South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Byrgleriaeth

Preswyl

Mae cartrefi heb fesurau diogelwch bum gwaith yn fwy tebygol o ddenu sylw lladron na’r rhai hynny sydd â mesurau diogelwch syml. Gall cloeon da ar y ffenestri a llwyrgloeon cryf wneud byd o wahaniaeth.

Gall cymryd ychydig o gamau wneud byd o wahaniaeth o ran cadw eich cartref yn ddiogel rhag lladron. Dyma ychydig o awgrymiadau:

 • Cloiwch eich drysau a’ch ffenestri bob tro y byddwch yn gadael y tŷ – hyd yn oed pan fyddwch allan yn yr ardd – gan gofio cau drysau UPVC ddwywaith (codi’r ddolen a throi’r allwedd)
 • Cuddiwch bob allwedd, gan gynnwys allweddi unrhyw gar, allan o’r golwg ac yn bell oddi wrth y blwch post (cofiwch y gall dyfais i fachu allweddi drwy’r blwch post gael ei defnyddio)
 • Gosodwch larwm lladron gweledol
 • Gosodwch olau da y tu allan
 • Gofynnwch i gymydog y gallwch ymddiried ynddo i gadw golwg ar eich eiddo
 • Dylech adael radios neu oleuadau ymlaen yn eich tŷ ar swits amseru fel ei fod yn edrych fel petai rhywun yn yr eiddo
 • Sicrhewch fod y ffensys o amgylch eich gardd mewn cyflwr da
 • Gwnewch yn siŵr bod beiciau yn sownd wrth wrthrych cadarn mewn sied neu garej dan glo
 • Sicrhewch fod ysgolion ac offer wedi’u storio o’r golwg; peidiwch â’u gadael yn yr awyr agored lle y gallai rhywun eu defnyddio i dorri i mewn i’ch cartref
 • Sicrhewch fod gatiau ar ochr yr eiddo wedi’u cloi i atal unrhyw un rhag mynd i mewn i gefn yr eiddo
 • Sicrhewch fod y ffens yng nghefn yr eiddo mewn cyflwr da
 • Ceisiwch wella eich dulliau gwyliadwriaeth naturiol sydd o flaen eich cartref h.y. torrwch gloddiau uchel
 • Nodwch eich eiddo gyda chod post a rhif tŷ a chofrestrwch eich eiddo am ddim gydag  Immobilise (agor mewn ffenestr newydd)
 • Ystyriwch ymuno â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth neu ffurfio un (agor mewn ffenestr newydd)
 • Cadwch eiddo gwerthfawr allan o’r golwg, rhag ofn y bydd rhywun yn edrych drwy’r ffenestri ar y llawr gwaelod
 • Storiwch unrhyw eitemau gwerthfawr (h.y. gemwaith, pasbortau) yn ddiogel mewn coffor neu sêff neu ddaeargell yn y banc

Drysau a ffenestri

Yn y rhan fwyaf o fwrgleriaethau, torrodd y troseddwyr i mewn i’r tŷ neu’r fflat drwy’r drws – naill ai drwy dorri’r clo neu drwy gicio’r drws ar agor. Felly sicrhewch fod eich drysau yn gryf ac yn ddiogel. Ystyriwch osod bar er mwyn eu gwneud yn gryfach. Er mwyn dod o hyd i’r cloeon mwyaf diogel sy’n addas ar gyfer eich gofynion diogelwch, ewch i wefan y Master Locksmiths Association. Mae hefyd yn darparu rhestr o seiri cloeon cofrestredig a fydd yn gallu rhoi cyngor a gwybodaeth a rhoi cymorth ymarferol i chi er mwyn helpu i sicrhau bod eich cloeon yn addas.

Mae paneli gwydr ar ddrysau yn arbennig o fregus. Os oes gennych un ar eich drws, gallech ei gyfnewid am wydr wedi’i lamineiddio, sy’n gryfach. Gallwch hefyd brynu ffilm mewn siop DIY – gallwch roi’r ffilm dros y gwydr fel ei fod yn fwy anodd i’w dorri.

Mae siopau DIY a diogelwch yn y cartref yn gwerthu cloeon a reolir gan allwedd sy’n rhad ac sy’n addas ar gyfer y rhan fwyaf o ffenestri. Gosodwch gloeon ag allweddi ar bob ffenestr ar y llawr gwaelod a’r rhai hynny i fyny’r grisiau sy’n hawdd eu cyrraedd.

Bwrgleriaeth drwy dynnu sylw

Os nad ydych yn siŵr pwy sydd wrth y drws, peidiwch a’i agor. Sicrhewch eich bod yn gwybod pwy yw’r person wrth y drws drwy ffonio’r cwmni y mae’n honni ei fod yn ei gynrychioli h.y. nwy, trydan, dŵr a’r heddlu. Defnyddiwch y rhifau ffôn sydd wedi’u rhestri yn eich cyfeiriadur lleol neu sydd wedi’u darparu yn annibynnol gan eich darparwr gwasanaeth – Peidiwch â defnyddio unrhyw rifau ffôn y mae’r person wrth y drws wedi’u darparu – efallai eu bod yn rhai ffug.  Nid yw’r ‘Bwrdd Dŵr’ yn bodoli mwyach – hen derm yw hwn a ddefnyddir gan alwyr ffug yn unig.

Mynd i ffwrdd ar wyliau

Sicrhewch ei fod yn edrych fel petai rhywun yn byw yn eich cartref:

Defnyddiwch switsys amseru awtomatig i droi eich goleuadau a’ch radios ymlaen pan fydd yn mynd yn dywyll
Canslwch unrhyw archebion llaeth neu bapur newydd i’ch cartref
Defnyddiwch wasanaeth ‘keepsafe’ y Post Brenhinol – bydd yn cadw eich post am hyd at ddau fis tra byddwch i ffwrdd. Mae post sydd heb ei gasglu ar stepen eich drws yn arwydd eich bod i ffwrdd
Gall cymdogion dibynadwy eich helpu drwy gasglu eich post, agor a chau llenni, a gallent barcio eu car ar eich dreif.
Ceisiwch osgoi trafod cynlluniau gwyliau ar y cyfryngau cymdeithasol – gall lladron fanteisio ar unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei rhannu ar-lein

Bwrgleriaeth Fasnachol
Beth allwch chi ei wneud ynghylch y peth?

Arafu lladron

Mae amser yn ffactor allweddol yn y rhan fwyaf o fwrgleriaethau. Bydd lladron yn rhoi eu hunain mewn perygl o gael eu dal am gyn lleied o amser â phosibl. I ladron, y risg fwyaf yw pan fyddant yn amlwg i bobl sy’n mynd heibio neu yn yr amser byr sydd ganddynt i ddwyn o’ch eiddo ar ôl i’r larwm ganu. Er mwyn atal lladron yn effeithiol, dylech geisio eu harafu ar yr adegau hyn am gymaint o amser â phosibl er mwyn gwneud i’r risg ymddangos yn annerbyniol. Y ffordd orau o wneud hyn yw dwry ddefnyddio eich adnoddau mewn mwy nag un o’r mathau neu lefelau o ddiogelwch ffisegol – po fwyaf o rwystrau a gaiff eu creu, y mwyaf y byddwch yn eu harafu.

 • Profwch eich larwm, sicrhewch ei fod yn cael ei fonitro a’i fod yn gweithio’n iawn
  • Nodwch unrhyw ardaloedd lle nad oes digon o ddiogelwch. Ewch i’r afael â hyn. Sicrhewch fod waliau/cloddiau sy’n ffinio, bolardiau, a gatiau diogelwch mewn cyflwr da a bod drysau tân/gadael wedi cael eu cloi cyn cau’r safle.
  • Sicrhewch fod gennych restr o ddeiliaid allweddi y gellir cysylltu â nhw mewn argyfwng.
  • Ystyriwch roi eitemau a fyddai’n atyniadol i ladron mewn coffor neu sêff mewn ystafell storio ddiogel sydd o’r golwg.
  • Dylai cwpwrdd wedi’i yswirio fod yn sownd wrth y llawr. Gallwch osod synwyryddion fel bod larwm yn canu os bydd rhywun yn ymyrryd ag ef.
  • Sicrhewch na chaiff allweddi i’r safle neu leoliadau eraill eu gadael y tu mewn. Yn hytrach, sicrhewch eich bod wedi eu rhoi i ddeiliaid allweddi dynodedig.
  • Ystyriwch osod switsys amseru neu sicrhewch fod digon o oleuadau’n cael eu gadael ymlaen yn y safle/yr ardal gyfagos.
  • Sicrhewch nad oes unrhyw ddeunyddiau llosgadwy yn cael eu gadael yn agos at yr adeilad megis deunydd pecynnu – ystyriwch y risg o gynnau tanau yn fwriadol.
  • Adolygwch eich CCTV i gadarnhau ei fod yn gweithio, yn darparu delweddau o ansawdd da a’i fod wedi’i osod fel ei fod yn cwmpasu cymaint â phosibl o ardaloedd cyhoeddus a phreifat y siop. Efallai yr hoffech ystyried ap ffôn symudol sy’n eich galluogi i gysylltu â’r “Cwmwl” a ffordd o gysylltu ag unrhyw dresmaswr drwy siarad ag ef.
  • Sicrhewch nad oes unrhyw arian parod yn cael ei gadw ar y safle dros nos (gadewch nodyn ar y drws yn nodi nad oes unrhyw arian parod nac eitemau gwerthfawr yn cael eu cadw dros nos yno) neu storiwch nhw mewn coffor neu sêff achrededig diogel sy’n sownd wrth y llawr.
  • Gallwch osod gwydr wedi’i lamineiddio neu ffilm diogelwch ar wydr sydd eisoes ar ddrysau/ffenestri er mwyn ei wneud yn fwy gwydn pe bai rhywun yn ceisio ei dorri. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech ystyried gosod bordiau dros y ffenestri a’r drysau neu eu gwyngalchu.
  • Gall dyfeisiau cymylu sy’n cael eu hactifadu os bydd larwm yn canu am fod tresmaswr yno, fod yn fuddiol hefyd – ni allwch ddwyn yr hyn na allwch ei weld.

I gael mwy o gyngor am unrhyw Gynhyrchion Diogelwch, ewch i – www.securedbydesign.com
 Taflen Gymraeg a Saesneg ar ddiogelu eich eiddo