Mae Heddlu De Cymru yn falch o’n pobl ragorol felly os ydych yn teimlo yr hoffech ddod i ymuno â ni, cadwch lygad ar ein swyddi gwag cyfredol.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi fodloni ein gofynion mynediad sylfaenol, a dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth plismona o’r radd flaenaf i bobl De Cymru.

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae Heddlu De Cymru yn croesawu'n benodol ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o weithio o dan fenter gweithredu cadarnhaol i gefnogi'r rheini o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Os ydych yn dod o gefndir amrywiol a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â'n Tîm Gweithlu Cynrychioliadol.

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).


Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.


Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.

 

Fel heddlu, rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn y dechnoleg ddiweddaraf ac yn llesiant staff a swyddogion. Mae Heddlu De Cymru wedi bod wrth wraidd llawer o ddigwyddiadau mawr – gyda Chynghrair y Pencampwyr, NATO a'r Gemau Olympaidd ymhlith eraill wedi eu cynnal yma yn Ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

 

Pan fydd hi'n amser i chi arbenigo neu gael dyrchafiad; fe welwch fod Heddlu De Cymru yn gyflogwr cefnogol a byddwn yn rhoi cyfle i'ch dyheadau a'ch galluoedd gael eu cydnabod.

 

Mae ein Rhaglen Rheoli Talent unigryw yn newydd ar gyfer 2020, gan gynnig llwybrau datblygu ychwanegol i swyddogion eithriadol.

 

Mae'r llwybr gyrfa ar gyfer swyddogion yr heddlu yn arwain at reng Prif Uwcharolygydd.

Oedran

I wneud cais am rôl cwnstabl yr heddlu, bydd angen eich bod yn 18 oed neu'n hŷn (ar y diwrnod pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais).

 

Rhybuddion ac Euogfarnau

Efallai y byddwch dal yn gymwys i ymuno â gwasanaeth yr heddlu os oes gennych fân euogfarnau/rhybuddiadau, ond mae rhai troseddau ac amodau a fydd yn golygu eich bod yn anghymwys. Mae'n RHAID i chi nodi pob euogfarn am droseddau blaenorol, rhybuddiadau ffurfiol (gan gynnwys rhybuddiadau a gafwyd fel person ifanc) ac unrhyw achos o rwymo i gadw'r heddwch a osodwyd gan y llysoedd. Dylech hefyd gynnwys pob euogfarn draffig. Oherwydd natur plismona, mae'n hanfodol ein bod yn fetio ymgeiswyr llwyddiannus yn drylwyr cyn y gallant ymuno â'r rhaglen.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, rhaid eich bod wedi bod yn byw yn y DU am gyfnod di-dor am dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.

 

Statws Ariannol

Bydd statws ariannol pob ymgeisydd yn cael ei archwilio. Cynhelir yr archwiliadau hyn oherwydd bydd gan heddwas fynediad i wybodaeth freintiedig a all eu gwneud yn agored i lygredd. Gwrthodir unrhyw ymgeiswyr y mae ganddynt ddyfarniadau Llys Sirol cyfredol yn eu herbyn, neu sydd wedi'u cofrestru'n fethdalwyr â dyledion heb eu talu. Os bydd gennych ddyledion methdalu sydd wedi'u gollwng, yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais. Ni chaiff ymgeiswyr sy'n destun Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) cyfredol eu hystyried.

 

Iechyd

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr fod yn iach yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn delio â phwysau a gofynion gwaith y rôl. Cyn iddynt gael eu penodi, gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus sy'n cael cynnig swydd amodol lenwi holiadur meddygol a chael archwiliad meddygol, a fydd hefyd yn cynnwys prawf golwg a mesur màs y corff (BMI). Yn ôl cylchlythyr 59/2004 presennol y Swyddfa Gartref mae hyn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn cyrraedd y safon hon ei ohirio a / neu na chânt eu penodi.

Ni ystyrir bod ymgeiswyr i fod yn Swyddogion yr Heddlu, y mae eu BMI dros 32, yn ffit, oni bai bod canran y braster yn eu corff yn llai na 30% ar gyfer dynion neu 36% ar gyfer menywod.

Os oes gennych anabledd, byddwn yn gwneud addasiadau lle y bo'n rhesymol i ni wneud hynny.

 

Ffitrwydd Corfforol

Mae'n rhaid i chi fod yn ffit yn gorfforol er mwyn ymgymryd â dyletswyddau heddwas yn llwyddiannus. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd basio prawf ffitrwydd cyn cael ei benodi. Ar gyfer y prawf dygnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar drac 15 metr gan gadw amser â chyfres o synau bipian, bydd y synau bipian yn mynd yn gyflymach hyd at lefel 5.4 wrth i'r prawf fynd yn ei flaen.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, tua 6 wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r dyletswyddau i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu wedi bod yn rhan ohoni yn flaenorol, mae'n bosibl y caiff eich cais ei wrthod.

