South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru yn 2009 fel elusen gofrestredig. Mae’n cefnogi unigolion, prosiectau a sefydliadau sy’n ceisio troi pobl ifanc i ffwrdd o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ariannu rhaglenni i wneud De Cymru’n lle mwy diogel i fyw a gweithio, gan felly wella ansawdd bywyd pobl a chreu delwedd gadarnhaol o’r ardal.

Ein hamcanion

Mae gweithgareddau Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n canolbwyntio ar roi grantiau er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl ifanc sy’n byw a gweithio yn ardal Heddlu De Cymru. Gwneir hyn drwy fynd i’r afael â throseddu ac ofn troseddu.

Pwy sy’n ariannu’r Ymddiriedolaeth?

Codir yr arian ar gyfer y gronfa gan rai sy’n ymwneud â materion diogelwch cymunedol lleol, er enghraifft cyrff swyddogol, ymddiriedolaethau eraill, rhoddwyr preifat a’r sector busnes.

Pwy sy’n gyfrifol am yr Ymddiriedolaeth?

Pobl leol yw’r Ymddiriedolwyr i gyd sy’n sicrhau bod arian yr Ymddiriedolaeth yn cael ei ddefnyddio’n deg ac adeiladol i ennill y manteision mwyaf i’r buddiolwyr drwy gyswllt agos â’r Heddlu, rhoddwyr a’r gymuned.

Yr Ymddiriedolwyr

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael ei rhedeg gan grŵp o ymddiriedolwyr sy’n bobl leol. Maen nhw’n sicrhau y defnyddir yr arian yn y ffordd fwyaf effeithiol ac yn gweithio’n agos â rhoddwyr a’r cymunedau.

Adrian Oliver: Uwch Bartner gyda Chyfreithwyr Dolmans – Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Peter Vaughan: Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Gareth Madge: Cyfarwyddwr Gwasanaeth Corfforaethol a Chyfreithiol Heddlu De Cymru

Mrs Anne Morgan: Ynad Heddwch, Dirprwy Raglaw, Cyn Uchel Siryf

Mrs Elizabeth Singer: Uchel Siryf Canol Morgannwg

Mr David Jenkins: Uchel Siryf De Morgannwg

Mr Martyn Jenkins: Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg

Pwy sy’n gallu derbyn grant?

Gall unrhyw unigolyn, gall prosiect neu sefydliad sy’n dargyfeirio pobl ifanc rhag troseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau o bosibl yn derbyn grant oddi wrthym ni. Ar hyn o bryd, rydym wedi nodi meysydd prosiect 8 ar draws ardal yr Heddlu De Cymru i dderbyn grant oddi wrthym ni.
Dewiswyd y meysydd prosiect hyn ar ôl Cynhaliwyd gwaith ymchwil, casglu data ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu ieuenctid, a’u dadansoddi, i weld pa ardaloedd sy’n fwyaf tebygol o elwa’n uniongyrchol o’r cyllid.
Rydym yn gweithio’n rhagweithiol gydag asiantaethau lleol ym mhob un o’r meysydd i nodi prosiectau a fydd yn cefnogi pobl ifanc hyd at 25 oed a bydd yn cael effaith go iawn ar droseddu, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y cymunedau hyn.
Darperir adborth o bob un o’r ardaloedd y prosiect ar ôl cwblhau ei weithgareddau a ariennir gan y grant.

Cefnogi Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

Gwneud Rhodd

Gallwch gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Ieuenctid a gwneud rhodd mewn nifer o ffyrdd. Gallwch wneud rhodd ar-lein drwy ein tudalen Just Giving: www.justgiving.com/swpyouthtrust/donate

Gallwch hefyd roi drwy siec, neu archeb bost. Dylid gwneud pob siec neu archeb bost yn daladwy i Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru, a’u postio i:

Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid, Llywodraethu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Lyndsay Court, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Codi Arian

Os hoffech gynnal digwyddiad codi arian, cysylltwch â ni:

Ffôn: 01656 655655.

E-bost: swpyouthtrust@south-wales.pnn.police.uk

Ysgrifennwch at: Cydgysylltydd Ymddiriedolaeth Ieuenctid, Llywodraethu Corfforaethol, Pencadlys Heddlu De Cymru, Lyndsay Court, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3SU.

Elusen Gofrestredig Rhif: 1133057

MENU