Nid ydym yn derbyn ceisiadau i rolau newydd swyddogion yr heddlu ar hyn o bryd, ond mae croeso i chi gofrestru'ch diddordeb.

Cymhwysedd

Ydych, gallwch ymgeisio am PCDA (prentisiaeth 3 blynedd) o hyd, fodd bynnag, bydd gofyn i chi gael prawf ar-lein sy'n mesur gallu academaidd.

Fel yr uchod.

Ydych, fodd bynnag, bydd y gofynion cymhwysedd ar gyfer y llwybr Prentisiaeth yn berthnasol o hyd.

Nid oes angen CKP arnoch mwyach er mwyn ymgeisio, fodd bynnag, dosbarthir CKP fel cymhwyster Lefel 3, felly os oes gennych chi CKP yn barod, gellir defnyddio hwn fel y cymhwyster Lefel 3 sy'n ofynnol er mwyn ymgeisio; ar yr amod ei fod yn ddilys o hyd.

Y Broses Gwneud Cais

Yr ateb byr yw byddwch. Mae plismona yn rôl cyffrous ond heriol, ac nid yw'n addas i bawb.

 

Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i bob ddarpar swyddog yr heddlu i ystyried y sialensiau hyn a'u haddasrwydd yn llawn, cyn cyflwyno eu cais.

Os byddwch yn methu ar unrhyw bwynt yn ystod y broses, bydd y llu yn eich hysbysu. Er na ellir ail-sefyll, bydd modd ail-ymgeisio cyn pen chwe mis ar ôl cael eich hysbysu.

Mae ein gweithdrefn ddethol yr un fath ar gyfer yr holl ymgeiswyr, ac mae'n seiliedig ar deilyngdod yn llwyr. Nid yw'r weithdrefn yn gwaredu cystadleuaeth a bydd Heddlu De Cymru wastad yn cymryd yr ymgeiswyr gorau.

Os nad oes gennych chi gymhwyster Lefel 3 neu'n uwch, rhaid i chi basio prawf rhesymu llafar a chyfrifo hefyd. Bydd hwn yn profi eich gallu academaidd i Lefel 3.

 

Os byddwch yn cwblhau'r profion uchod yn llwyddiannus, ond yn methu mewn rhan arall o'r broses recriwtio, ni fydd gofyn i chi ail-sefyll y profion hyn eto, os byddwch yn dymuno ailymgeisio.

 

Ceir 2 brawf y mae'n rhaid i bob ymgeisydd eu cwblhau (beth bynnag fod eu cymwysterau), sef Prawf Barn Sefyllfaol a Holiadur Arddull Ymddygiadol. Rhaid pasio'r ddau hwn er mwyn parhau gyda'r broses ymgeisio.

Os bydd ymgeiswyr yn methu mynychu unrhyw apwyntiadau yn ystod y broses, heb roi gwybod ymlaen llaw a rhoi rheswm boddhaol dros hynny, rydym yn cadw'r hawl i'w tynnu o'r broses.

Os hoffech geisio addasiadau rhesymol yng Nghanolfan Asesu SEARCH, bydd angen cael a chyflwyno adroddiad diagnostig llawn (a sicrhawyd pan oedd yr unigolyn dan sylw dros 16 oed), ar yr adeg ymgeisio yn ddelfrydol, i Heddlu De Cymru er mwyn ei anfon ymlaen i'r Coleg Plismona.

 

Mae'r Coleg yn gyfrifol am gadarnhau dilysrwydd yr adroddiad a chynnig/cynigion dilynol am addasiadau rhesymol. Bydd angen i'r ymgeisydd gytuno i unrhyw addasiadau cyn y ganolfan asesu. Dylai ymgeiswyr sy'n holi am addasiadau rhesymol ychwanegol wneud hynny trwy'r tîm Recriwtio AD.

 

Gellir gweld gwybodaeth bellach am y gofynion ar gyfer addasiadau rhesymol yn y Polisi Addasu ac Addasiadau Rhesymol.

Byddwch yn cael cymorth llawn trwy gydol eich cyfnod prawf, fodd bynnag, os na fyddwch yn bodloni'r safon ofynnol, ni ddisgwylir i chi ad-dalu unrhyw gostau a gododd.

Hyfforddiant

Cyflawnir yr holl ddarpariaeth wyneb yn wyneb ar safle yr heddlu yn ardal Heddlu De Cymru. Cyflawnir gwaith hunan-astudio a dysgu ar-lein o bell.

Na fyddwch – chi fydd yn gyfrifol am dalu unrhyw gostau teithio a fydd yn codi.

Llyfrau ac ati. Bydd Heddlu De Cymru a'r Brifysgol bartner yn rhoi deunyddiau dysgu i fyfyrwyr heb yr angen i dalu unrhyw gost.

Mae ein cyrsiau PCDA a DHEP newydd cyffrous, a'r gyfundrefn academaidd y tu ôl iddynt, yn golygu y caiff gwyliau blynyddol ei gyfyngu yn ystod 6 mis cyntaf eich cyfnod prawf.

 

Os ydych chi wedi trefnu gwyliau neu os na fyddwch yn gallu mynychu hyfforddiant am unrhyw reswm ar ddiwrnodau y tu allan i gyfnodau gwyliau a bennwyd ymlaen llaw, dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith ei bod yn debygol iawn na fyddwch yn gallu ymuno. Ni ellir caniatáu cyfnodau estynedig o wyliau blynyddol yn ystod y cyfnod hwn.

 

Ar ôl i chi gael eich penodi, byddwch yn cael 3 wythnos ddynodedig i ffwrdd yn ystod eich 6 mis o hyfforddiant cychwynnol. Yn anffodus, oherwydd gofynion y llu sy'n newid yn gyson, ni allwn ddarparu dyddiadau gwyliau/derbyn ymlaen llaw

Byddwch. Mae'r Llu a HEI wedi cyfrifo'r amser y bydd ei angen arnoch er mwyn cwblhau holl elfennau'r cymhwyster, a chaiff hyn ei ystyried wrth lunio amserlen eich patrwm sifftiau.

Nid yw'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn ateb fy nghwestiwn. Sut ydw i'n cysylltu?

Anfonwch unrhyw ymholiadau pellach drwy e-bost i: [email protected]