 

Tatŵau

Bydd ymgeiswyr â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi o bosibl.
Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

PCDA (Prentisiaeth Gradd Cwnstabl yr Heddlu)

     

Pwynt Tâl 0

21,402

Cyflog cychwyn

Pwynt Tâl 1

24,780

Porth 1 (12 mis)

Pwynt Tâl 2

25,902

Porth 2 (2 flynedd)

Pwynt Tâl 3

27,030

Diwedd y cyfnod

DHEP (Rhaglen Mynediad i Ddeiliaid Gradd) / Rhaglen Garlam i rôl Ditectif

     

Pwynt Tâl 0

21,402

Cyflog cychwyn

Pwynt Tâl 1

24,780

Porth 1 (12 mis)

Pwynt Tâl 3

27,030

Diwedd y cyfnod prawf (2 flynedd)

 

Beth gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

 • Gwyliau Blynyddol o 22 diwrnod (sy'n cynyddu gyda hyd y gwasanaeth), a gwyliau banc neu amser yn lle.
 • Pensiwn yr heddlu.
 • Talebau Gofal Plant – y gellir eu defnyddio i dalu am ddarparwyr gofal plant cymeradwy.
 • Tâl Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu estynedig.
 • Cymorth wrth sicrhau cymwysterau plismona proffesiynol.
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol a'r cyfle i fanteisio ar amrediad o wasanaethau lles.
 • Cymorth a chyngor gan ein Cymdeithasau Staff a'n Rhwydweithiau Cymorth, sy'n cynnwys:  Cymdeithas Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LHDT, Cymdeithas Heddlu Du, Cymdeithas Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cymorth Gallu, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.
 • Mynediad i gampfeydd gyda chymhorthdal – ar draws ardal yr heddlu.
 • Cynllun beicio i'r gwaith.
 • Cyfleoedd hyfforddiant, datblygu a dyrchafiad o fewn sefydliad, sy'n gwerthfawrogi datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gostyngiadau ffordd o fyw a sefydliadol, sy'n cynnwys teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a nifer yn fwy.

 

Manteision gweithio i Heddlu De Cymru.

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) yn rhaglen addysg uwch tair blynedd yn seiliedig ar arfer, sy’n arwain at Radd BSc Anrhydedd mewn Arfer Plismona Proffesiynol.

I wneud cais am Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu mae’n rhaid eich bod eisoes wedi ennill cymhwyster Lefel 3 (Safon Uwch neu safon gyfatebol) neu wedi cwblhau’r asesiad ar-lein ar sail cymwyseddau yn llwyddiannus. Ni chaiff graddau rhagamcanol eu derbyn. Bydd hefyd angen darparu’r ardystiad angenrheidiol.

Os byddwch yn llwyddiannus bydd angen i chi gwblhau nifer o asesiadau ac aseiniadau yn ystod cyfnod eich Prentisiaeth.

Mae angen i brentisiaid sy'n cael eu penodi feddu ar TGAU Gradd A-C mewn Mathemateg a Saesneg, neu gymhwyster cyfatebol Lefel 2. Fel arall, bydd angen iddynt gwblhau'r cymhwyster Sgiliau Hanfodol yn ystod eu hyfforddiant er mwyn bodloni gofyniad y Cynllun Prentisiaeth.

Byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o amser astudio wedi’i neilltuo i gefnogi eich datblygiad proffesiynol. Fodd bynnag, mae hefyd yn debygol y bydd angen rhywfaint o astudio preifat, y tu allan i oriau gwaith. Bydd rhagor o wybodaeth am y rhaglen ddysgu ar gael yn fuan.

 

Fel prentis, am faint y bydd fy nghyfnod prawf yn para?

Fel myfyriwr sydd wedi cofrestru ar Brentisiaethau Gradd Cwnstabl yr Heddlu (PCDA), bydd eich cyfnod prawf yn 3 blynedd.

 

Sut gyfnod fydd cyfnod prawf y brentisiaeth?

Ar ôl i chi gael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen ddysgu gychwynnol 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddwch yn cael cyfnod tiwtora 12 wythnos yn y gymuned hefyd, lle y disgwylir i chi sicrhau statws patrôl annibynnol.

Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithle, gan gasglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol.

Yn ogystal, bydd gofyn i chi gyflawni ein helfennau academaidd a osodir ar eich cyfer gan brifysgol bartner. Ar ôl cwblhau'r elfennau ymarferol ac academaidd, cadarnheir eich rheng.

