Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio tân gwyllt sy’n peri perygl uniongyrchol i’r cyhoedd

Os ydych wedi gweld tân gwyllt yn cael eu defnyddio mewn modd peryglus, e.e. yn agos i ffordd, mewn man poblog, gan rywun dan 18 oed, a’ch bod yn teimlo y gallent achosi niwed i aelodau’r cyhoedd, ffoniwch 999 nawr. 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle mae’r digwyddiad yn digwydd
  • beth sydd wedi digwydd
  • disgrifiad ac ymddygiad y person neu’r bobl sy’n defnyddio’r tân gwyllt
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r digwyddiad