South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Andy Valentine, Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro

Cafodd Andy Valentine ei benodi’n Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro ar 1 Tachwedd 2019 gyda chyfrifoldeb am Wasanaethau Cymorth Gweithredol.

Cafodd Andy ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd, ac ymunodd â Heddlu De Cymru fel Cwnstabl Gwirfoddol yn 2000. Ar ôl ei gyfnod yn y brifysgol, ymunodd â’r heddlu fel swyddog a gweithiodd yn yr adran plismona ymatebol a’r adran ymchwiliadau troseddol (CID) yn rhanbarth y Dwyrain gan blismona prifddinas Cymru, Caerdydd.

Ar ôl cael ei ddyrchafu’n Rhingyll, bu’n gwasanaethu fel Swyddog y Ddalfa ac yna fel Ditectif Ringyll yn Uned Cudd-wybodaeth a Throseddau Cyfundrefnol yr Heddlu.

Wedi hynny, aeth Andy ymlaen i weithio mewn rolau uwch-dditectif yn Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru (WECTU), a bu’n gyfrifol am blismona gwrthderfysgaeth yng Nghymru yn ystod Gemau Olympaidd 2012. Gwnaeth hefyd ddatblygu dulliau arloesol o atal radicaliaeth ac eithafiaeth dreisgar.

Yn 2014, cafodd Andy ei ddyrchafu i reng Uwch-arolygydd a bu’n gyfrifol am blismona gweithredol ledled Dinas a Sir Caerdydd. Yn y rôl hon, dechreuodd Ymgyrch Fulcram – sef cyfres o ymgyrchoedd gorfodi proffil uchel gyda’r nod o fynd i’r afael â throseddau cyfundrefnol ledled y Ddinas – ac arweiniodd y gwaith o gyflwyno timau arbenigol sydd wedi proffesiynoli’r gwaith o ymchwilio i bobl sydd ar goll a’r rheini y gallai rhywun gamfanteisio’n rhywiol arnynt.

Ar ôl cael ei ddyrchafu’n Brif Uwch-arolygydd, bu Andy yn Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Digidol ac yn gyfrifol am drefniadau llywodraethu, cynllunio strategol a thrawsnewid gwasanaethau. Ynghyd â’i gydweithwyr, bu hefyd yn gyfrifol am y gwaith o greu’r Is-adran Gwasanaethau Digidol – cynllun cydweithredol ac arloesol ym maes technoleg yr heddlu sy’n helpu i gadw De Cymru a Heddlu Gwent yn ddiogel ac ar flaen y gad o ran plismona digidol.

Mae Andy hefyd wedi gweithio mewn uwch-rolau arwain yn Adran Safonau Proffesiynol yr heddlu, gan gynnwys pennaeth adran yn ddiweddar.

Mae gan Andy radd Baglor mewn hanes o Ysgol Economeg a Gwyddorau Gwleidyddol Llundain a Thystysgrif i Raddedigion mewn Addysg Cyfiawnder Troseddol o Brifysgol Virginia ar ôl mynychu Academi Cenedlaethol yr FBI yn 2010.

Mae gan Andy ddiddordeb brwd mewn plismona arfog, ac mae’n Gomander Arfau Tanio Strategol Arbenigol – rôl y mae’n ymgymryd â hi ar sail ranbarthol. Mae hefyd yn Gomander Trefn Gyhoeddus Aur ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a diogelwch cyhoeddus mawr ledled ardal heddlu De Cymru.

MENU