Mae’r Rhaglen Mynediad i Raddedigion (DHEP) ar gyfer y rhai hynny sydd eisoes yn meddu ar radd mewn unrhyw faes pwnc, sydd am ymuno â’r heddlu.

 

Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd o hyd sy’n cyfuno dysgu ymarferol wrth weithio a chymhwysedd gweithredol drwy ddysgu academaidd. Ar ôl cwblhau’r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Arfer Plismona Proffesiynol. Mae’r heddlu yn talu holl ffioedd y cwrs sy’n gysylltiedig â’r llwybr mynediad hwn. Ni chaiff graddau rhagamcanol eu derbyn.

 

Bydd hefyd angen atodi’r ardystiad angenrheidiol cyn y gallwch gyflwyno cais. Os enillwyd eich gradd y tu allan i’r DU, mae’n rhaid i chi gael cadarnhad gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU i roi tystiolaeth bod eich cymhwyster yn cael ei gydnabod ar lefel Gradd. Os nad ydych wedi cwblhau eich gradd eto, ond hoffech wneud cais o hyd, dylech wneud hynny drwy’r llwybr Prentisiaeth. Fodd bynnag, os byddwch yn llwyddiannus ni fyddwch yn gallu cwblhau eich cymhwyster gradd cyfredol ac ni allwch ohirio’ch cais am gyfnod.

 

Fel deiliad gradd, pa mor hir fydd fy nghyfnod prawf?

Fel deiliad gradd, bydd eich cyfnod prawf yn 2 flynedd.

 

Sut gyfnod fydd y cyfnod prawf i ddeiliad gradd?

Ar ôl i chi gael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen ddysgu gychwynnol 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Byddwch yn cwblhau cyfnod tiwtora 12 wythnos yn y gymuned, lle y disgwylir i chi sicrhau statws patrôl annibynnol. Yn ystod gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithle, gan gasglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Yn ogystal, bydd gofyn i chi gyflawni ein helfennau academaidd a osodir ar eich cyfer gan brifysgol bartner.

Ar ôl cwblhau'r elfennau ymarferol ac academaidd, cadarnheir eich rheng.

Bydd Heddlu De Cymru yn dechrau llwybr newydd cyffrous er mwyn i bobl ddod yn swyddogion yr heddlu yn 2021 Mae gyrfa plismona yn gofyn am sgiliau, cyfrifoldeb, arweinyddiaeth, mentergarwch ac awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth i gymdeithas. Mae'r radd cyn ymuno yn radd broffesiynol, academaidd sy'n seiliedig ar wybodaeth, gyda chwricwlwm sydd wedi'i ddylunio i ymdrin â phob agwedd ar rôl cwnstabl yr heddlu a'ch helpu i fodloni'r her honno.

 

Os ydych yn eich blwyddyn olaf ar hyn o bryd neu os ydych wedi cwblhau'r radd Cyn Ymuno mewn Plismona Proffesiynol – Heddlu De Cymru yw'r heddlu delfrydol i chi ddechrau eich gyrfa fel Swyddog yr Heddlu.

 

Mae'r radd cyn ymuno yn gwrs amser llawn tair blynedd a ariennir gan y myfyriwr ei hun fel unrhyw radd arall, a dim ond sefydliadau sydd wedi'u trwyddedu gan y Coleg Plismona a all ei chynnig. Nod y radd yw meithrin gwybodaeth a sgiliau proffesiynol ar lefel uwch mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cymhleth a heriol, fel sy'n ofynnol ar gyfer plismona rheng flaen.

 

I weld rhestr lawn o'r sefydliadau sydd wedi'u trwyddedu ar hyn o bryd, rydym wedi darparu dolen i wefan y Coleg Plismona am fod y rhestr yn cael ei diweddaru’n barhaus.

 

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais drwy'r llwybr hwn, mae'n rhaid i ymgeiswyr ennill eu gradd cyn gwneud cas i ymuno â gwasanaeth yr heddlu.  Neu, rhaid iddynt fod ym mlwyddyn olaf eu gradd ar adeg y cais ac ennill eu gradd cyn cael eu penodi. Bydd ymgeiwyr llwyddiannus yn cael budd o raglen hyfforddiant mewn swydd fyrrach. D.S. Os hoffech ddilyn y llwybr hwn i mewn i Heddlu De Cymru, rhaid i chi wneud cais i ymuno o fewn pum mlynedd i raddio.

 

Rhaid bodloni'r gofynion cymhwysedd lleol a chenedlaethol o hyd; nid yw ennill y radd yn gwarantu y bydd eich cais  yn llwyddiannus. Cynghorir darpar ymgeiswyr i gadarnhau'r gofynion cymhwysedd cyn cychwyn ar eu gradd.

