South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

Gadael y safle

Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol

Cynhelir Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol bob blwyddyn a chânt eu cefnogi gan ein Prif Swyddogion. Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw Colonel W C J Donnelly CBE TD DL.

Mae’r gwobrau yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Sut mae enwebu? Os ydych:

  • Rhwng 11 a 21 mlwydd oed
  • Yn byw neu’n gwirfoddoli yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf
  • Wedi helpu eich cymdogaeth, unigolyn, aelod o’r teulu neu sefydliad lleol, yna gallech fod yn gymwys i ennill gwobrau o hyd at £1,000 ar gyfer unigolion a grwpiau (tri aelod neu fwy).

Cwblhewch Ffurflen Gais Gwobrau’r Uchel Siryf High Sheriff Community Awards Application form *

ac anfonwch eich ffurflen gais at:

Gwobrau Uchel Siryf Morgannwg Ganol,
Rickyard House,
Longlands Farm,
Pyle, Bridgend,
CF33 6PU

neu drwy e-bost at: highsheriffmidglamorganawards@gmail.com

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau am Wobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw 31 Ionawr 2020.

*Mae’r ffurflen gais wedi’i dyddio 2018/19, ond bydd yn cael ei derbyn ar gyfer 2019/20 enwebiad.

Canllawiau ar gymryd rhan:

  •  Croesewir cynigion gan bobl ifanc rhwng 11 a 21 mlwydd oed erbyn 31 Ionawr 2020.
  •  Mae’n rhaid i grŵp gynnwys tri aelod neu fwy, gyda phob aelod rhwng 11 a 21 mlwydd oed ar 26 Ionawr 2018.
  •  Mae’n rhaid i’r cystadleuwyr fyw naill ai ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.
  • Mae’n rhaid i chi gael eich enwebu gan rywun sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais.
  • Mae’n rhaid i chi gael geirda gan ddau berson sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais. Bydd angen eu henwau, rhif ffôn a manylion cyswllt e-bost er mwyn helpu’r Uchel Siryf a’r panel beirniadu i benderfynu a ydych yn enillydd.
  • Mae angen caniatâd gan rieni neu warcheidwaid yr enwebeion at ddibenion cyhoeddusrwydd (sylw mewn papur newydd, ar y wefan). Gofynnwn i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os byddwch yn penderfynu na fyddwch eisiau bod yn rhan o unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.
  • Bydd y beirniadu’n digwydd ar Chwefror 2018 a bydd Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal ar 11 Mawrth 2020.