Rydym bob amser yn gweithio i wella ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i'r cyhoedd. Mae eich barn a'ch sylwadau am y gwasanaeth a gawsoch yn hollbwysig i ni allu deall pa rannau o'n gwasanaeth y mae angen i ni eu gwella.

Er mwyn i ni allu deall eich barn am y gwasanaeth a ddarparwyd gennym, rydym yn cynnal Arolygon Mewnwelediad rheolaidd i'n helpu i ddeall pa rannau o'n gwasanaeth a oedd fwyaf defnyddiol i chi a'r meysydd y mae angen i ni eu gwella.

Rydym yn dewis pobl ar hap a bydd gofyn i'r rheini a gaiff eu dewis fynegi eu barn am y ffordd y gwnaethom ddelio â'u digwyddiad. Mae'n cymryd rhwng 5 a 10 munud i gwblhau'r arolwg a chaiff ei gynnal dros y ffôn neu ar-lein.

Ni chaiff y manylion am y sawl sy'n cymryd rhan yn ein harolygon eu rhannu ag unrhyw sefydliadau eraill a dim ond er mwyn gwella'r gwasanaeth a ddarperir i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu y caiff y data eu defnyddio.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y ffordd rydym yn delio â'ch gwybodaeth bersonol.

 

Cwestiynau Cyffredin: 

Beth os ydw i am ddysgu mwy am fy nhrosedd neu ddigwyddiad?

Nid oes gan yr aelodau o staff o Heddlu De Cymru sy'n cynnal yr arolygon mewnwelediad unrhyw wybodaeth am y digwyddiad, ac ni allant ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych. I drafod y manylion am eich digwyddiad neu drosedd, gallwch gysylltu gyda ni a gofyn am gael siarad â'r swyddog a ddeliodd â'ch achos. 

Beth yw'r rheswm dros gynnal yr arolygon hyn?

Rydym am wella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i'n cymunedau, a'r ffordd orau o wneud hyn yw drwy gasglu barn pobl am y gwasanaeth y maent wedi'i dderbyn. Bydd hyn yn ein galluogi i barhau â'n gwaith da a gwella'r meysydd lle nad ydym yn llwyddo. 

Caiff y broses ei rheoli gan reolwr data yr heddlu (y Prif Gwnstabl) o dan gyfres lem o amodau a thelerau.

Beth os nad ydw i'n awyddus i gymryd rhan yn yr arolwg hwn?

Os byddwch yn cael eich dewis ar hap, nid yw'n ofynnol i chi gymryd rhan ynddo. Os na hoffech gael eich ystyried i gymryd rhan ynddo, mewngofnodwch a dewiswch yr opsiwn i beidio â chymryd rhan ar ddechrau'r arolwg.

Sut caiff fy adborth ei ddefnyddio?

Caiff unrhyw wybodaeth a ddarparwch ei defnyddio i nodi cyfleoedd i ni wella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gennym ymhellach.

Ffocws Dioddefwyr De Cymru

Gwasanaeth lleol a gaiff ei redeg gan yr elusen genedlaethol ac annibynnol, Cymorth i Ddioddefwyr, yw Ffocws Dioddefwyr De Cymru. Mae'n rhoi help a chymorth i bobl yn Ne Cymru y mae trosedd yn effeithio arnynt.

Nid yw'n rhan o'r heddlu, y llysoedd nac unrhyw asiantaeth cyfiawnder troseddol arall. Mae ei gwasanaethau am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael, p'un a roddwyd gwybod am y drosedd neu beidio ac ni waeth pryd y digwyddodd ef. Os oes trosedd wedi effeithio arnoch yn uniongyrchol, os ydych yn adnabod rhywun y mae trosedd wedi effeithio arno neu os ydych wedi bod yn dyst i rywbeth, mae Cymorth i Ddioddefwyr De Cymru yno i chi.

Mae ei staff a'r gwirfoddolwyr, sydd wedi cwblhau hyfforddiant arbenigol, ar gael yn lleol ac yn gallu cynnig cymorth i chi ar unwaith, ac yn yr hirdymor, i'ch galluogi i wella yn dilyn effeithiau'r drosedd ac ymdopi â nhw.

Byddant yn cydweithio â chi i ddeall sut y gallwn roi'r cymorth gorau i chi a byddant ar gael i chi am gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch.