South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Adran Trwyddedu Drylliau a Ffrwydron

Mae yna gyfnod aros presennol o 16 wythnos

Amdanom Ni

Prif amcan Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron Heddlu De Cymru yw diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Yn ogystal â hyn, mae dyletswydd gofal arnom i ddiogelu’r gymuned ehangach rhag camddefnydd o arfau tanio drwy atal pobl anaddas rhag meddu ar drwyddedau arfau tanio. Mae hwn yn ethos rydym yn glynu wrtho, ac mae’n golygu ein bod yn cynnal prosesau fetio ac asesiadau risg manwl, sy’n aml yn golygu bod hon yn broses hir.

Ffurflenni Defnyddiol

Cysylltu â Ni      

  • Gellir anfon pob ffurflen wedi’i chwblhau atom dros e-bost, ffacs neu drwy’r post.
  • E-bost: firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk (dull cysylltu a ffefrir, ein nod yw ymateb i bob e-bost o fewn 3 diwrnod gwaith)
  • Cyfeiriad: Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU
  • Rhif ffôn: 01656 869244

Ar ôl i’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio dderbyn cais wedi’i gwblhau, caiff eich taliad ei brosesu a chaiff eich cais ei anfon ymlaen at Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio i’w ddyrannu.

Dylech ddisgwyl cyswllt cychwynnol o fewn 5 wythnos i’r adran dderbyn eich cais wedi’i gwblhau. Os na fyddwch yn clywed dim, anfonwch e-bost at: firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk

Ffurflenni Eraill

 

MENU