South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Adran Trwyddedu Drylliau a Ffrwydron

Mewn ymateb i newidiadau diweddar y llywodraeth yng ngoleuni pandemig y coronafeirws, cynhaliwyd adolygiad o’r blaenoriaethau o ran trwyddedu arfau tanio.

Yn ystod y cyfyngiadau symud pellach hyn, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau adnewyddu a byddem yn annog deiliaid tystysgrifau sydd wedi derbyn llythyr yn eu hatgoffa i adnewyddu eu trwydded, i gyflwyno eu cais a’r ffurflen feddygol cyn gynted â phosibl.

Er ein bod yn derbyn ceisiadau ‘rhoi tystysgrif’ newydd ar yr adeg hon, ni fyddant yn cael eu prosesu nes bod y cyfyngiadau sydd ar waith ar hyn o bryd wedi’u codi a nes y gall ymweliadau â chartrefi gael eu cynnal unwaith eto.

Bydd pob cais i amrywio tystysgrif arf tanio yn cael blaenoriaeth isel oni bai bod y cais yn un brys ac yn ymwneud â’r gwaith. Fel arall, byddwch yn wynebu cryn oedi.

Gan ein bod yn methu â derbyn galwadau ffôn yn ystod y cyfnod hwn, gofynnwn fod pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i’r adran drwy e-bost yn unig, sy’n cynnwys pob hysbysiad megis rhai sy’n ymwneud â gwerthu neu newid cyfeiriad.

Os bydd gennych ymholiad brys, cysylltwch â’r adran drwy e-bost a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi:

Firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk

Mae’r cyfnod hwn yn ddigynsail a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gyda ni a chydymffurfio â’r uchod lle y bo’n bosibl.

Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad a’ch cymorth yn fawr.

****

Amdanom Ni

Prif amcan Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron Heddlu De Cymru yw diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Yn ogystal â hyn, mae dyletswydd gofal arnom i ddiogelu’r gymuned ehangach rhag camddefnydd o arfau tanio drwy atal pobl anaddas rhag meddu ar drwyddedau arfau tanio. Mae hwn yn ethos rydym yn glynu wrtho, ac mae’n golygu ein bod yn cynnal prosesau fetio ac asesiadau risg manwl, sy’n aml yn golygu bod hon yn broses hir.

Trwyddedu Arfau Tanio – Newidiadau Pwysig ar y gweill:
Cais i gael tystysgrif arf tanio / dryll / Cofrestru Gwerthwr
Mae Heddlu De Cymru yn gwneud newidiadau i’r broses gwneud cais a’r gofyniad am wybodaeth feddygol.
Bydd gofyn i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth feddygol wedi’i dilysu gan feddyg teulu ar gyfer pob cais am arf tanio a dryll, neu geisiadau i gofrestru fel gwerthwr arfau tanio – mae hyn yn cynnwys adnewyddu.

Mae hyn yn berthnasol i unrhyw gais, p’un a yw’n datgan cyflwr meddygol ai peidio. Mae’r newid yn cael ei wneud er mwyn galluogi’r Heddlu i wneud penderfyniadau gwybodus a fydd yn diogelu’r gymuned saethu a’r cyhoedd. Bydd y newid yn golygu proses gyson a theg i bob ymgeisydd, a bydd yn helpu i wella amseroedd prosesu ceisiadau.

Cwestiynau Cyffredin

Pryd y bydd y broses feddygol newydd hon yn dechrau?
Bydd y newid hwn yn dechrau ar 1 Ebrill 2020.
Bydd yn effeithio ar bawb sydd â thystysgrif sy’n dod i ben o 1 Ebrill 2020

Beth mae hyn yn ei olygu i chi, yr ymgeisydd?
Wrth wneud cais i adnewyddu tystysgrif arf tanio a/neu ddryll, neu gofrestru fel gwerthwr arfau tanio, bydd yn rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno ffurflen wedi’i chwblhau gan feddyg teulu gyda’i ffurflen gais. Bydd y ffurflen hon ar gael ar wefan Heddlu De Cymru.
Nid yw’r ffaith bod gennych gyflwr meddygol yn golygu y caiff eich cais ei wrthod o reidrwydd. Fodd bynnag, gallai datganiad anwir arwain at eich erlyn, gwrthod eich cais, neu ddirymu eich tystysgrif bresennol ac atafaelu eich arfau tanio neu’ch drylliau.

Pwy sy’n cysylltu â fy meddyg teulu?
Bydd yr ymgeiswyr yn gyfrifol am gysylltu â’u meddyg teulu i gael y wybodaeth hon.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn cyflwyno’r wybodaeth feddygol gyda’r cais?
Caiff ceisiadau a ddaw i law heb wybodaeth feddygol yr ymgeisydd (ffurflen y meddyg teulu) eu dychwelyd at yr ymgeisydd gyda chais i gyflwyno’r wybodaeth hon. Os daw’r cais i law eto heb y ddogfennaeth ategol hon, caiff y cais ei wrthod.