 

Ar ôl i chi ymuno â Heddlu De Cymru, byddwch yn dechrau ar gyfnod prawf dwy flynedd ac, yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn ymgymryd â dysgu sy'n seiliedig ar ymarfer ac asesiadau pellach er mwyn dangos eich bod yn gymwys ar gyfer y rôl.

 

Beth mae'r hyfforddiant yn ei gynnwys?

Byddwch yn dilyn rhaglen hyfforddiant dwy flynedd, ac yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn cwblhau hyfforddiant gorfodol fel diogelwch personol a hyfforddiant cymorth cyntaf. Byddwch yn treulio hyd at 10-15 wythnos yn ymgymryd â dysgu cychwynnol yr Heddlu cyn cael lleoliad plismona ymateb lle bydd yn ofynnol i chi gyflawni statws patrolio annibynnol ac ennill cymhwysedd galwedigaethol.

Ydych chi am ddilyn gyrfa gyda Heddlu De Cymru?

Ydych chi am wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a chymunedau De Cymru?

Ydych chi wedi ennill Gradd Cyn Ymuno ym maes Plismona Proffesiynol neu a ydych yn eich blwyddyn olaf?

PLEASE NOTE THE APPLICATION FORM ASKS IF YOU ARE DUE TO COMPLETE IN 2021. THIS IS AN ERROR. PLEASE ANSWER YES TO THIS QUESTION IF YOU ARE IN YOUR FINAL YEAR OR HAVE ALREADY ACHEIVED THE QUALIFICATION.

Os felly, mae hwn yn gyfle i ymuno ag un o'r heddluoedd sy'n perfformio orau yn y DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd sy'n rhannu'r un nod – cadw De Cymru'n ddiogel. Bydd Heddlu De Cymru yn dechrau llwybr newydd cyffrous er mwyn i bobl ddod yn swyddogion yr heddlu yn 2022 Mae gyrfa plismona yn gofyn am sgiliau, cyfrifoldeb, arweinyddiaeth, mentergarwch ac awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth i gymdeithas.

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais i Heddlu De Cymru drwy'r llwybr hwn, mae'n rhaid i ymgeiswyr ennill eu Gradd Cyn Ymuno ym maes Plismona Proffesiynol cyn gwneud cais i ymuno â gwasanaeth yr heddlu. Neu, rhaid iddynt fod ym mlwyddyn olaf eu gradd ar adeg y cais ac ennill eu gradd cyn cael eu penodi. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael budd o raglen hyfforddiant mewn swydd fyrrach.

Mae Heddlu De Cymru yn derbyn Graddau BSc/BA ym maes Plismona Proffesiynol (wedi'u trwyddedu gan y Coleg Plismona)

Rhaid bodloni'r gofynion cymhwysedd lleol a chenedlaethol o hyd ac nid yw ennill y radd yn gwarantu y bydd eich cais yn llwyddiannus.

Ar ôl i chi ymuno â Heddlu De Cymru, byddwch yn dechrau ar gyfnod prawf dwy flynedd ac, yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn ymgymryd â dysgu sy'n seiliedig ar ymarfer ac asesiadau pellach er mwyn dangos eich bod yn gymwys ar gyfer y rôl. Drwy gydol y cyfnod hwn, bydd ymgeiswyr yn cael y lefel uchaf o hyfforddiant a chymorth.

Cyflwynwyd y PEQF (Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona) ddwy flynedd yn ôl fel fframwaith proffesiynol newydd i hyfforddi swyddogion a staff yr heddlu. Mae'r fframwaith yn seiliedig ar gwricwlwm modern newydd sy'n cyd-fynd â'r lefelau addysg a bennwyd yng Nghymru a Lloegr sy'n cefnogi'r broses o ddatblygu plismona fel proffesiwn. Mae'r fframwaith proffesiynol yn cwmpasu llwybrau arbenigol i blismona, ac rydym yn cynnig cyfle cyffrous i gymryd rhan yn ein Rhaglen Mynediad i Raddedigion.

Mae Heddlu De Cymru yn croesawu'n benodol ymgeiswyr o grwpiau wedi'u tangynrychioli. 

Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

Ydych chi'n credu eich bod yn addas ar gyfer y rôl? Dyma'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch:

 • Bydd y broses yn agor rhwng 9am ar 26 Hydref a 12pm ar 9 Tachwedd 2021.
 • Bydd Heddlu De Cymru'n lleihau cyfnod yr hysbyseb ar adegau os bydd yn derbyn digon o geisiadau.
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau i gwblhau a chyflwyno'r cais ar-lein cyn y dyddiad cau. Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried.
 • Os ydych wedi gwneud cais i ddod yn swyddog yr heddlu i Heddlu De Cymru neu unrhyw heddlu arall yn y tri mis diwethaf, ac nad oeddech yn llwyddiannus ar unrhyw gam o'r broses recriwtio, ni fyddwch yn gymwys i wneud cais ar yr achlysur hwn.
 • Nodwch y canlynol os ydych yn cyflwyno ceisiadau i fwy nag un ymgyrch recriwtio i fod yn Swyddog yr Heddlu ar yr un pryd: gofynnir i chi ddewis y cais yr hoffech barhau ag ef. Bydd hyn yn cynnwys pob llwybr mynediad arall fel Swyddog yr Heddlu i Heddlu De Cymru yn ogystal â heddluoedd eraill.
 • Nid oes modd i ymgeiswyr wneud cais i fwy nag un heddlu yng Nghymru fel rhan o'r ymgyrch hon. Caiff ceisiadau dwbl eu gwrthod. Ar ôl i chi drefnu amser ar gyfer asesiad, ni fydd modd i chi ei drosglwyddo i heddlu arall.
 • Bydd angen i unrhyw gais i drosglwyddo pàs canolfan asesu dilys sydd eisoes gennych gael ei gadarnhau gan yr heddlu sy'n ei dderbyn drwy ddarparu copi o'r adroddiad adborth a gawsoch gan y ganolfan asesu. Rydym yn argymell eich bod yn lanlwytho'r dystiolaeth hon gyda'ch cais. Cofiwch na allwch ofyn am gael gwneud hyn ar ôl dyddiad cau y swydd wag.
 • Dylai ymgeiswyr sy'n ymholi am addasiadau rhesymol wneud hynny drwy gysylltu â thîm Recriwtio'r adran AD (gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod).
 • Caiff y Ganolfan Asesu ei chynnal yn gynnar ym mis Rhagfyr 2021. Ar ôl i'r dyddiadau gael eu cadarnhau, dyma'r unig ddyddiadau fydd ar gael ar gyfer yr ymgyrch recriwtio hon.

Mae'r Ganolfan Asesu'n rhan o'r safonau recriwtio cenedlaethol a osodir gan y Coleg Plismona. Mae manylion am broses gyfredol y Ganolfan Asesu yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol ar gael drwy'r ddolen ganlynol:
https://recruit.college.police.uk/Officer/after-I-apply/Pages/Constables-Assessment-Centre.aspx

Ewch i wefan Heddlu De Cymru i gael manylion llawn am yr hyn y mae'r rôl yn ei chynnwys, y meini prawf cymhwysedd, y broses gwneud cais ac atebion i'r cwestiynau cyffredin: https://www.south-wales.police.uk/cy-GB/heddluoedd/heddlu-de-cymru/ardaloedd/gyrfaoedd/gyrfaoedd/swyddogion-yr-heddlu/rol-heddwas/

Os na allwch ddod o hyd i'r atebion roeddech yn chwilio amdanynt, gallwch hefyd anfon eich ymholiadau dros e-bost i'r tîm Recriwtio AD yn [email protected] neu ffonio 01656 869225.

Gallwch drafod ymholiadau o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9am a 5pm a rhwng 9am a 4.30pm ar ddydd Gwener.

Y broses ymgeisio

Gallwch gwblhau'r ymarferion ar unrhyw declyn sydd â'r rhyngrwyd gyda chamera (gliniadur, llechen neu ffôn), ond er mwyn sicrhau cydnawsedd llawn gyda'r llwyfan ar-lein, dylai'r canlynol gael ei osod:

 

 • Dylai eich system gweithredu fod yn Windows 7 (neu'n uwch) neu'n Mac OS 10.11 (neu'n uwch).
 • Dylai eich porwr fod y fersiwn ddiweddaraf o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome neu Safari.
 • Dylech fod wedi gosod y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash.
 • Rydych angen gwe gamera a meicroffon i gofnodi ymatebion.


Byddai’n ddoeth cwblhau’r broses ymgeisio gyfan ar yr un ddyfais gan y bydd y cyfeiriadau IP yn gwrthdaro os ydych chi’n penderfynu newid dyfeisiau ar ôl i chi ddechrau a gallai hyn eich atal rhag parhau â’ch cais. Felly, fe’ch cynghorir i beidio â chwblhau eich cais yn y gwaith.

 

Fe’ch cynghorir i beidio â defnyddio dyfeisiau symudol, megis llechi neu ffonau symudol, gan nad ydynt yn gydnaws â’r profion ar-lein y mae’n rhaid eu cwblhau. Gallwn ond ailosod profion unwaith i bob ymgeisydd.

 

Cynghorir ymgeiswyr hefyd i gadw llygad ar eu blwch post “sothach” am negeseuon e-bost yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y system.

Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy’n cynnwys rhywfaint o gwestiynau sylfaenol. Os byddwch chi'n pasio'r cam hwn bydd gofyn i chi gwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef Prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad. Mae’n rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio.

 

Holiadur Arddulliau Ymddygiad (BSQ)

 

Mae Holiadur Arddulliau Ymddygiad yr Heddlu yn mesur eich ymddygiad a'ch dewisiadau arferol yn y gwaith. Diben yr holiadur yw asesu a oes gennych yr ymddygiadau a'r agweddau cywir i fod yn effeithiol yn eich swydd. Mae'r holiadur yn eich gwahodd i adolygu nifer o ddatganiadau a nodi pa ddatganiadau rydych yn cytuno'n llwyr/anghytuno'n llwyr â nhw ar raddfa symudol.

 

Yn yr holiadur, cyflwynir y datganiadau hyn am eich ymddygiad arferol yn y gwaith mewn blociau o bedwar. Bydd angen i chi ddarllen pob datganiad yn ofalus ac yna benderfynu i ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad gan ddefnyddio'r raddfa isod.

 

 • Anghytuno'n Llwyr
 • Anghytuno'n Gryf
 • Anghytuno i Raddau
 • Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno
 • Cytuno i Raddau
 • Cytuno'n Gryf
 • Cytuno'n Llwyr

 

Yn dibynnu ar eich ymatebion, mae'n bosibl hefyd y gofynnir i chi raddio datganiadau penodol o ran pa mor dda y maent yn disgrifio eich ymddygiad arferol yn y gwaith. Nid oes cyfyngiad amser, ond dylai gymryd tua 15-20 munud i gwblhau'r holiadur. Nid oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gwblhau'r prawf.

 

Prawf Barn Sefyllfaol (SJT)

 

Mae Prawf Barn Sefyllfaol yr Heddlu yn asesu eich sgiliau i lunio barn a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â sefyllfaoedd sy'n ymwneud â'r swydd. Yn y prawf, cyflwynir cyfres o senarios i chi a fydd yn adlewyrchu sefyllfaoedd heriol y gallech eu hwynebu wrth weithio fel PCSO. Cyflwynir pedwar cam posibl ar gyfer pob senario i chi. Gofynnir i chi raddio pob un o'r pedwar cam o ran ei heffeithiolrwydd i fynd i'r afael â'r senario. Dangosir y raddfa y dylid ei
defnyddio i raddio'r camau isod.

 

 • Gwrthgynhyrchiol – Cam amhriodol a fydd yn cael effaith negyddol neu'n
  gwneud y sefyllfa'n waeth.
 • Aneffeithiol – Cam diwerth na fydd yn helpu'r sefyllfa.
 • Effeithiol i ryw raddau – Cam a fyddai'n cael peth effaith gadarnhaol ar y sefyllfa.
 • Effeithiol – Cam a fyddai'n cael effaith gadarnhaol resymol ar y sefyllfa.
 • Effeithiol Iawn – Un o'r camau gorau y gellid eu cyflawni mewn ymateb i'r
  sefyllfa.

 

Nid oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gwblhau'r prawf. Dylai eich ymatebion fod yn gwbl seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynir ym mhob senario.

 

Prawf o'ch Cymwysterau

 

Bydd gofyn i chi lanlwytho ac atodi eich Tystysgrif Gradd neu Lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol cyn i chi gyflwyno'ch cais. Os nad oes gennych chi gopi o hwn, bydd angen i chi gael gafael ar un gan y sefydliad addysgol priodol.
Os cyflawnwyd eich Gradd (neu'ch cymhwyster Lefel 3) y tu allan i'r DU, rhaid i chi sicrhau cadarnhad gan Sefydliad Addysg Uwch yn y DU fel tystiolaeth y caiff eich cymhwyster ei gydnabod fel un o safon Gradd (neu safon lefel 3).

Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch, mae’n rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf rhesymu a chyfrifo mathemateg llafar. Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd hyd at Lefel 3. Os byddwch yn llwyddo yn y profion uchod, ond yn methu mewn rhan arall o’r broses recriwtio, ni fydd yn ofynnol i chi ailsefyll y profion hyn eto os byddwch am wneud cais eto ymhen chwe mis.

Asesiad SEARCH ar gyfer Swyddogion Heddlu – gohiriwyd y rhain i gyd ac mae'r Coleg Plismona wedi dylunio dewis ar-lein amgen ac yn ei beilota ar hyn o bryd. Dylai hwn fod ar gael i'w gyflwyno i Heddluoedd cyn bo hir.

 

Trosglwyddo sgoriau gan Ganolfan Asesu Genedlaethol yr Heddlu (SEARCH) i Heddlu De Cymru

Gallwch wneud cais i drosglwyddo eich sgôr gan y Ganolfan Asesu, ond dim ond pan fyddwn yn hysbysebu ymgyrch recriwtio.

