Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio galwadau ffôn neu ymweliadau digroeso â’ch cartref

Diolch.

Gall derbyn galwadau neu ymweliadau digroeso beri straen ac weithiau gall fod yn fygythiol, ond mae rhai camau y gallwch eu cymryd i aros yn ddiogel a datrys y sefyllfa.

Os ydych yn cael galwadau ffôn nad ydych am eu derbyn, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch cwmni ffôn. Dylai allu awgrymu nifer o ffyrdd i sgrinio a rhwystro galwadau sy’n cael eu derbyn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am dderbyn galwadau neu ymweliadau digymell.

Os aflonyddir arnoch ar-lein, darllenwch ein cyngor er mwyn lleihau targedu ac atal pobl rhag cael mynediad at eich gwybodaeth.

Os oes rhywun yn aflonyddu arnoch oherwydd pwy ydych chi neu pwy maen nhw’n feddwl ydych chi, caiff hon ei hystyried yn drosedd gasineb, a rhaid ei riportio. Darllenwch ein cyngor ar droseddau a digwyddiadau casineb, a sut i'w riportio.

Os ydych wedi cymryd y camau uchod ac nad yw’r galwadau na’r ymweliadau wedi stopio, riportiwch hyn wrthym ni. 

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Mewn rhai achosion byddwn yn hysbysu eich tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y bydd am gysylltu â chi i drafod y mater ymhellach.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • beth ddigwyddodd
  • disgrifiad o’r bobl oedd yn gysylltiedig
  • sawl gwaith y digwyddodd hyn
  • sut mae hyn wedi effeithio arnoch chi

 

Dechrau