Pam bod Heddlu De Cymru yn newid ei bolisi?
Mae Deddf Arfau Tanio 1968 (fel y’i diwygiwyd) a Chanllawiau’r Swyddfa Gartref yn nodi bod yn rhaid i Brif Swyddog yr Heddlu fod yn fodlon y gellir caniatáu i ymgeiswyr gael arfau tanio, drylliau a chetris yn eu meddiant, heb beryglu diogelwch y cyhoedd na’r heddwch, cyn rhoi neu adnewyddu tystysgrif arf tanio a/neu ddryll. Mae’r manylion sydd eu hangen er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch addasrwydd ymgeisydd yn cynnwys gwybodaeth am ei hanes meddygol.
Gall y broses feddygol bresennol sydd ar waith adael bwlch sylweddol o ran y wybodaeth sydd ar gael wrth roi neu adnewyddu tystysgrif. Mae tystiolaeth feddygol yn hanfodol er mwyn helpu’r heddlu i wneud penderfyniadau.

Bydd cyflwyno proses sgrinio meddygol cyn gwneud cais yn sicrhau bod gan yr adran trwyddedu arfau tanio yr holl wybodaeth berthnasol sydd ar gael am addasrwydd yr ymgeisydd cyn rhoi neu adnewyddu tystysgrif. Bydd hyn yn helpu i liniaru risgiau cymaint â phosibl. Bydd y broses unigol hon hefyd yn gwneud y broses yn fwy syml a chyflym i ymgeiswyr, gan na fydd angen i’r heddlu gysylltu â’r meddyg teulu mwyach ac aros am ymateb.

Pam nad yw Heddlu De Cymru yn cydymffurfio â Chanllawiau’r Swyddfa Gartref yn hyn o beth?

Er y bwriedir i Ganllawiau’r Swyddfa Gartref helpu i gysoni ymarfer rhwng heddluoedd, y Prif Swyddogion sy’n gyfrifol yn y pen draw am weinyddu’r broses o drwyddedu arfau tanio yn eu hardal. Mae Canllawiau’r Swyddfa Gartref yn cydnabod ac yn deall efallai y bydd yn hanfodol i heddluoedd beidio â dilyn y canllawiau pan gaiff pob achos ei asesu yn ôl ei rinwedd ei hun, a bod yr amgylchiadau’n cyfiawnhau cymryd camau o’r fath. Hefyd, nid oes gan Ganllawiau’r Swyddfa Gartref unrhyw sail statudol, a’n cyngor cyfreithiol yw, os gwnaed niwed am fod yr heddlu wedi rhoi tystysgrif, yna byddai’r cyfrifoldeb, o safbwynt cyfreithiol, am fethu â rheoli’r risg yn gywir ar ysgwyddau’r heddlu.

A fydd fy meddyg teulu yn codi tâl am yr adroddiad hwn?
Mae canllawiau gan Gymdeithas Feddygol Prydain yn nodi’n glir iawn nad yw’r math hwn o waith yn rhan o gylch gwaith y GIG ac felly, mae’n debygol y bydd meddygfeydd yn codi ffi ar yr ymgeisydd.

***

Rheoliadau Arfau Tanio 2019 a Rheolau Arfau Tanio (Diwygio) (Rhif 2) 2019

Mae’r diwygiadau a wnaed o dan y Deddfau Arfau Tanio yn cyflwyno newidiadau i’r rheolaethau ar arfau tanio yn ymwneud â’r canlynol:

  • cyfrifoldeb am drefniadau storio diogel mewn perthynas â deiliaid tystysgrif o dan 18 oed
  • y manylion a roddir gan werthwyr arfau tanio ar eu cofrestr trafodion er mwyn adlewyrchu gofynion marcio newydd ar gyfer arfau tanio a chydrannau hanfodol
  • rhoi gwybod am arfau tanio dadactifedig a gedwir yn y Deyrnas Unedig a’u trosglwyddo
  • Mae ffurflenni ar gael i hysbysu’r Ysgrifennydd Gwladol am achosion o feddu ar arf tanio dadactifedig neu ei drosglwyddo.

Ffurflenni Defnyddiol

Cysylltu â Ni      

  • Gellir anfon pob ffurflen wedi’i chwblhau atom dros e-bost, ffacs neu drwy’r post.
  • E-bost: firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk (dull cysylltu a ffefrir, ein nod yw ymateb i bob e-bost o fewn 3 diwrnod gwaith)
  • Cyfeiriad: Adran Trwyddedu Arfau Tanio a Ffrwydron, Pencadlys Heddlu De Cymru, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU

Ar ôl i’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio dderbyn cais wedi’i gwblhau, caiff eich taliad ei brosesu a chaiff eich cais ei anfon ymlaen at Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio i’w ddyrannu.

Dylech ddisgwyl cyswllt cychwynnol o fewn 5 wythnos i’r adran dderbyn eich cais wedi’i gwblhau. Os na fyddwch yn clywed dim, anfonwch e-bost at: firearms.licensing@south-wales.pnn.police.uk

Ffurflenni Eraill