Fel rhan o’r broses recriwtio genedlaethol, mae Heddlu De Cymru yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n cael marc llwyddo cyffredinol o 50% ym mhob maes cymhwysedd yn y broses asesu genedlaethol (SEARCH). Noder pan fyddwch yn gwneud cais i drosglwyddo eich sgôr, y bydd yn ofynnol i chi gwblhau a chyflwyno ffurflen gais o hyd, a chwblhau unrhyw adrannau eraill o’r broses recriwtio y cewch eich cyfeirio atynt. (Ni fyddwch yn cael cadarnhad o ran p’un a yw eich sgôr o’r Ganolfan Asesu wedi cael ei derbyn ai peidio nes bod yr ymgyrch wedi cau).

Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar y cymwyseddau a'r gwerthoedd sydd wedi'u cynnwys yn y proffil rôl a oedd yn gysylltiedig â'r hysbyseb, ac sydd hefyd yn bwysig i Heddlu De Cymru.

 

Defnyddiwch enghreifftiau o'ch bywyd gwaith, cymdeithasol, cartref neu addysgol i ateb y cwestiynau cyfweliad. Yn yr enghreifftiau hyn rydym yn chwilio am dystiolaeth benodol o ymddygiadau cymhwysedd sy'n gweddu i werthoedd ein sefydliad.

 

Byddwch yn benodol: rydym am wybod yr hyn y gwnaethoch CHI ei ddweud neu ei wneud ar adeg benodol i ymdrin â'r sefyllfa. Felly, mae'n bwysig bod yr enghreifftiau rydych yn eu rhoi yn sôn am eich profiadau chi ac mor fanwl â phosibl.

Prawf ffitrwydd

Weithiau, bydd plismona yn rôl sy'n gofyn llawer yn gorfforol, felly bydd angen i chi fod mewn cyflwr corfforol da i basio'r prawf ffitrwydd. Bydd y prawf yn mesur a yw lefel eich ffitrwydd yn ddigon da.

Ar gyfer y prawf gwydnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar hyd trac 15 metr yn unol â chyfres o synau blipio. Wrth i'r prawf fynd yn ei flaen, bydd y blipiau yn cyflymu i lefel 5.4.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Asesiad meddygol

O ganlyniad i natur gwaith plismona, mae ffitrwydd ac iechyd da yn hollbwysig. Fodd bynnag, croesawir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwch yn cael archwiliad meddygol.

Ceir anhwylderau a chyflyrau meddygol penodol y gallent gael effaith niweidiol ar eich gallu i gyflawni'r rôl mewn ffordd effeithiol; ystyrir pob achos yn ofalus fel rhan o'r broses feddygol.

 

Mynegai Màs y Corff (BMI)

Asesir ystod eich pwysau yn ystod eich asesiad meddygol. Mae'r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesur a elwir eich mynegai màs y corff (BMI). Gellir darganfod hwn os ydych yn gwybod eich pwysau a'ch taldra. Y cyfrifiad yw eich pwysau (mewn cilogramau) wedi'i rannu gyda'ch taldra (mewn metrau sgwâr). Gellir gweld canllawiau a siartiau hawdd i'w defnyddio ynghylch sut i gyfrifo'ch BMI ar wefan GIG.

Mae GIG yn cynghori bod BMI o 18.5 i 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Mae hyn yn golygu nad yw eich corf mewn perygl o ddioddef clefyd sy'n gysylltiedig â'ch pwysau.

Pennir safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu gan y Swyddfa Gartref. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn amlinellu bod hwn rhwng 18 a 30. Efallai y caiff cais ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r safon hwn ei oedi a / neu ni fyddant yn cael eu penodi.

Ni ystyrir bod ymgeiswyr i fod yn Swyddogion yr Heddlu, y mae eu BMI dros 32, yn ffit, oni bai bod canran y braster yn eu corff yn llai na 30% ar gyfer dynion neu 36% ar gyfer menywod.

 

Archwilio a geirdaon

Nodir pwysigrwydd gonestrwydd ac uniondeb yn glir trwy gydol ein proses ymgeisio. Mae swyddogion yn destun y Safonau Ymddygiad Proffesiynol, sy'n nodi mewn ffordd glir yr hyn y gall cymunedau ei ddisgwyl gan eu swyddogion.

Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

 

Prawf cyffuriau a fetio biometrig

Gofynnir i chi gael prawf cyffuriau a darparu gwybodaeth am unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd hefyd. Cyflwynwyd deddfwriaeth sy'n mynnu bod ymgeiswyr yn dilyn proses fetio biometrig.

