South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Daniel Richards, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro

Ymunodd Daniel Richards â Heddlu De Cymru yn 1995 a dechreuodd wasanaethu yn Sector Llanedeyrn yng Nghaerdydd cyn ymuno ag Adran Ymchwiliadau Troseddol Llaneirwg yn 1998.

Ar ôl gwasanaethu fel swyddog ymateb mewn lifrai a Ditectif Ringyll yn Sector Cathays, cafodd ei ddyrchafu’n Dditectif Arolygydd yn Uned Amddiffyn y Cyhoedd y Ddinas yn 2003. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n goruchwylio’r broses o sefydlu’r Gynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg gyntaf ar gam-drin domestig yn y DU.

Symudodd i Adran Ymchwiliadau Troseddol Caerdydd Canolog yn 2004 cyn ymuno â’r Uned Troseddau Arbenigol yn 2005 fel Ditectif Brif Arolygydd yr Uned Cymorth Gwyddonol. Ymunodd â’r Tîm Ymchwilio i Droseddau Mawr fel Uwch Swyddog Ymchwilio’r Rhaglen Proffesiynoli Ymchwiliadau (PIP3) yn 2007 ac arweiniodd y broses o ymchwilio i sawl achos proffil uchel o ddynladdiad.

Yn 2009, dechreuodd ar secondiad o 14 mis gyda Thîm Heddlu Prydain yn Irac, gan Hyfforddi Uwch Swyddogion Ymchwilio ym Magdad, Basra a Kurdistan cyn dychwelyd i Gaerdydd fel Ditectif Brif Arolygydd.  Yn dilyn hynny, treuliodd ddwy flynedd mewn rolau ym maes Gweithrediadau Lifrai ac fel Uwcharolygydd Partneriaethau yn y Ddinas.

Ym mis Rhagfyr 2014, ymunodd ag Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU) cyn derbyn rôl Ditectif Brif Uwcharolygydd WECTU ac Uned Troseddau Cyfundrefnol Ranbarthol De Cymru (ROCU).

Ym mis Chwefror 2018, cafodd ei benodi’n Bennaeth Troseddau Arbenigol Heddlu De Cymru, a oedd yn cynnwys cyfrifoldeb cyffredinol am Droseddau Mawr, Ymchwiliadau Gwyddonol, Amddiffyn y Cyhoedd, Cudd-wybodaeth a gweithgarwch plismona cudd yr heddlu.

Cafodd Daniel ei benodi’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol dros dro ym mis Tachwedd 2019 gyda chyfrifoldeb am Droseddau Arbenigol.

MENU