PRIF GWNSTABL HEDDLU DE CYMRU

ARCHWILIAD O GYFRIFON 2020/21

HYSBYSIAD O ARDYSTIO CWBLHAU'R ARCHWILIAD

RHODDIR HYSBYSIAD CYHOEDDUS DRWY HYN, bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cwblhau'r archwiliad o'r cyfrifon uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021 o dan Reoliad 13 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd 2018)

a. Cyhoeddwyd barn ddiamod a thystysgrif y cyfrifon gan yr Archwilydd, Archwilio Cymru, ar gyfer y flwyddyn honno.

b. Mae Datganiad o Gyfrifon 2020/21 ac Adroddiad yr Archwilydd ar gael i'w harchwilio gan etholwyr llywodraeth leol drwy wneud cais ysgrifenedig i'r Prif Swyddog Cyllid yn y cyfeiriad isod neu drwy eu lawrlwytho o wefan Heddlu De Cymru

Datganiad Cyfrifon Blynyddol | Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)

Umar Hussain
Prif Swyddog Cyllid
Heddlu De Cymru
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

30 Gorffennaf 2021

 

Isod mae dolenni a fydd yn mynd â chi i'n Datganiadau Cyfrifon diweddaraf:

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2015.pdf

Datganiad o Gyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2014.pdf

 

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018-19