Mae'r rhestr gyfredol o wrandawiadau camymddygiad cyhoeddus sydd yn yr arfaeth ar gael isod. Edrychwch ar y dyddiadau, lawrlwythwch fanylion y gwrandawiad a defnyddiwch ein ffurflen archebu ar-lein isod i wneud cais am fod yn bresennol.

Gwrandawiad Camymddwyn – 26 Awst

Bydd Heddlu De Cymru yn cynnal Gwrandawiad Camymddwyn yr Heddlu yn Uned 10 ac 11 ym Mharc Bocam, Pencoed gan ddechrau am 10am ddydd Iau 26 Awst 2021, yn ymwneud â Chwnstabl yr Heddlu 4997 Paul Roberts.

Bydd y gwrandawiad yn ystyried honiadau o Awdurdod, Parch a Chwrteisi ac Ymddygiad Annheilwng a ddaeth i'r amlwg o ganlyniad i'w ymddygiad annerbyniol ar ôl tor-perthynas bersonol.

Gofynnir i unrhyw un sy'n dymuno bod yn bresennol yn y gwrandawiad hwn gysylltu â Swyddfa'r Wasg Heddlu De Cymru yn [email protected] cyn y gwrandawiad, fel y gellir gwneud trefniadau iddynt fod yn bresennol.


Sut i wneud cais am fod yn bresennol

Gwnewch nodyn o'r gwrandawiad yr hoffech fynd iddo, yna cliciwch ar 'Dechrau’ isod i lenwi’n ffurflen gais ar-lein syml.

Gall aelodau'r cyhoedd archebu lle ar gyfer unrhyw ddiwrnod mewn gwrandawiad ynghyd â'r diwrnod canlynol (os yw'r gwrandawiad yn fwy nag un diwrnod). Os hoffech archebu mwy na dau ddiwrnod, mae angen ichi wneud cais ar-lein eto.

Amser llenwi ar gyfartaledd: pum munud


Dechrau