Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Rydw i wedi colli eitem yn rhywle

Os nad ydych chi’n siŵr lle gwnaethoch golli’r eitem, ceisiwch chwilio mewn mannau yr ydych wedi bod ynddynt yn ddiweddar a holwch mewn unrhyw siopau neu gaffis cyfagos os oes rhywun wedi dod o hyd iddi ac wedi’i gadael gyda hwy.

Ar gyfer pasbortau neu drwyddedau gyrru y DU, riportio am y golled wrth y Swyddfa Basbort neu’r DVLA.

Yn achos pasbortau, cardiau adnabod a thrwyddedau gyrru tramor, riportiwch y golled i ni mewn gorsaf heddlu. Defnyddiwch y chwiliwr isod i ddod o hyd i'r orsaf agosaf at y lle y cafodd yr eitem ei cholli.

Ar gyfer cardiau banc neu ddogfennau swyddogol eraill, megis tystysgrifau geni a datganiadau banc, riportio y golled i'r swyddfa a'i cyhoeddodd.

Os yw’n un o’r eitemau canlynol yna efallai ei bod wedi cael ei rhoi i ni, felly holwch mewn unrhyw orsaf heddlu yn yr ardal: 

 • ffonau symudol
 • cyfrifiaduron
 • cyfrifiaduron llechen
 • chwaraewyr MP3
 • unrhyw eitem arall sy’n gallu cynnwys data
 • pasbort y DU
 • arian parod, waled neu bwrs (dim ond os ydyn nhw’n werth neu'n cynnwys dros £500 y bydd rhai heddluoedd yn derbyn y rhain)
 • cardiau banc, cardiau adnabod neu ddogfennau personol (ee cyfriflenni banc neu lyfr budd-daliadau)
 • tystysgrif geni, priodas neu farwolaeth
 • trwydded yrru y DU

Os nad yw’n un o’r rhain, yna mae’n annhebygol ei bod wedi cael ei rhoi i ni.

Mae gan Heddlu De Cymru gronfa ddata eiddo y gallwn ei chwilio amdanoch chi. Os ydych wedi colli eitem, ffoniwch 101 a dywedwch wrthym:

 • yr hyn a golloch, ynghyd ag unrhyw farciau adnabod neu rifau cyfresol
 • lle collwyd yr eitem
 • yr amser a'r dyddiad
 • sut yr hoffech i ni gysylltu â chi

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer