South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Nifer mwyaf erioed o wobrau wedi eu cyflwyno yn seremoni Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf

Mae criw o bobl ifanc o Forgannwg Ganol wedi ennill amrywiaeth o wobrau unigol a grŵp am eu gwaith rhagorol yn y gymuned yn noson wobrwyo flynyddol Gwobrau’r Uchel Siryf.

Cynhaliwyd y seremoni ar 23 Mawrth 2017, yng Nghanolfan Ymwelwyr Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan un o’r prif noddwyr, Sony UK. Felicity Ladbrooke, cyn gadeirydd Girlguiding Cymru, oedd y siaradwr.

Mae’r digwyddiad wedi mynd o nerth i nerth ers iddo gael ei sefydlu gan Uchel Siryf Morgannwg Ganol 2008, Anne Morgan MBE.

Ar ôl ail-lansio’r digwyddiad yn 2016, cafodd rhagor o noddwyr eu sicrhau, a alluogodd y pwyllgor i ddyfarnu hyn yn oed mwy o wobrau i bobl ifanc deilwng.

Cyhoeddodd Ms Morgan, a ddiolchodd i’r noddwyr am eu cymorth parhaus, y byddai’n trosglwyddo’r gadeiryddiaeth i Uchel Siryf 2015, Jayne James.

Dywedodd Mrs James:
“Fel cadeirydd pwyllgor Ymddiriedolaeth Ieuenctid yr Uchel Siryf, mae’n fraint gennyf barhau â’r weledigaeth a’r gwaith clodwiw y mae Anne wedi’u cyflawni ar gyfer y cynllun Gwobrau.
“Mae’n hyfryd gweld pobl ifanc yn cael eu gwobrwyo am roi 110 y cant o ymdrech i mewn i bopeth y maent yn ei wneud i’w teuluoedd a’u cymunedau lleol.”

Enillwyr cyffredinol

Enillwyr Grŵp gwobr o £1,000 ac enillydd cyffredinol Cwpan yr Uchel Siryf: Uned Chwilota Glan yr Afon
Uned Chwilota Glan yr Afon

Mae Uned Chwilota Glan yr Afon wedi cefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymunedol a digwyddiadau sgowtio. Mae chwe aelod wedi ennill Gwobr Sgowt y Frenhines, mae pump ohonynt wedi ennill Gwobr Aur Dug Caeredin ac wyth ohonynt wedi ennill cymhwyster Arweinydd Chwaraeon Lefel 2.
Mae’r uned hefyd wedi bod yn rhan o’r broses o ddarparu cymorth ar gyfer y canlynol: gwaith amgylcheddol; clirio beddau yng nghapel Saron; cynnig gwasanaeth hebrwng a gosod stondinau yn nigwyddiad Amrywiaeth Hamdden Merthyr; cefnogi clwb darllen Llyfrgell Merthyr; a helpu Gwasanaeth Parciau Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyda’u prosiectau amgylcheddol.
Roedd yr uned hefyd yn hebryngwyr ac yn cadw sgôr ar gyfer cystadleuaeth Ryngwladol Saethyddiaeth Maes y Bannau. Gwnaethant ddarparu cymorth logistaidd a hyfforddwyr ar gyfer y digwyddiad Gwersyll Chwaraeon deuddydd. Mae’r uned wedi helpu i sefydlu Cynghorau Ieuenctid y Sgowtiaid cyntaf ym Merthyr a Morgannwg Ganol, ac yn rhagweithiol o ran helpu i lywio’r ffordd y caiff digwyddiadau’r sgowtiaid eu rhedeg.

 

