South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Cam-drin Domestig

Beth yw Cam-drin Domestig?

Mae diffiniad y Swyddfa Gartref o gam-drin domestig yn nodi:

Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad sy’n rheoli, yn gorfodi neu’n bygwth, trais neu gam-drin rhwng unigolion 16 oed a throsodd, sydd yn bartneriaid agos neu a fu’n bartneriaid agos neu sy’n aelodau o’r un teulu, waeth beth fo’u rhyw na’u rhywioldeb. Gall hyn gwmpasu, ond nid yw’n gyfyngedig i, y mathau canlynol o gam-drin:

 • seicolegol
 • corfforol
 • rhywiol
 • ariannol
 • emosiynol

Ystyr ymddygiad sy’n rheoli eraill yw: amrywiaeth o weithredoedd y bwriedir iddynt wneud unigolyn yn israddol a/neu’n ddibynnol drwy ei ynysu oddi wrth ffynonellau cymorth, manteisio ar ei adnoddau a’i alluoedd er mwyn sicrhau mantais bersonol, ei amddifadu o’r modd sydd ei angen i fod yn annibynnol, gwrthsefyll a dianc a rheoleiddio ei ymddygiad bob dydd.

Ystyr ymddygiad sy’n gorfodi yw: gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosod, bygwth, bychanu a dychryn neu fath arall o gam-drin a ddefnyddir i niweidio, cosbi neu ddychryn y dioddefwr.

Mae’r diffiniad hwn, nad yw’n ddiffiniad cyfreithiol, yn cynnwys yr hyn a elwir yn gam-drin yn seiliedig ar ‘anrhydedd’, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a phriodas dan orfod, ac mae’n glir nad yw dioddefwyr wedi’u cyfyngu i un rhyw na grŵp ethnig.


Cynllun Gweithredu ar gyfer Cam-drin Domestig

Mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn flaenoriaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl, ac mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i frwydro yn erbyn y drosedd hon – o adeg yr alwad a’r ymateb cyntaf gan swyddogion, i’r archwiliad a’r camau dilynol sy’n cael eu cymryd er mwyn diogelu dioddefwyr.

Mae Cynllun Gweithredu Heddlu De Cymru ar gyfer Cam-drin Domestig (Ebrill 2016) yn nodi sut y bydd Heddlu De Cymru yn ATAL cam-drin domestig, yn DIOGELU dioddefwyr cam-drin domestig, yn PARATOI i fynd i’r afael â cham-drin domestig ac yn YMLID troseddwyr cam-drin domestig. Mae’n dilyn blaenoriaethau Heddlu De Cymru fel y maent wedi eu nodi yng Nghynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu ar gyfer 2016-2021 ac fe’i hategir gan Gynllun Heddlu De Cymru ar gyfer mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched 2014-2017.


Cynllun Datgelu Trais Domestig (Cyfraith Clare)

Mae’r Cynllun Datgelu Trais Domestig – a elwir yn aml yn Gyfraith Clare – yn rhoi’r cyfle i chi neu drydydd parti pryderus (aelod o’r teulu, ffrind) wneud ymholiadau ynglŷn â’ch partner os ydych yn poeni ei fod wedi bod yn dreisgar yn y gorffennol o bosibl. Os yw gwiriadau’r heddlu’n dangos bod gan eich partner hanes o ymddygiad treisgar, neu fod gwybodaeth arall sy’n awgrymu eich bod mewn perygl o bosibl oherwydd eich partner, bydd yr heddlu’n ystyried rhannu’r wybodaeth â chi. Nod y cynllun yw eich helpu i wneud penderfyniad mwy hyddysg o ran a ydych am barhau â pherthynas, ac mae’n cynnig cymorth a chefnogaeth bellach.

Darllenwch ein Taflen ar y Cynllun Datgelu Trais Domestig ac os ydych am wneud cais, cysylltwch â Heddlu De Cymru drwy ffonio 101. Os ydych o’r farn bod risg enbyd o niwed i chi neu rywun arall, neu ei fod yn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro.


