South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jenny Gilmer

Ymunodd Jenny Gilmer â Heddlu De Cymru ym mis Mehefin 2018 fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol yn gyfrifol am Wasanaethau Cymorth Gweithredol.

Cyn hynny, bu ACC Gilmer yn gwasanaethu gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am 19 o flynyddoedd, gyda rolau amrywiol yn yr Alban a Llundain. Ar ôl cael ei dyrchafu’n Uwcharolygydd yn 2015, cyflawnodd rolau ym meysydd Gweithrediadau, Trosedd ac fel Comander is-adrannol, gan arwain timau mawr i sicrhau amgylchedd diogel â lefel isel o droseddu ar gyfer y miliynau o bobl sy’n defnyddio’r rhwydwaith trafnidiaeth yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr bob dydd. Ym mis Hydref 2017, roedd yn llwyddiannus yng Nghanolfan Asesu Uwch Swyddogion Genedlaethol yr Heddlu a chwblhaodd y Cwrs Rheoli Strategol yn gynnar yn 2018.

Un o uchafbwyntiau gyrfa Jenny oedd secondiad dwy flynedd i Wasanaeth yr Heddlu Metropolitanaidd/Tîm Cydlynu Plismona Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu er mwyn helpu i baratoi ar gyfer ymgyrch diogelwch genedlaethol Gemau Olympaidd 2012.

Mae ACC Gilmer yn Gomander Trefn Gyhoeddus Aur ac yn Gomander Arfau Tanio Strategol.

Mae ganddi bortffolio o gyfrifoldebau yn Heddlu De Cymru sy’n cynnwys Cyfiawnder Troseddol, y Ddalfa, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, Rheoli Gwybodaeth, Plismona Ffyrdd, Plismona Gweithrediadau a Digwyddiadau. Hi yw arweinydd strategol Uned Arfau Tanio ar y Cyd Cymru.

ACC Gilmer yw arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer CCTV.

Mae ACC Gilmer yn frwd dros ddatblygu staff ac mae wedi hyfforddi i fod yn hyfforddwr ac yn fentor, gan roi llawer o’i hamser i gefnogi cydweithwyr.

MENU