 Enillydd Unigol gwobr o £1,000: Rebecca Hughes
Rebecca Hughes

Mae Rebecca yn ddisgybl blwyddyn 12 yn Ysgol Gyfun Aberpennar sy’n gwirfoddoli bob amser cinio gyda chlwb gymnasteg yr ysgol. Mae ganddi sgiliau arwain rhagorol ac mae’n paratoi gymnastwyr ar gyfer cystadlaethau – a gwnaeth pedwar ohonynt fynd ymlaen i gynrychioli’r sir ym mhencampwriaeth Cymru.
Rebecca yw’r unig goreograffydd yng nghlwb cymunedol newydd Street Flyers, a helpodd i godi £1,2000 ar gyfer dwy sioe ddawns ac enillodd y wobr ar gyfer gwirfoddolwr cymunedol ifanc. Mae Rebecca wedi dawnsio ar gyfer yr Ysgol Fale Frenhinol dros y saith mlynedd diwethaf ac mae hefyd yn helpu mewn dosbarth bale yng Nghanolfan Hamdden Aberdâr.
Mae wedi cynrychioli Cymru yn rhedeg 800m ac yn rhedeg traws wlad, a dechreuodd glwb rhedeg er mwyn cofrestru ar gyfer y Race for Life fel ysgol yn yr haf. Gyda chymorth sesiynau dawns, mae Rebecca hefyd yn cefnogi ei chwaer iau sy’n cael pyliau o or-bryder ac yn ei chael hi’n anodd bod yn bresennol yr ysgol.

 

Enillwyr eraill (grwpiau)

Ail wobr (£250): Siop Gwisg Ysgol Y Pant
Grŵp o ddisgyblion o Ysgol Y Pant, Tonysguboriau, sy’n treulio eu hamser yn rhedeg siop gwisg ysgol i godi arian ar gyfer yr ysgol.
Siop Gwisg Ysgol Y Pant
Trydedd wobr ar y cyd (£150): Girl Power Pen-y-bont ar Ogwr
Merched o sir Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi sefydlu elusen i wella bywydau genethod a merched ifanc.
Girl Power
Trydedd wobr ar y cyd (£150): Panel Dinasyddiaeth Ieuenctid

Grŵp o bobl ifanc o Gwm Taf sydd wedi cael profiad o fod yn y system ofal cymdeithasol ac wedi creu fideo i ddangos i eraill sut i oresgyn rhwystrau a chyflawni nodau personol mewn bywyd.

Panel Dinasyddiaeth Ieuenctid
Cymeradwyaeth Uchel (£100): Grŵp Eisteddfod Pen y Dre

Clwb ar ôl ysgol o Ysgol Pen y Dre, Merthyr Tudful, sy’n hyrwyddo’r Gymraeg ac yn cymryd rhan yng nghystadlaethau’r Eisteddfod.

Ysgol Pen y Dre

 

Enillwyr eraill (unigolion)

Ail wobr (£250): Scott Russell
Mae Scott yn wirfoddolwr gydag Ambiwlans Sant Ioan, ac mae bellach yn rhingyll ar dîm o gadetiaid ac yn arolygydd clybiau ieuenctid.
Scott Russell
Trydedd wobr (£150): Keeley Harries
Mae Keeley wedi gofalu am ei mam ers pan oedd yn chwech oed, ac mae’n llefarydd ar gyfer gofalwyr ifanc sydd wedi bod yn hollbwysig yn y gwaith o lywio gwasanaethau lleol i ofalwyr eraill.
Keeley Harries
Cymeradwyaeth Uchel (£100): Chadley Phillips
Mae Chadley yn ymatebwr cymorth cyntaf ar gyfer y gwasanaeth ambiwlans ac yn aelod o Ambiwlans Sant Ioan ers 2007, ac mae’n helpu gyda grwpiau Badger a’r Cadetiaid.
Chadley Phillips
Cymeradwyaeth Uchel (£100): Hannah McKeown

Mae Hannah bellach yn fyfyriwr chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Aberpennar, ac mae’n gofalu am ei mam a’i brodyr a’i chwiorydd ac yn dal i wneud amser i wirfoddoli ar ôl oriau ysgol.

Hannah McKeown
Cymeradwyaeth Uchel (£100): Jack Rees

Aelod o Ambiwlans Sant Ioan a gafodd ei ddewis fel Cadet y Flwyddyn ar gyfer sir Pen-y-bont ar Ogwr, er bod ganddo anawsterau dysgu ac wedi cael sawl llawdriniaeth ers iddo gael ei eni.

Jack Rees
Cymeradwyaeth Uchel (£100): Niamh Winstone

Ers colli ei thad i glefyd y galon, mae Niamh wedi trefnu digwyddiadau ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon ac mae’n Llysgennad Ifanc ar gyfer yr elusen.

Niamh Winstone
Cynhelir Noson Wobrwyo 2018 yn Ortho-Clinical Diagnostics, un o brif noddwyr y digwyddiad. Gellir dod o hyd i ffurflenni enwebu yma.
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jayne James, cadeirydd.
MENU