South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Newyddion ac apeliadau
11th Medi 2017

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cymeradwyo penodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru o 1 Ionawr 2018.

25th Awst 2017

Yn 2012 dechreuodd Heddlu De Cymru ei adolygiad ei hun o drefn digwyddiadau cyn arestio Ian Watkins. Nododd yr Heddlu fod materion o bryder a dechreuodd proses o newidiadau cynhwysfawr i systemau, polisïau a gweithdrefnau gan hefyd gyfeirio’r mater at …

10th Awst 2017

Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cyflwynodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Jeremy Vaughan, Wobrau Iaith Gymraeg Heddlu De Cymru 2017 sy’n cydnabod y rhai sy’n dysgu Cymraeg a’r rhai sy’n helpu ein dysgwyr. Roedd y seremoni hefy …

31st Gorffennaf 2017

Mae pensiynwr wedi ei garcharu am 25 mlynedd am gyfres o droseddau cam-drin rhywiol dros gyfnod o fron ddegawd. Dyfarnwyd Raymond Hodges ar 30 Mehefin ar 24 o gyhuddiadau yn cynnwys trais rhywiol, gweithgarwch rhywiol gyda phlentyn o dan 13, ymosodiad …

18th Gorffennaf 2017

Mae Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan, wedi cyhoeddi ei ymddeoliad o’r heddlu.

6th Gorffennaf 2017

Mae pedwar aelod o gang cyffuriau wedi eu carcharu ar ôl i’r heddlu atafaelu gwerth bron i £30,000 o gyffuriau a llawer o filoedd mewn arian parod yn ystod ymchwiliad hir a chymhleth. Pleidiodd Liam Wall, 27, Lee Smith, 28, Connor Morse, 21, a Christop …

28th Mehefin 2017

Mae’r broses o orfodi a chribddeilio plant ar-lein, y cyfeirir ati yn aml yn Saesneg fel ‘sextortion’ neu ‘flacmelio drwy we-gamera” – ffurf ar flacmel digidol lle y defnyddir gwybodaeth neu luniau rhywiol i gael deunydd rhywiol, ffafrau rhywiol neu arian, wedi saethu i fyny dros y blynyddoedd diwethaf, ond ni roddir gwybod i’r awdurdodau perthnasol am y rhan fwyaf o achosion o hyd.

26th Mehefin 2017

Mae Heddlu De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â heddluoedd ledled Cymru, Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru, ‘GoSafe’ er mwyn atgoffa cymunedau o bwysigrwydd cadw at y terfyn cyflymder, bod 20 mya yn ddigon a bod y terfyn cyflymder hwnnw yn angenrheidiol pan fydd wedi’i bennu.

MENU