South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Newyddion ac apeliadau
18th Mai 2017

Mae wythnos ymwybyddiaeth atal caethwasiaeth yn lansio heddiw gyda Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys yn uno i godi ymwybyddiaeth o gaethwasiaeth fodern a sut i adnabod yr arwyddion.

18th Mai 2017

Mae Heddlu De Cymru yn awyddus i recriwtio nifer o unigolion i eistedd ar ddau o’i bwyllgorau – y Cyd-Bwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Moeseg Annibynnol. Mae’r ddau bwyllgor yn hirsefydledig a chawsant eu sefydlu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru i sicrhau bod y lefel uchaf o graffu a sicrwydd yn cael ei chymhwyso i waith Heddlu De Cymru.

18th Mai 2017

Mae gwaith aml-asiantaeth yn rhoi cyfle i edrych ar sut y gallwn ni wella diogelwch plant mewn lleoliadau preswyl sy’n mynd ar goll ac sydd mewn perygl y gallai rhywun gamfanteisio arnynt.

17th Mai 2017

Yn dilyn yr ymosodiad seiber meddalwedd wystlo ddydd Gwener 12 Mai a effeithiodd ar y GIG ac y credir ei fod wedi effeithio ar sefydliadau eraill yn fyd-eang, mae Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth am Dwyll Heddlu Dinas Llundain wedi cyhoeddi rhybudd …

27th Ebrill 2017

Heddiw mae Mind Cymru yn lansio ei Raglen Golau Glas o gymorth i staff y gwasanaethau brys a gwirfoddolwyr yn y gwasanaethau heddlu, tân, ambiwlans a chwilio ac achub ledled Cymru.

4th Ebrill 2017

Mae tasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru wedi cael ei sefydlu i leihau effaith tanau glaswellt, a, lle bo hynny’n bosibl, i ddileu effaith y tanau hynny.  Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sydd wedi bod yn weithredol ers dech …

Riportio trosedd moduro? Gallwch anfon eich lluniau neu'ch fideo atom ni. 3rd Ebrill 2017

Mae rhoi gwybod am yrru sâl neu droseddau ar y ffyrdd wedi’i wneud yn haws i fodurwyr yn Ne Cymru

17th Mawrth 2017

Mae Bob Evans wedi’i benodi i rôl newydd Dirprwy Brif Gwnstabl Cymru Gyfan. Bydd yn cynorthwyo Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid yng Nghymru i ymchwilio i’r potensial i gydweithio a datblygu’r potensial hwnnw. Mae Mr Evans yn dechrau ei swydd ar 1 Ebrill.

MENU