South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Stelcio ac Aflonyddu

Gall rhywun eich stelcio neu aflonyddu arnoch mewn llawer o ffyrdd gwahanol ac mae’n bosibl na fydd yn ymddangos yn fygythiol i rywun arall. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn cysylltu neu’n cyfathrebu â chi mewn unrhyw ffordd sy’n amlwg yn ddigroeso, gan godi braw arnoch neu beri gofid neu bryder i chi, mae’r unigolyn hwnnw yn aflonyddu arnoch ac nid oes rhaid i chi ei oddef.

Mae stelcio yn ffurf ddifrifol ar aflonyddu a gellir ei ddiffinio fel sylw cyson a digroeso.

Gall unrhyw un fod yn darged. Gall ddigwydd rhwng:
• partneriaid presennol neu gyn-bartneriaid, neu aelodau o’r teulu fel rhan o gam-drin domestig;
• rhywun y mae’r dioddefwr yn ei adnabod yn bersonol, megis cymydog, cydweithiwr neu ffrind, weithiau pan na fydd yn ei adnabod yn dda iawn.
• dieithriaid, er enghraifft stelcio neu aflonyddu ar rywun adnabyddus neu pan gaiff rhywun ei dargedu oherwydd ei hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd er enghraifft.

Mae pob achos yn wahanol.

Gallai rhywun fod yn aflonyddu arnoch neu’n eich stelcio os ydynt yn gwneud y canlynol:
• eich dilyn
• cysylltu â chi neu geisio cysylltu â chi’n gyson
• cyhoeddi datganiad neu ddeunydd arall amdanoch, gan esgus ei fod yn gysylltiedig â chi, neu wneud iddo ymddangos fel mai chi sydd wedi ei gyhoeddi
• eich monitro ar-lein (y rhyngrwyd, e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol)
• loetran yn unrhyw le (p’un a yw’n gyhoeddus neu’n breifat)
• ymyrryd â’ch eiddo
• eich gwylio neu ysbïo arnoch


Rhowch wybod amdano

Os ydych yn teimlo bod rhywun yn aflonyddu arnoch neu’n eich stelcio, rhowch wybod amdano. Cysylltwch â ni drwy ffonio 101 neu gallwch ymweld â ni wyneb yn wyneb mewn gorsaf heddlu.
Pwysig: Os ydych yn teimlo bod ymddygiad unigolyn yn eich peryglu’n uniongyrchol, ffoniwch 999 ar unwaith.


Help a chefnogaeth

Llinell Gymorth Genedlaethol ar gyfer Achosion o Stelcio
Gwasanaeth Eirioli Paladin ar gyfer Achosion o Stelcio
Scared of someone?

MENU