South Wales Police Crest

South Wales Police

quick exit

Blaenoriaethau a Pherfformiad

Ein Blaenoriaethau

Mae’r Prif Gwnstabl Matt Jukes Darpar a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn gyfrifol am bennu blaenoriaethau plismona Heddlu De Cymru.

Mae egwyddorion a gwerthoedd a rennir Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl yn gosod y safon, sef bod y gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ein holl gymunedau.

Mae hynny’n golygu gwrando arnynt, diogelu pobl agored i niwed a gwella boddhad dioddefwyr. Mae’r heriau o’n blaenau yn ein gwneud hyd yn oed yn fwy penderfynol o barhau i ganolbwyntio ar y weledigaeth hon, gyda phwyslais newydd ar ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol.

Anelwn at weithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, pan fo ei angen arnynt, ac atal pobl rhag dioddef trosedd neu gyflawni trosedd. Mae ymyrraeth gynnar wrth wraidd creu cymunedau iach, hapus a diogel, gan leihau’r galw ar ein holl wasanaethau cyhoeddus.

Mae ein cyflawniadau hyd yma wedi creu sylfaen gadarn ar gyfer gwaith pellach ond rydym yn cydnabod bod angen i ni geisio gwella ein gwasanaeth ac ymateb yn effeithiol i ofynion newydd o hyd.

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu De Cymru 2016-21 yw’r sail i’n hymateb a bydd yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gymunedau De Cymru.

Blaenoriaeth 1 – byddwn yn gostwng ac yn atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau
Gostwng troseddu yw’n prif ddiben. Byddwn yn ddidostur o ran trosedd a’r hyn sy’n ei hachosi, gan nodi’r prif faterion ac ymdrin â hwy drwy ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol yn seiliedig ar dystiolaeth, partneriaeth a gwerthuso “yr hyn sy’n gweithio”.

Blaenoriaeth 2 – byddwn yn gwella’r ffordd rydym yn cysylltu â’n cymunedau, yn eu cynnwys ac yn eu hysbysu
Yn ôl gwaith ymchwil mae angen i gymunedau gael mwy o wybodaeth am waith Heddlu De Cymru a sut i gael gafael ar wasanaethau. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant y Ganolfan Gwasanaeth Cyhoeddus newydd ac yn ail-lansio 101 er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cysylltu â ni’n hyderus a chael ymateb prydlon a chadarnhaol fel eu bod yn profi gwasanaethau sydd ymhlith y gorau yng Nghymru a Lloegr.

Blaenoriaeth 3 – byddwn yn gweithio i ddiogelu aelodau mwyaf agored i niwed ein cymunedau. Byddwn yn meithrin ein dealltwriaeth o’r problemau sy’n wynebu ein cymunedau er mwyn darparu’r cymorth sydd ei angen arnynt, gan ddilyn egwyddorion ymyrraeth gynnar a chydweithredu â phartneriaid er mwyn nodi a helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf.

Blaenoriaeth 4 – byddwn yn gwario eich arian yn ddoeth er mwyn diogelu plismona yn eich cymuned. Wynebwn doriadau difrifol i Grant yr Heddlu gan Lywodraeth Ganolog. Mae hynny’n golygu bod penderfyniadau anodd yn anochel, ond hyd yn oed ar adeg anodd fel hon rydym wedi ymrwymo i ddiogelu Plismona yn y Gymdogaeth yn Ne Cymru a gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid er mwyn gwneud ein cymunedau’n ddiogel. Cyflwynir adnoddau’n lleol ac yn strategol gyda gwasanaethau effeithiol ac effeithlon sy’n canolbwyntio ar angen.

Blaenoriaeth 5 – byddwn yn sicrhau bod y system cyfiawnder troseddol leol yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon, gan ddiwallu anghenion dioddefwyr a herio troseddwyr. Mae angen i’r System Cyfiawnder Troseddol roi pwyslais clir ar ostwng troseddu gan ganolbwyntio ar atal troseddu ac aildroseddu tra’n lleihau niwed a risg i’r cyhoedd.

Blaenoriaeth 6 – byddwn yn cyfrannu at y gofyniad plismona strategol ac yn plismona digwyddiadau mawr yn llwyddiannus
Mae Heddlu De Cymru yn heddlu strategol allweddol wrth gefnogi digwyddiadau mawr y tu hwnt i’w ffiniau, gan wneud cyfraniad sylweddol at gynhadledd NATO yn 2014, Gemau Olympaidd 2012 a phlismona terfysgoedd Llundain yn 2011.

Ein Perfformiad

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (ACEM) yn asesu heddluoedd a phlismona yn annibynnol ar draws yr holl weithgarwch o dimau cymdogaethau i droseddau difrifol a’r frwydr yn erbyn terfysgaeth – er budd y cyhoedd.

Mae gan ACEM bwerau statudol i archwilio effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd Heddlu De Cymru a llunio adroddiadau ar hynny, fel y nodir yn Adran 54 (2) o Ddeddf yr Heddlu 1996. Bob blwyddyn mae ACEM yn ymgynghori ar raglen archwilio, gan gynnwys amserlen archwilio, ac yn ei chyhoeddi. Mae’r amserlen yn cynnwys yr archwiliadau sy’n rhan o asesiad blynyddol rheolaidd o berfformiad yr heddlu, a elwir yn asesiadau PEEL.

Daw’r enw PEEL o’r geiriau Saesneg police effectiveness, efficiency a legitimacy. Dyma’r rhaglen lle mae ACEM yn casglu tystiolaeth o’i harolygiadau blynyddol o’r holl heddluoedd at ei gilydd. Defnyddir y dystiolaeth er mwyn asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu. Cyflwynodd ACEM yr asesiadau hyn er mwyn i chi allu barnu perfformiad eich heddlu a phlismona yn gyffredinol.

Darllenwch wybodaeth am adroddiadau archwilio ACEM diweddaraf Heddlu De Cymru ac Ystadegau Troseddau Heddlu De Cymru.

MENU