South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Matt Jukes, Prif Gwnstabl

Cafodd Matt Jukes ei benodi’n Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ym mis Ionawr 2018.

Ymunodd Matt â Heddlu De Swydd Efrog yn 1995 fel cwnstabl yr heddlu ar strydoedd Sheffield, ac yn fuan wedyn cafodd ganmoliaeth am ei ddycnwch a’i ddewrder wrth arestio unigolyn a oedd dan amheuaeth yn dilyn lladrad mewn swyddfa bost.

Rhwng 1997 a 2006, aeth Matt ymlaen i weithio mewn nifer o rolau, yn bennaf fel ditectif. Yn ei yrfa gynnar yn yr adran ymchwiliadau troseddol, cymerodd ran mewn ymgyrchoedd i fynd i’r afael â gangiau treisgar a oedd yn gwerthu cyffuriau’n anghyfreithlon ac yn ddiweddarach gwnaeth arbenigo mewn gwrthderfysgaeth.

Bu’n gweithio i ragflaenydd y rhwydwaith Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol a gwnaeth gynrychioli gwaith plismona’r Deyrnas Unedig yng nghyfarfodydd y G8 yn yr Unol Daleithiau yn 2004. Mae Matt yn parhau i gymryd rhan strategol mewn gwrthderfysgaeth ac mae wedi cael rôl arweiniol mewn nifer o ymgyrchoedd proffil uchel ledled Cymru a Lloegr.

Yn 2006 dychwelodd Matt i waith plismona lleol fel Prif Uwcharolygydd rhanbarthol yn hen ardaloedd meysydd glo a diwydiannol De Swydd Efrog.
Ymunodd â Heddlu De Cymru fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol yn 2010. Arweiniodd gam diweddaraf ymateb yr heddlu i nifer o achosion o gamweinyddiad cyfiawnder o’r 1980au a’r 1990au, gan gynnwys yr achos ‘Cardiff 3’ enwog. Yn ogystal â goruchwylio ymchwiliadau i dwyll etholiadol yn y Cynulliad Cenedlaethol, bu’n rheoli unedau troseddau cyfundrefnol a gwrthderfysgaeth rhanbarthol.

Cafodd Matt ei benodi yn Ddirprwy Brif Gwnstabl ym mis Awst 2013. Fel Dirprwy Prif Gwnstabl roedd yn gyfrifol am arwain rhaglen newid er mwyn helpu’r heddlu i reoli gostyngiad o £50 miliwn mewn cyllid, ar yr un pryd ag ymateb i heriau gweithredol enfawr gan gynnwys Uwchgynhadledd NATO 2014, Cwpan Rygbi’r Byd 2015 a Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017. Ar ôl y cyfnod hwn o newid, mae’r heddlu wedi parhau i ganolbwyntio ar blismona lleol ac mae rhaglen drwyadl o ddiwygio cefn swyddfa wedi cefnogi un o’r gostyngiadau rheng flaen lleiaf yn y DU a chafodd Heddlu De Cymru ei asesu fel yr heddlu mwyaf gweladwy yng Nghymru a Lloegr yn ddiweddar.

Mae Matt yn aelod o Gyngor Cynghori’r Prince’s Trust yng Nghymru ac mae ganddo rôl arweiniol yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ar fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod. Mae’n arwain nifer o bortffolios ar gyfer Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, gan gynnwys recriwtio, cadw a lles ymchwilwyr.

Mae’n dal i ymddiddori ym meysydd ehangach iechyd a lles yn y gwasanaeth ac ef yw cadeirydd Police Sport UK. Fel rhywun sy’n hoff iawn o chwaraeon ei hun, mae wedi cystadlu mewn digwyddiadau rhedeg, triathlon a nofio (ac mae’n dal i addo mai’r gêm elusennol nesaf fydd ei gêm rygbi olaf yn bendant).

Yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2018 dyfarnwyd Medal Heddlu’r Frenhines i Matt.

Cafodd Matt, sy’n briod gyda dau o blant, ei eni yng Nghanolbarth Lloegr ond mae De Cymru wedi bod yn gartref iddo ers 2010.

Gallwch gysylltu â CC Jukes ar e-bost : ACPO.Staff.Office@south-wales.pnn.police.uk