Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Mae’r anifail yn beryglus, yn ymddwyn yn ffyrnig neu’n fygythiol tuag ataf i neu rywrai eraill ar hyn o bryd

Diolch.

Os yw perchennog yn defnyddio ci peryglus (neu anifail arall) i ddychryn neu ddychryn pobl gallwch roi gwybod am hyn ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen gyflym a syml. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu eich adroddiad, yn cofnodi'r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y ffordd orau o weithredu. Fel rheol, dim ond os bydd angen mwy o fanylion arnom y byddwn yn cysylltu â chi.

Mewn rhai achosion byddwn yn hysbysu'ch tîm plismona lleol sy'n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y byddant am gysylltu â chi i'w drafod ymhellach.

Byddwch yn gallu lawrlwytho copi o'ch adroddiad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Amser cwblhau ar gyfartaledd: 5 i 10 munud

Sicrhewch fod y manylion canlynol yn barod, os yn bosibl:

  • lleoliad y digwyddiad
  • beth ddigwyddodd
  • disgrifiad ac ymddygiad yr anifail
  • disgrifiad o'r bobl dan sylw
  • pan ddigwyddodd

 

Dechrau