Rhowch wybod amdano

Mae mynd i’r afael â cham-drin domestig yn flaenoriaeth i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ac rydym yn hollol ymrwymedig i ddiogelu pobl agored i niwed.

Os ydych yn dioddef cam-drin domestig, rhowch wybod amdano – ffoniwch 101 (rhif ffôn yr heddlu ar gyfer galwadau nad ydynt yn rhai brys) neu ffoniwch 999 os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod mewn perygl uniongyrchol.

I roi gwybod am gam-drin domestig yn ddienw, ffoniwch Taclo’r Tacle ar 0800 555111 neu rhowch wybod amdano ar-lein.


Byw Heb Ofn

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig neu drais rhywiol, gall llinell gymorth genedlaethol Cymru – Byw Heb Ofn – roi cyngor a gwybodaeth i chi:

 • Llinell Gymorth: 0808 8010 800
 • E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Gwasanaethau Cymorth

Mae ystod o wasanaethau lleol a chenedlaethol ar gael i roi cymorth cyfrinachol a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dioddef cam-drin domestig. Gallant hefyd gynnig canllawiau i unigolion sy’n poeni am ffrind neu aelod o’r teulu y maent yn credu y gallant fod yn dioddef cam-drin domestig.


Cenedlaethol

 • Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan (Ffôn: 0808 80 10 800)
 • Cymru Ddiogelach – Uned Diogelwch Merched (Ffôn: 029 2022 0033, E-bost: admin@saferwales.com)
 • Cymorth i Ferched Cymru (Ffôn: 02920 541 551)
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Calan DVS (Pen-y-bont ar Ogwr) (Ffôn: 01656 766139)
 • Caerdydd
 • Cymorth i Ferched Caerdydd (Ffôn: 02920 460566)
 • Merthyr Tudful
 • Merthyr Tudful Mwy Diogel (Ffôn: 01685 353999)
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Cymorth i Ferched Port Talbot ac Afan (Ffôn: 01639 894864)
 • Calan DVS (Castell-nedd) (Ffôn: 01639 633580)
 • Rhondda Cynon Taf
 • Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf (Ffôn: 01443 400791)
 • Canolfan Oasis Pontypridd (Ffôn: 01443 494190)
 • Abertawe
 • Cymorth i Ferched Abertawe (Ffôn: 01792 644683)
 • Hafan Cymru (Cymdeithas dai elusennol sy’n darparu gwasanaethau tai a chymorth i ferched, dynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru) (Ffôn: 01639 642338)
 • Bro Morgannwg
 • Atal y Fro, sy’n gweithredu’n bennaf ym Mro Morgannwg ac yn gweithio’n gyfannol gyda’r teulu cyfan yn cynnwys y rhai sy’n cyflawni troseddau (Ffôn: 01446 744755 / E-bost: info@atalyfro.org)
 • Cymorth i bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • BAWSO (Yn rhoi cymorth arbenigol i bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig mewn angen) (Ffôn: 0800 731 8147)
 • Sefydliad Henna (Yn cynnig cymorth i blant Mwslemaidd dan anfantais a’u teuluoedd, yn ogystal â’r gymuned ehangach) (Ffôn: 029 20496920)
 • Uned Priodasau dan Orfod (Ffôn: 020 7008 0151)
 • Llinell Gymorth NSPCC ar gyfer anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) (Ffôn: 0800 028 3550)
 • Cymorth i Bobl Ifanc
 • Childline (Ffôn: 0800 1111)
 • NSPCC (Ffôn: 0808 800 5000)
 • Llamau (Pobl ifanc ddigartref a merched agored i niwed yng Nghymru) (Ffôn: 01685 379999/01443 693737)
 • Cymorth i Ddynion
 • Prosiect Dyn (Cymorth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol) (Ffôn: 0808 801 0321)
 • Gwasanaethau Cymorth i Droseddwyr
 • RESPECT (Ffôn: 0808 802 40 40)
MENU