South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Caethwasiaeth Fodern

Mae Heddlu De Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu pobl sy’n agored i niwed ac mae hyn yn cynnwys y rheini sydd wedi dioddef, neu’r gyda’r potensial i fod yn ddioddefwr, caethwasiaeth fodern.

Mae caethwasiaeth yng Nghymru ar gynnydd. Yn 2016, roedd 123 o gyfeiriadau o ddioddefwyr caethwasiaeth fodern posibl.

Beth yw caethwasiaeth fodern?

Caethwasiaeth Fodern yw’r ail drosedd mwyaf proffidiol yn y byd, yn ail yn unig i gyffuriau. Mae’n cynnwys caethwasiaeth,  caethwasanaeth, llafur gorfodol neu gymelledig a masnachu pobl.
Gall dioddefwyr y drosedd hon:

 • Gael eu gorfodi i weithio, yn aml dan amgylchiadau  annymunol, am ychydig iawn neu ddim tâl
 • Gael eu rheoli gan ‘gyflogwr’, sy’n eu cam-drin neu’n bygwth eu cam-drin
 • Gael eu trin fel meddiant, ac yn cael eu gwerthu a’u prynu fel eiddo.
 • Gael eu rhwystro rhag gwneud yr hyn maen nhw eisiau, rhag mynd i ble y mynnent, a rhag siarad â phwy y mynnent a phethau tebyg

Mae’r rhan fwyaf o ddioddefwyr yn cael eu cludo i’r wlad gan fasnachwyr pobl er mwyn cymryd mantais arnynt. Ond nid yw caethwasiaeth fodern yn gyfyngedig i fasnachu pobl dramor – mae nifer o ddinasyddion Prydeinig hefyd wedi eu caethiwo  ac yn cael eu symud o gwmpas y wlad.

Mae’r fideo hon (7 munud, Saesneg yn unig) yn egluro prif elfennau caethwasiaeth fodern a masnachu pobl:

Mae Caethwasiaeth Fodern yn aml iawn yn cael ei gyfeirio ato fel ‘trosedd gudd’. Nid yw dioddefwyr yn gweld eu hunain fel dioddefwyr yn aml iawn, neu’n amharod i geisio cael cymorth oherwydd:

 • Ofn dialedd y masnachwyr pobl
 • Ofn ac amheuaeth o’r awdurdodau. A diffyg ymwybyddiaeth bod y bobl hyn mewn sefyllfa i’w cynorthwyo
 • Ofn defodau dewiniaeth neu ofergoelion Juju
 • Ofn bydd y masnachwyr pobl yn eu cyhuddo nhw o gytuno i fod yn rhan o’r sefyllfa
 • Eu bod yn cydymddwyn â’u sefyllfa oherwydd bod hyn yn well na’u sefyllfa gartref
 • Bod nhw mewn perthynas â’r masnachwyr pobl
 • Syndrom Stockholm, sy’n arwain at ymlyniad emosiynol neu seicolegol ffug at y sawl sy’n eu rheoli
 • Ofn anffafriaeth oddi wrth eu cymuned a’u teulu

Beth yw arwyddion Caethwasiaeth Fodern ?

Nid yw caethwasiaeth fodern wedi ei gyfyngu i ddinasoedd ac ardaloedd diwydiannol. Mae’r troseddau hyn yn digwydd i ddynion, merched a phlant ac yn gallu digwydd ar unrhyw stryd yn y DU, felly mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn adnabod beth yw’r arwyddion.

Mae rhai o’r arwyddion cyffredin yn cynnwys:

