South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol

Cynhelir Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol bob blwyddyn a chânt eu cefnogi gan ein Prif Swyddogion. Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw David Davies JP.

Mae’r gwobrau yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Sut mae enwebu? Os ydych:

  • Rhwng 11 a 21 mlwydd oed
  • Yn byw neu’n gwirfoddoli yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf
  • Wedi helpu eich cymdogaeth, unigolyn, aelod o’r teulu neu sefydliad lleol, yna gallech fod yn gymwys i ennill gwobrau o hyd at £1,000 ar gyfer unigolion a grwpiau (tri aelod neu fwy).

Cwblhewch Ffurflen Gais Gwobrau’r Uchel Siryf High Sheriff Community Awards Application form 2018/19 ac anfonwch eich ffurflen gais at:

Gwobrau Uchel Siryf Morgannwg Ganol,
Rickyard House,
Longlands Farm,
Pyle, Bridgend,
CF33 6PU

neu drwy e-bost at: highsheriffmidglamorganawards@gmail.com

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau am Wobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw 25 Ionawr 2019.

Canllawiau ar gymryd rhan:

  •  Croesewir cynigion gan bobl ifanc rhwng 11 a 21 mlwydd oed erbyn 26 Ionawr 2018.
  •  Mae’n rhaid i grŵp gynnwys tri aelod neu fwy, gyda phob aelod rhwng 11 a 21 mlwydd oed ar 26 Ionawr 2018.
  •  Mae’n rhaid i’r cystadleuwyr fyw naill ai ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.
  • Mae’n rhaid i chi gael eich enwebu gan rywun sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais.
  • Mae’n rhaid i chi gael geirda gan ddau berson sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais. Bydd angen eu henwau, rhif ffôn a manylion cyswllt e-bost er mwyn helpu’r Uchel Siryf a’r panel beirniadu i benderfynu a ydych yn enillydd.
  • Mae angen caniatâd gan rieni neu warcheidwaid yr enwebeion at ddibenion cyhoeddusrwydd (sylw mewn papur newydd, ar y wefan). Gofynnwn i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os byddwch yn penderfynu na fyddwch eisiau bod yn rhan o unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.
  • Bydd y beirniadu’n digwydd ar Chwefror 2018 a bydd Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal ar 13 Mawrth 2019.

 

MENU