South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Heddlu De Cymru yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a digidol i gyfathrebu ac i ymgysylltu â’r cyhoedd. Rydym yn defnyddio sawl llwyfan i wneud hyn, gan gynnwys:

Facebook

Twitter

YouTube

Caiff cynnwys megis apeliadau am wybodaeth, cyngor ar atal troseddau, lluniau o ddrwgdybiaid, apeliadau am unigolion coll, newyddion dyddiol, lluniau, fideos a sain eu rhoi ar y gwefannau hyn.

Rydym yn gwneud hyn am amrywiaeth o resymau – i geisio eich help i wrthsefyll troseddau, i godi ymwybyddiaeth o faterion a allai effeithio arnoch chi ac i roi gwybod i chi am y newyddion diweddaraf o ardal de Cymru.

Bob dydd rydym yn cyfathrebu â phobl trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a digidol, ac rydym yn eich annog i gyfathrebu â ni trwy ddefnyddio’r sianeli hyn.

Fodd bynnag, gofynnwn i chi:

Beidio â rhoi gwybod am drosedd ar-lein
Peidiwch â defnyddio sianeli cyfryngau cymdeithasol a digidol i roi gwybod am drosedd neu i roi gwybodaeth am weithgarwch troseddol i ni. Ffoniwch ni ar 999 mewn achos brys, neu ar 101 pan nad oes angen ymateb brys.

Neu, gallwch ffonio Crimestoppers i roi gwybod am drosedd yn ddienw ar 0800 555 111.

Ymddwyn!

Peidiwch â rhoi negeseuon na chynnwys a allai gael ei ystyried yn:

 • Ddifrïol
 • Difenwol
 • Cas
 • Sarhad hiliol
 • Sarhad rhywiol
 • Anweddus
 • Tanllyd
 • Anghyfreithlon

Rydym am i bawb deimlo’n gyfforddus wrth ddefnyddio’n gwefannau i ymgysylltu â ni, felly:

 • Peidiwch â rhegi yn eich postiadau, na phostio unrhyw beth di-chwaeth.
 • Peidiwch â defnyddio’n gwefannau i bostio sbam na hysbysebion am gynnyrch neu wasanaethau a gynigir gennych chi neu’ch busnes.
 • Peidiwch â phostio’ch manylion personol, megis eich cyfeiriad neu’ch rhif ffôn, wrth bostio’n gyhoeddus ar ein gwefannau.
 • Peidiwch â phostio unrhyw ddeunydd nad ydych yn berchen ar yr hawlfraint arno.
 • Peidiwch ag esgus bod yn rhywun arall.

Rydym yn cadw’r hawl i ddileu postiadau neu i rwystro unrhyw ddefnyddiwr sy’n torri’r canllawiau hyn, heb eglurhad. Mae ein proffil ar Facebook hefyd yn cynnwys hidlydd sbam a fydd yn dileu yn awtomatig unrhyw bostiadau sy’n cynnwys iaith sarhaus.

Cyfeiriwch at ein rheolau ar gyfer Facebook (dolen) i gael rhagor o wybodaeth.

Dilyn/Ffrindiau
Os ydych yn ein dilyn ar Twitter, neu’n dod yn ffrind i ni ar Facebook, ni fyddwn yn eich dilyn yn ôl yn awtomatig. Diben hyn yw osgoi delio gyda sbam, gan wastraffu adnoddau, ac fel y gallwn adnabod yn rhwydd unrhyw ddefnyddwyr Twitter/Facebook allweddol eraill, o’r rhai rydym yn eu dilyn, y credwn eu bod yn berthnasol i’n gwaith.

Nid cefnogaeth o unrhyw fath yw cael eich dilyn gennym ni.

Pa mor aml y byddaf yn gweld eich diweddariadau?
Os ydych yn ein dilyn ar Twitter neu wedi ein ‘Hoffi’ ar Facebook, gallwch ddisgwyl gweld llawer o ddiweddariadau dyddiol o ddydd Llun-Gwener rhwng 9am a 5pm. Fel y bo’n briodol, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn rhoi diweddariadau dros y penwythnosau.

Mae’n bosibl na fydd y gwefannau ar gael ar adegau, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg gwasanaeth oherwydd eu hamser segur.

A fyddwch yn ymateb i mi? (Ymatebion@, Negeseuon Uniongyrchol a Phostiadau ar y Wal)
Lle y bo’n bosibl ac yn briodol, byddwn yn ymateb i gwestiynau sy’n cael eu rhoi ar ein gwefannau cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, ni allwn ymateb i bawb sy’n postio ar ein gwefannau ac nid yw’n bosibl bob tro i ymateb ar unwaith. Mae yna hefyd rai pynciau neu achosion na fyddwn yn gallu eu trafod oherwydd bod yr achos troseddol yn parhau neu oherwydd bod gwaith ymchwil yn cael ei wneud, er enghraifft.

A ydych yn dileu postiadau?
Yn gyffredinol, ni fyddwn yn dileu postiadau sy’n cael eu rhoi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a digidol gan aelodau o’r cyhoedd, am ein bod yn dymuno clywed eich barn ar y materion sy’n bwysig i chi. Fodd bynnag, fe fyddwn yn ystyried dileu postiadau neu rwystro defnyddwyr neu gyfrifon sy’n torri’r canllawiau a amlinellwyd uchod, heb unrhyw eglurhad.

Gwneud cwyn
Nid gwefannau cyfryngau cymdeithasol yw’r fforymau priodol i’r cyhoedd wneud cwyn. Dylid gwneud pob cwyn trwy’r sianeli swyddogol. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cwyn ar gael yma (dolen i wefan)

Ymwadiad
Cyfeiriwch at ein Hymwadiad Cyfreithiol (dolen)

MENU