Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio problemau gyda sut mae cerbyd wedi’i barcio

Os oes gofod parcio ar gael ar ffordd gyhoeddus heb gyfyngiadau, hyd yn oed os yw’n union y tu allan i’ch cartref, gall unrhyw un barcio yno. Nid yw’r gofod yn perthyn i’r eiddo.

Fodd bynnag, os oes rhywun wedi parcio yn eich gofod parcio dynodedig heb eich caniatâd, cysylltwch â phwy bynnag sy’n gyfrifol am eich adeilad, megis y rhydd-ddeiliad, y cyngor neu asiant rheoli. Gallant eich helpu i ddatrys y mater.

Ym mhob achos, ein cyngor cyntaf yw ceisio datrys y mater yn heddychlon eich hun. Ceisiwch siarad â’r gyrrwr oherwydd efallai nad yw’n ymwybodol o’r broblem. Os na allwch ddod o hyd i’r gyrrwr, gadewch nodyn cwrtais ar ffenestr y cerbyd.

Os nad yw hyn yn gweithio, cysylltwch â'ch cyngor lleol, a fydd yn gallu rhoi rhagor o gyngor.

Rhwystro eich dreif

Os oes cerbydyn rhwystro eich mynedfa ac yn eich atal rhag gyrru ar eich dreif, nid yw hyn yn fater i’r heddlu. Efallai y bydd eich cyngor lleol yn gallu eich helpu, ond bydd polisïau’n amrywio yn dibynnu ar lle rydych yn byw. Byddem bob amser yn argymell cael gair cwrtais gyda’r gyrrwr yn gyntaf, oherwydd efallai y bu camddealltwriaeth.

Os oes cerbyd yn eich rhwystro rhag gyrru oddi ar eich dreif ac yn eich atal rhag symud eich car oddi ar eich dreif, riportiwch hynny i ni gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' i ddechrau.

Dechrau