Os byddwch yn methu'r prawf cyffuriau, ni chynigir swydd i chi gyda Heddlu De Cymru. Tynnir yn ôl y cynnig a roddwyd i ymgeiswyr mewnol sy'n methu prawf cyffuriau a gellir defnyddio'r canlyniadau o'r prawf cyffuriau yn unol â Pholisi Disgyblu Staff Heddlu De Cymru a Chod Ymddygiad Staff yr Heddlu.

Ar y dydd, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen caniatâd er mwyn casglu eich olion bysedd a sampl o'ch DNA at ddibenion archwiliad tybiannol a bod eich olion bysedd a'ch proffil DNA yn cael eu cadw yng Nghronfa Ddata Diddymu yr Heddlu (PEDb).

Diben sicrhau olion bysedd a samplau DNA yw er mwyn gallu cynnal archwiliad tybiannol yn erbyn y cronfeydd lleol a chenedlaethol cyn i chi gael eich penodi i'r heddlu. Diben hyn yw sicrhau nad ydych wedi bod yn destun sylw niweidiol yr heddlu yn flaenorol, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, a hefyd, nad oes unrhyw gyswllt rhyngoch chi ac unrhyw safleoedd trosedd heb eu datrys.

Bydd chwe mis cyntaf hyfforddiant yr heddlu mewn ystafell ddosbarth. Bydd hyfforddwyr swyddogion yr heddlu a staff yr heddlu yn darparu'r cwrs mewn sefydliad hyfforddi'r heddlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Cwrs di-breswyl yw hwn a gynlluniwyd i helpu i fanteisio i'r eithaf ar botensial dysgu yn academaidd ac yn ymarferol, gan ddechrau datblygu sgiliau plismona gweithredol. Mae'r maes llafur yn y dosbarth yn seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona, sy'n cynnwys yr holl feysydd sy'n ofynnol ar gyfer rôl Cwnstabl yr Heddlu. Cynhelir pecynnau E-ddysgu amrywiol hefyd, law yn llaw â hyfforddiant ffitrwydd, cymorth cyntaf a diogelwch personol.
Ar adegau amrywiol yn ystod y cwrs, bydd angen i gwnstabliaid fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth trwy gyfrwng prosesau asesu anffurfiol a ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau aml-ddewis, aseiniadau ac asesiadau ymarferol. Disgwylir i gwnstabliaid ddangos yr ymddygiad a'r agwedd briodol bob amser yn ystod eu hyfforddiant, yn unol â Chod Moeseg y gwasanaeth heddlu.

 

Ar ôl cwblhau blwyddyn un yn llwyddiannus, bydd swyddogion yn cychwyn ar gyfnod tiwtora mewn gorsaf heddlu weithredol gyda thiwtor cymwys. Bydd cwblhau cam y tiwtor yn llwyddiannus yn caniatáu i'r cwnstabliaid fyfyrwyr gael eu gosod ar batrôl annibynnol.

 

Yn ystod blynyddoedd dau a thri, wrth weithio mewn amgylchedd gweithredol, bydd cwnstabliaid fyfyrwyr ar y brentisiaeth yn gweithio tuag at sicrhau gradd mewn Arfer Plismona Proffesiynol a bydd cwnstabliaid fyfyrwyr sy'n dal Gradd yn gweithio tuag at gyflawni Tystysgrif Graddedig mewn Plismona Proffesiynol.
Bydd gofyn i'r rhai a gaiff eu recriwtio o'r ddwy raglen gwblhau portffolio cymhwysedd galwedigaethol yn ystod eu cyfnod prawf, a bydd gofyn iddynt gwblhau lefel o astudio preifat, y tu allan i oriau gwaith.

 

Byddwch yn ymwybodol ar eich penodiad ac yn ystod eich gwasanaeth y gallech gael eich anfon i unrhyw leoliad yn Ne Cymru yn seiliedig ar angen gweithredol. Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol hefyd er y byddant yn gymwys i gael rhywfaint o amser astudio wedi’i neilltuo yn y gweithle i gefnogi eu datblygiad proffesiynol, mae hefyd yn debygol y bydd angen i rai myfyrwyr astudio’n breifat y tu allan i oriau gwaith.Amcangyfrifir y bydd unrhyw ddysgwr ar raglen gradd neu raglen diploma i raddedigion yn cwblhau 5 awr o astudio preifat yr wythnos ar gyfartaledd, er y bydd hyn yn dibynnu’n fawr iawn ar y myfyriwr. Mae’n ofynnol i bob dysgwr gwblhau’r cymhwyster gofynnol yn llwyddiannus. Noder y bydd “amser astudio wedi’i neilltuo” yn amodol ar anghenion y sefydliad.