Cadw’n ddiogel rhag terfysgaeth

 Person yn rhedeg, person yn cuddio a set law dros y ffôn

Mae digwyddiadau diweddar yn y DU a ledled y byd yn atgoffa pob un ohonom am y bygythiad a wynebir gennym gan derfysgaeth. Mae’r heddlu ac asiantaethau diogelwch yn gweithio’n ddiflino i warchod y cyhoedd ond mae hi hefyd yn bwysig bod cymunedau yn parhau’n wyliadwrus ac yn ymwybodol o sut i ddiogelu eu hunain pe bai angen.

Rhedwch

Rhedwch i fan diogel. Mae hwn yn ddewis gwell o lawer nag ildio neu geisio trafod. Os nad oes unman gallwch fynd iddo, yna...

Cuddiwch

Mae’n well cuddio na wynebu. Cofiwch droi eich ffôn i ddistaw a throi dirgrynu i ffwrdd. Codwch faricêd o’ch blaen os gallwch. Yna, yn olaf, a dim ond pan fo’n ddiogel i wneud hynny...

Dywedwch

Dywedwch wrth yr heddlu trwy ffonio 999.

Fideos

Mae’r ffilm pedwar munud o hyd Stay Safe: Firearms and Weapons Attack yn dangos y tri prif gam y dylid eu cymryd er mwyn aros yn ddiogel. Mae taflen wybodaeth ar-lein yn cyd-fynd â’r ffilm.

Mae’r ffilm a’r daflen yn eich cynghori os byddwch yn canfod eich hun yng nghanol digwyddiad y dylech 'redeg, cuddio a dweud' – canllawiau y gellir eu defnyddio mewn nifer o leoedd a sefyllfaoedd.

Rhedwch. Cuddiwch. Dywedwch.

Trawsgrifiad o’r ffilm Stay Safe: Firearms and Weapons Attack

Diolch byth, mae ymosodiadau gyda gynnau ac arfau yn y DU yn brin iawn, ond mae digwyddiadau trasig mewn rhannau eraill o’r byd yn ein hatgoffa bod angen i ni bob amser fod yn barod.

Mae’r ffilm hon yn rhoi cyngor ynglŷn â beth i’w wneud pe byddai ymosodiad gyda gynnau, naill ai yn eich gweithle neu yn rhywle arall. Dylech weld hyn fel cyfle i gynllunio sut y byddech yn ymateb i fygythiad o’r fath a chadw’n ddiogel.

Mark Rowley: “Ffilm sy’n seiliedig ar gyngor cadarn yw Stay Safe ac mae eisoes wedi cael ei gwylio gan dros 100,000 o bobl ar draws y wlad mewn sesiynau hyfforddi a briffio yn y sector preifat.

“Lefel y bygythiad ar hyn o bryd yw ‘difrifol’, golyga hynny bod ymosodiad yn debygol iawn. Yn wir, mae wedi bod ar y lefel honno am dros flwyddyn ac oherwydd hynny rydym wedi dwysau ein hymdrechion drwy, er enghraifft, arestio rhywun bob dydd.

“Mae pawb yn ymwybodol o’r heriau terfysgol ledled y byd ac fe fu ymosodiadau ofnadwy. Ein barn ni yw y dylai'r cyngor hwn gael ei gyflwyno i’r cyhoedd felly pe bai rhywun yn canfod ei hun mewn ymosodiad gyda gynnau neu arfau, bydd ganddynt well gwybodaeth a byddant wedi’u cynghori ar sut i ddiogelu eu hunain. Ni all fyth ddarparu ar gyfer pob posibilrwydd ac os bydd rhywun yn gweithredu ar reddf ac efallai’n penderfynu ymladd gan nad oes ganddo ef neu hi ddewis, yna wrth gwrs ni fyddem yn eich beirniadu am wneud hynny”.

Os byddwch yn clywed gwn yn cael ei danio, y dewis gorau yw gadael yr adeilad ond dim ond os na fyddwch yn rhoi eich hun mewn mwy o berygl.

Yn gyntaf, ystyriwch eich llwybr.

Gweithredwch yn gyflym a thawel, gan adael eich eiddo yno.

Mynnwch fod pobl eraill yn dod gyda chi, ond peidiwch â gadael i’w petrustod eich arafu chi.

Unwaith eich bod wedi penderfynu ar lwybr diogel, rhedwch.

Ystyriwch eich llwybr wrth i chi adael:

 • A fydd yn eich rhoi yn llwybr yr ergydion?
 • A yw’n fwy diogel i aros i’r ymosodwr symud i ffwrdd cyn i chi barhau?
 • Os na allwch symud i fan diogel, cuddiwch.

Pan fyddwch yn chwilio am le i guddio, ystyriwch eich llwybrau dianc. Osgowch lwybrau caeedig a mannau cul.

 • Ceisiwch ddod o hyd i fannau sydd â waliau wedi’u hatgyfnerthu
 • Ceisiwch gloi eich hun mewn ystafell a symudwch oddi wrth y drws.
 • Byddwch mor dawel â phosibl.
 • Cofiwch droi eich ffôn i ddistaw a throi dirgrynu i ffwrdd.
 • Peidiwch â gweiddi am help na gwneud unrhyw beth a fydd yn datgelu eich cuddfan.

Bydd gan y man cuddio gorau sy’n amddiffyn rhag ergydion gwn rwystr ffisegol rhyngoch chi a’r ymosodwr.

 • Os na allwch adael yr adeilad, ewch mor bell â phosibl o’r ardal o berygl.
 • Ceisiwch atal pobl eraill rhag dod i mewn, ond dim ond os na fydd hynny’n eich rhoi mewn perygl

Ffoniwch yr heddlu.

Ffoniwch 999 a dywedwch yn glir wrthynt beth yw eich lleoliad chi a’r ymosodwyr, disgrifiad o’r ymosodwyr, eu dillad ac arfau, gwybodaeth am y rhai sydd wedi’u hanafu a mynediad i’r adeilad.

Cofiwch gynnwys unrhyw beth yr ydych chi’n teimlo sy’n bwysig.

Pan fydd yr heddlu’n cyrraedd, byddant yn arfog.

 • Efallai y byddent wedi gwisgo’n wahanol, yn dibynnu ar eu swyddogaeth.
 • Eu tasg gyntaf fydd delio â’r bygythiad uniongyrchol er mwyn atal unrhyw un arall rhag cael ei anafu.
 • Gallai hyn gymryd amser hir.
 • Efallai na fydd yr heddlu yn gallu gwahaniaethu rhyngoch chi a’r ymosodwr.
 • Efallai y byddant yn gadarn gyda chi.
 • Gwnewch bopeth y maent yn ddweud wrthych am ei wneud.
 • Peidiwch â gwneud unrhyw symudiadau neu arwyddion cyflym a allai gael eu dehongli fel bygythiad.
 • Cadwch dan reolaeth, peidiwch â gweiddi na chwifio eich dwylo.
 • Cadwch eich dwylo yn y golwg drwy’r amser fel y gallant weld nad oes gennych arfau.
 • Efallai y bydd yr heddlu arfog yn gofyn i chi am fanylion yr adeilad, yr ymosodwyr, gwystlon a’r rheini sydd wedi’u hanafu.

Unwaith y bydd hi’n ddiogel cewch eich symud yn ddiogel.

Mae ymosodiadau gyda gynnau neu arfau yn brin iawn; bydd bod â chynllun yn eich helpu i gadw’n ddiogel a gallai arbed bywydau.

 

Canfod rhagor am gadw'n ddiogel rhag terfysgaeth.

Lawrlwythiadau