Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio cerbyd sy’n fy atal rhag symud fy ngherbyd

Diolch.

Byddem bob amser yn argymell eich bod yn cael gair cwrtais gyda’r gyrrwr yn gyntaf, oherwydd efallai y bu camddealltwriaeth.

Fodd bynnag, os nad yw’r gyrrwr ar gael a bod y cerbyd yn eich atal rhag gyrru ar neu oddi ar eich dreif, cysylltwch â ni.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • eich cyfeiriad
  • manylion y cerbyd sy’n eich rhwystro, a’r rhif cofrestru
  • disgrifiad, os yn bosibl, o’r perchennog neu’r gyrrwr

 

Dechrau