South Wales Police Crest

Heddlu De Cymru

quick exit

Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol

Cynhelir Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol bob blwyddyn a chânt eu cefnogi gan ein Prif Swyddogion. Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw David Davies JP.

Mae’r gwobrau yn cydnabod pobl ifanc sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned.

Sut mae enwebu? Os ydych:

  • Rhwng 11 a 21 mlwydd oed
  • Yn byw neu’n gwirfoddoli yn ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf
  • Wedi helpu eich cymdogaeth, unigolyn, aelod o’r teulu neu sefydliad lleol, yna gallech fod yn gymwys i ennill gwobrau o hyd at £1,000 ar gyfer unigolion a grwpiau (tri aelod neu fwy).

Cwblhewch Ffurflen Gais Gwobrau’r Uchel Siryf / High Sheriff Community Awards Application form 2017-2018 ac anfonwch eich ffurflen gais at:

Gwobrau Uchel Siryf Morgannwg Ganol,
Rickyard House,
Longlands Farm,
Pyle, Bridgend,
CF33 6PU

neu drwy e-bost at: highsheriffmidglamorganawards@gmail.com

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau am Wobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol yw 26 Ionawr 2018.

Canllawiau ar gymryd rhan:

  •  Croesewir cynigion gan bobl ifanc rhwng 11 a 21 mlwydd oed erbyn 26 Ionawr 2018.
  •  Mae’n rhaid i grŵp gynnwys tri aelod neu fwy, gyda phob aelod rhwng 11 a 21 mlwydd oed ar 26 Ionawr 2018.
  •  Mae’n rhaid i’r cystadleuwyr fyw naill ai ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.
  • Mae’n rhaid i chi gael eich enwebu gan rywun sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais.
  • Mae’n rhaid i chi gael geirda gan ddau berson sydd dros 18 oed ar ddyddiad cyflwyno’r cais. Bydd angen eu henwau, rhif ffôn a manylion cyswllt e-bost er mwyn helpu’r Uchel Siryf a’r panel beirniadu i benderfynu a ydych yn enillydd.
  • Mae angen caniatâd gan rieni neu warcheidwaid yr enwebeion at ddibenion cyhoeddusrwydd (sylw mewn papur newydd, ar y wefan). Gofynnwn i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os byddwch yn penderfynu na fyddwch eisiau bod yn rhan o unrhyw ddeunyddiau cyhoeddusrwydd.
  • Bydd y beirniadu’n digwydd ar Chwefror 2018 a bydd Seremoni Wobrwyo yn cael ei chynnal ar 22 Mawrth 2018.

 

David Davies JP, Uchel Siryf Morgannwg Ganol 2017-18

David Davies

Penodwyd David Davies yn Uchel Siryf Morgannwg Ganol ar 7 Ebrill 2017.

Ganwyd David yn 1958 a’i fagu yn Aberfan, yn nhŷ fferm y teulu lle mae’n byw unwaith eto heddiw.

Mynychodd David Ysgol Iau Pantglas, Aberfan (lle cafodd ei anafu’n ddifrifol yn Nhrychineb Aberfan, 1966), Ysgol Uwchradd Afon Taf, Troedyrhiw, ac yna aeth i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth a Choleg Downing, Prifysgol Caergrawnt. Cymhwysodd fel cyfreithiwr yn 1983 a gweithiodd i’r cwmni cyfreithiol rhyngwladol Linklaters & Paines yn eu swyddfeydd yn Llundain ac (fel rheolwr) ym Mrwsel gan arbenigo yng nghyfraith yr UE, ymarferion monopolïau a chydsoddiadau/cyfyngol a chyfraith gystadleuaeth.

Wrth ddychwelyd i Gymru yn 1994, ac ar ôl cymryd cyfnod sabothol cafodd ei benodi mewn nifer o rolau yn y sector gwirfoddol.

Bu’n aelod o fwrdd Cymdeithas Tai Unedig Cymru yng Nghaerffili o 1998 i 2012, yn cynnwys saith mlynedd fel dirprwy gadeirydd, a bu hefyd yn gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth a Llywodraethu.

Penodwyd David yn ynad yn 1999 ac mae’n gwasanaethu Mainc Canolbarth Cymru fel y’i gelwir (Meinciau Merthyr Tudful a Chymoedd Morgannwg gynt), lle roedd yn Gadeirydd y Panel Ieuenctid nes ei benodiad yn Uchel Siryf. Mae hefyd yn eistedd ar y Panel Trais Domestig. Mae’n cynrychioli ynadon Ieuenctid ar Banel Cynghori Cyfiawnder Ieuenctid Cymru, a gaiff ei gyd-gadeirio gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru.

Ers 1998, mae David wedi bod yn Ymddiriedolwr Elusen Goffa Aberfan (a’r Elusen Addysg gysylltiedig), ac yn gadeirydd yr elusen ers 2000 ac, fel y cyfryw, goruchwyliodd y digwyddiadau coffaol yn 2016 i nodi hanner canmlwyddiant ers Trychineb Aberfan.

Ers 2014, mae David wedi bod yn aelod o Banel Gwobrau Ieuenctid Cymunedol Uchel Siryf Morgannwg Ganol.

Oherwydd ei ddiddordeb a’i bryder hir sefydlog am bobl ifanc, trais domestig a materion tai, ar gyfer ei flwyddyn yn y swydd mae David wedi penderfynu mabwysiadu Llamau fel ei brif elusen,sy’n gweithio gyda phobl ifanc ddigartref a menywod agored i niwed yng Nghymru.

Canol Morgannwg uchel siryf tudalen Facebook a fydd yn cynnwys y gwobrau ei Facebook dudalen yn https://www.facebook.com/highsheriffmidglamorgan/

MENU