y camdriniwr ar raglen i’w helpu i reoli ei ymddygiad a’i gydberthnasau, gorchymyn cymunedol, dedfryd wedi’i gohirio ac ati. Gall yr heddlu hefyd ofyn i’r llys osod gorchymyn atal ar eich rhan, a fydd yn golygu y bydd yn rhaid i’r camdriniwr gadw i ffwrdd ohonoch ac i beidio â chysylltu â chi am gyfnod o amser.

Pa opsiynau anhroseddol (camau sifil) sydd ar gael i chi?

Gallwch gymryd camau sifil heb adrodd pethau i’r heddlu. Mae’n bosibl y bydd hawl gennych i gael Cymorth Cyfreithiol er mwyn helpu i dalu am hyn. Gall cyfreithiwr cyfraith teulu sifil roi cyngor i chi am eich opsiwn gorau, neu cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Trais Domestig i gael cyngor am ddim (gweler y daflen ‘Cyngor Pellach a Chymorth). Mae camau sifil yn cynnwys:

 • Gorchmynion Rhag Molestu / Gwaharddebau
 • Mae gwaharddeb yn orchymyn gan y llys sy’n dweud wrth y camdriniwr i gadw i ffwrdd ohonoch, ac i beidio â bod yn dreisgar tuag atoch, eich bygwth, aflonyddu arnoch, eich poenydio neu eich bygylu. Os bydd y camdriniwr yn torri’r gorchymyn hwn, mae’n bosibl y caiff ei arestio. Os oes gorchymyn atal eisoes wedi’i roi, nid oes angen cael gorchymyn sifil rhag molestu gan ei fod yn gwneud yr un peth.
 • Gorchmynion Meddiannu
 • Yn ei gwneud yn ofynnol yn ffurfiol i ddeiliad adael y cartref, p’un a yw ar rent neu â morgais arno.
 • Gorchmynion Cyswllt â Phlentyn / Gorchmynion Preswyl
 • Yn rhoi fframwaith ffurfiol i rieni a chytundeb o ran cyswllt â phlentyn.

Beth y dylwn i ei wneud os wyf yn wynebu achos o aflonyddu / stelcio?

Mae hyn yn digwydd pan fydd rhywun arall yn gwneud pethau’n fwriadol er mwyn codi ofn arnoch, achosi pryder neu ofid i chi, a allai wneud i chi deimlo bod yn rhaid i chi newid eich arferion. Gallai’r camdriniwr, er enghraifft, ymddangos mewn lleoedd na fyddech yn disgwyl iddo wneud heb reswm dilys, neu anfon negeseuon testun neu e-byst yn nodi ei fod yn ymwybodol o’ch symudiadau.

Cadwch ddyddiadur a rhowch wybod i’r heddlu am bob digwyddiad, a chadwch negeseuon testun gan ei bod yn bosibl y bydd eu hangen fel tystiolaeth. Os yw’r aflonyddu yn cael ei wneud drwy Facebook neu wefannau eraill, mae’n bosibl y bydd angen i chi argraffu’r negeseuon, lluniau ac ati, rhag ofn y cânt eu dileu cyn i’r heddlu gael eu gweld. Dylech ystyried blocio neu ddileu’r troseddwr – gweler www.facebook.com/help/safety Nid yw anfon negeseuon testun o reidrwydd yn achos o aflonyddu. Ystyrir faint a gaiff eu hanfon, dros faint o amser a ph’un a ydynt wedi’u bwriadu i achosi pryder.

Sut y gall cam-drin domestig effeithio ar fy mhlant?
Gall cam-drin domestig effeithio ar eich plant mewn sawl gwahanol ffordd hyd yn oed os nad ydynt yn cael eu taro neu eu cam-drin ar lafar yn uniongyrchol. Mae llawer o blant yn clywed y trais neu’n dystion iddo a gall hyn achosi trawma iddynt. Mae effeithiau cyffredin yn cynnwys:

 • Pryder ac iselder.
 • Patrymau cwsg wedi’u tarfu, gan gynnwys hunllefau ac ôl-fflachiadau
 • Symptomau corfforol megis poen bol
 • Gwlychu’r gwely
 • Pyliau o dymer ddrwg
 • Atchwelyd i fod yn llawer ifancach nag ydynt
 • Dangos ymddygiad ymosodol neu fel arall dynnu yn ôl oddi wrth bobl a chydberthnasau
 • Diffyg hunanhyder neu hunan-werth. Gall plant hŷn hefyd gael problemau yn yr ysgol a dechrau cymryd risgiau megis camddefnyddio sylweddau, neu hunan-niweidio. Mae nifer o adnoddau a gwasanaethau cymorth ar-lein i helpu plant i ddeall cam-drin domestig. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

A fydd y gwasanaethau cymdeithasol yn cymryd fy mhlant oddi wrthyf os byddaf yn dweud wrth rywun am y cam-drin?

Mae ceisio cymorth a chefnogaeth os ydych yn cael eich cam-drin yn golygu eich bod yn cymryd camau i ddiogelu ac i ofalu amdanoch eich hun ac am eich plant. Bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn gweld hyn fel peth cadarnhaol. Fodd bynnag, ni allwn gynnig cyngor ar hyn heb wybod rhagor am eich amgylchiadau unigol.

Beth y gallaf ei wneud os credaf fod rhywun rwy’n ei adnabod yn wynebu cam-drin domestig, neu fod hynny’n bosibl?

Gallwch ffonio llinell gymorth gyfrinachol am ddim Byw Heb Ofn ar 0808 8010 800 (llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) neu e-bostio cynghorydd: info@livefearfreehelpline.wales Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Byw Heb Ofn. Os ydych yn credu bod rhywun rydych yn ei adnabod mewn perygl uniongyrchol o niwed, deialwch 999 am ymateb brys bob amser.

Rwy’n credu bod fy mhartner wedi bod yn dreisgar i gyn-bartner – a allaf weld a oes ganddo/ganddi gofnod o gam-drin domestig?
Mae’r Cynllun Datgelu Trais Domestig – a elwir yn aml yn Gyfraith Clare – yn rhoi’r cyfle i chi neu drydydd parti pryderus (aelod o’r teulu, ffrind) wneud ymholiadau ynglŷn â’ch partner os ydych yn poeni y gall fod wedi bod yn dreisgar yn y gorffennol. Os yw gwiriadau’r heddlu’n dangos bod gan eich partner hanes o ymddygiad treisgar, neu fod gwybodaeth arall sy’n awgrymu eich bod mewn perygl o bosibl oherwydd eich partner, bydd yr heddlu’n ystyried rhannu’r wybodaeth gyda chi. Nod y cynllun yw eich helpu i wneud penderfyniad mwy hyddysg o ran a ydych am barhau â pherthynas, ac mae’n cynnig rhagor o gymorth a chefnogaeth.

Dysgwch ragor am y Cynllun Datgelu Trais Domestig

MENU