South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol

Cynhelir Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol bob blwyddyn a chânt eu cefnogi gan ein Prif Swyddogion. Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw Gwyn George.

Mae’r gwobrau yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Sut mae enwebu? Os ydych:

  • Rhwng 11 a 21 mlwydd oed
  • Yn byw neu’n gwirfoddoli yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf
  • Wedi helpu eich cymdogaeth, unigolyn, aelod o’r teulu neu sefydliad lleol, yna gallech fod yn gymwys i ennill gwobrau o hyd at £1,000 ar gyfer unigolion a grwpiau (tri aelod neu fwy).

Cwblhewch Ffurflen Gais Gwobrau’r Uchel Siryf 2017 ac anfonwch eich ffurflen gais at: Gwobrau Uchel Siryf Morgannwg Ganol, Erw Graig, Merthyr Mawr, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 0NU neu drwy e-bost at: highsheriffmidglamorgan@googlemail.com

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau am Wobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol 2016/17 yw 27 Ionawr 2017.

Canllawiau ar gymryd rhan:

  •  Croesewir cynigion gan bobl ifanc rhwng 11 a 21 mlwydd oed erbyn 27 Ionawr 2017.
  •  Mae’n rhaid i grŵp gynnwys tri aelod neu fwy, gyda phob aelod rhwng 11 a 21 mlwydd oed ar 27 Ionawr 2017.
  •  Mae’n rhaid i’r cystadleuwyr fyw naill ai ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.
  • Mae’n rhaid i chi gael eich enwebu gan rywun sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais.
  • Mae’n rhaid i chi gael geirda gan ddau berson sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais. Bydd angen eu henwau, rhif ffôn a manylion cyswllt e-bost er mwyn helpu’r Uchel Siryf a’r panel beirniadu i benderfynu a ydych yn enillydd.
  • Mae angen caniatâd gan rieni neu warcheidwaid yr enwebeion at ddibenion cyhoeddusrwydd (sylw mewn papur newydd, ar y wefan). Gofynnwn i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os byddwch yn penderfynu na fyddwch eisiau bod yn rhan o unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.
  • Bydd y beirniadu’n digwydd ar 16 Chwefror 2017 a bydd Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal ar 23 Mawrth 2017.

Gwyn George, Uchel Siryf Morgannwg Ganol 2016-17

Penodwyd Gwyn George yn Uchel Siryf Morgannwg Ganol ar 18 Mawrth 2016.

Wedi’i eni yn 1954, magwyd Gwyn yn Abertridwr cyn symud i Eglwysilan, lle bu ei rieni’n rhedeg tafarn y Rose and Crown. Yn 1966 symudodd teulu Gwyn i Gaerffili ac mae wedi byw yn y dref ers hynny. Mae’n briod gyda dau fab.

Mynychodd Gwyn Ysgol Ramadeg Dechnegol y Bechgyn Caerffili ac astudiodd y gyfraith yn UWIST. Cymhwysodd fel Cyfreithiwr ym mis Gorffennaf 1979, mae wedi bod yn bartner mewn cwmni cyfreithiol ers 1983 ac ar hyn o bryd ef yw Rheolwr Gyfarwyddwr GGP Law sydd â swyddfeydd yn Aberdâr, Merthyr Tudful a’r Coed Duon.

Mae Gwyn yn gyn Lywydd Cynghrair Cymdeithasau Cyfreithwyr Cymru a Chymdeithas Cyfreithwyr Merthyr Tudful ac Aberdâr. Mae hefyd yn aelod sylfaen a chyn Lywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Cwm Rhymni, a helpodd i sefydlu Cydffederasiwn Cymdeithasau Cyfreithwyr De Cymru.

Mae wedi bod yn hoff o chwaraeon trwy gydol ei fywyd, ond yn sgil “anno domini” cyfyngir ei weithgareddau chwaraeon bellach i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl. Mae Gwyn yn gyn Gapten Cymdeithas Golff Cyfreithwyr Caerdydd ac ef yw Capten presennol Cymdeithas Golff Divots (un o’r hynaf yng Nghymru). Mae’n gweithredu fel Cyfreithiwr Anrhydeddus i Glwb Rygbi Caerffili, mae’n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Chwaraewyr Ifanc George Morgan ac ers 2009 bu’n gefnogwr o Wobrwyon Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol. Yn ystod ei flwyddyn yn y swydd mae Gwyn wedi penderfynu mabwysiadu Llamau fel ei brif elusen.

MENU