 • Ymddangosiad: Efallai bod dioddefwyr yn ymddangos yn newynog neu’n flêr, neu’n ymddangos yn fewnblyg. Efallai bod ganddynt ôl camdriniaeth seicolegol neu gorfforol.
 • Amgylchiadau byw gwael: Efallai bod dioddefwyr yn byw mewn llety budr, cyfyng  neu orlawn, neu’n gweithio yn yr un lle maen nhw yn byw.
 • Ychydig neu ddim eiddo personol: Efallai nad oes gan y dioddefwyr ddogfennau adnabod, bod ganddynt ychydig iawn o eiddo personol ac yn gwisgo’r un dillad  yn ddyddiol. Efallai nad yw’r dillad maent yn ei wisgo yn addas i’w gwaith.
 • Arwahaniad: Anaml iawn mae’r dioddefwr yn cael teithio ar ei ben ei hun, ac i’w weld o dan reolaeth neu ddylanwad eraill, â dim cysylltiad cymdeithasol gydag eraill neu’n ymddangos yn anghyfarwydd â’r ardal.
 • Amseroedd teithio anarferol: Efallai bod dioddefwyr yn cael eu gadael neu eu casglu ar gyfer gwaith unai’n gynnar iawn yn y bore neu’n hwyr iawn gyda’r nos. Efallai byddent yn cael eu gyrru rhwng safleoedd yn hytrach na cherdded yno.
 • Bod yn gyndyn i geisio cael cymorth: Efallai bod dioddefwyr yn osgoi edrych i fyw eich llygaid, yn ymddangos yn ofnus neu’n amharod i siarad â dieithriaid ac yn ofn swyddogion y gyfraith. Yn aml iawn mae hyn oherwydd nad ydynt yn gwybod pwy i ymddiried ynddynt neu le i gael cymorth, ofn cael eu hallgludol neu’n ofn trais tuag atynt neu eu teulu.

Beth allech chi ei wneud?

Os ydych yn bryderus am rywun, peidiwch â bod yn ofn chwilio am gymorth, yna:

 • Gallech gysylltu â’r heddlu drwy alw 101 neu drwy ddefnyddio ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein sy’n rhad ac am ddim (os ydych yn byw yng Ngogledd Cymru)
 • E-bostio ein Ymgynghorwr Tactegol Caethwasiaeth Fodern DS Zoie Dunkerley
 • Cysylltwch gyda Taclo’r Taclau ar 0800 555 111 – mae hwn yn rhad ac am ddim ac yn ddienw
 • Cysylltwch â  llinell gymorth y Modern Slavery Helpline drwy alw 0800 012 1700 – mae hwn yn rhad ac am ddim ac yn ddienw
 • Cysylltwch â BAWSO (cyflenwr gwasanaeth Cymru-gyfan sy’n rhoi cymorth i unrhyw un o gefndiroedd  Du a Lleiafrifoedd Ethnig) drwy alw 0800 731 8147
 • Siaradwch â llinell gymorth gyfrinachol 24 awr Byddin yr Iachawdwriaeth drwy alw 0300 303 8151

Mynd i’r afael â Caethwasiaeth Fodern yn Ne Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflogi Cydlynydd Gwrthgaethwasiaeth a’i rôl yw gwneud Cymru yn wlad nad yw’n croesawu caethwasiaeth a chydgysylltu’r cymorth gorau posibl i’r bobl hynny sy’n goroesi triniaeth o’r fath. Mae’r swydd hon wedi bodoli ers mis Ebrill 2011.

Grŵp Arwain Gwrthgaethwasiaeth Cymru

Mae’r Grŵp yn darparu arweinyddiaeth strategol am fynd i’r afael â chaethwasiaeth yng Nghymru ac yn cydgysylltu cydweithrediad rhwng partneriaid datganoledig a phartneriaid heb eu datganoli a sefydliadau o’r trydydd sector.

Dolenni ac Adnoddau

Mae yna nifer o adnoddau ar gael os ydych angen dysgu mwy am Gaethwasiaeth Fodern:

Byw Heb Ofn – gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ar Gaethwasiaeth Fodern

Modern Slavery Helpline – neu 0800 012 1700

Byddin yr Iachawdwriaeth – neu 0300 303 8151

Stop the Traffik – safle sy’n rhoi cyngor, ynghyd ag ap ar gyfer ffôn symudol er mwyn  riportio achosion o fasnachu pobl

Unseen – elusen sy’n gweithio tuag at fyd heb gaethwasiaeth

Taclo’r Taclau – neu 0800 555 111

Hope for Justice – er mwyn cael gwared â Masnachu  Pobl a Chaethwasiaeth o fewn y genhedlaeth hon

Modern Slavery – how the UK is leading the fight (dogfen GOV.UK PDF)

Yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) – caethwasiaeth fodern a masnachu pobl

MENU