Yn ystyried ailymuno?

Erbyn hyn, gall cyn swyddogion ailymuno â heddlu hyd yn oed os daeth eu gwasanaeth blaenorol i ben fwy na phum mlynedd cyn ailymuno. Mae'n bosibl y cânt eu penodi i reng uwch, rheng is, neu'r un rheng, yn dibynnu ar  benderfyniad a wneir gan y prif swyddog sy'n gwneud y penodiad.

Os hoffech chi ddatgan eich diddordeb, cysylltwch â'n tîm recriwtio drwy e-bost: [email protected]

Cwestiynau Cyffredin

Yn anffodus, rhaid i swyddogion sy'n dymuno gwneud cais fod wedi cwblhau eu cyfnod prawf 2/3 flynedd yn llwyddiannus ar y rheng briodol neu Gam 4 proses NPPF erbyn dyddiad cau y broses ymgeisio.

Yn anffodus, nid yw ymchwilwyr sifil yn swyddogion heddlu tynghedig ac nid ydynt yn gymwys i drosglwyddo i rôl Swyddog yr Heddlu, er gwaethaf y ffaith y gallent fod wedi cael profiad ymchwilio. 

Sylwer bod rhan fwyaf y swyddi gwag yn Uned Reoli Sylfaenol y Dwyrain ac mewn adrannau arbenigol penodol.  Os hoffech drosglwyddo i leoliadau neu rolau eraill o fewn Heddlu De Cymru, efallai y caiff eich cais ei ddal yn unol â swyddi gwag yn y dyfodol.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i chi fynychu apwyntiad meddygol, sy'n cynnwys prawf golwg. Y safon ofynnol ar hyn o bryd yw 6/36 heb gymorth (heb yr angen i wisgo sbectol/lensys cyffwrdd.

Byddwn yn cysylltu â'ch adran AD i gadarnhau eich cofnodion salwch, PDR, hyfforddiant, eich cyflog a'ch pensiwn. A fyddech gystal â darparu rhif ffôn a chyfeiriad e-bost uniongyrchol ar eu cyfer.

Byddem yn awgrymu y byddai rheng Arolygydd neu'n uwch yn addas.

Os bydd y cyrsiau hyfforddiant a fynychwyd yn rhai sy'n cael eu hachredu ar lefel genedlaethol, gan ddilyn canllawiau cenedlaethol, a cheir tystiolaeth o gymhwysedd (h.y. tystysgrif cwblhau cyrsiau a darpariaeth ddiweddaru), byddai modd eu trosglwyddo.

Byddai angen i swyddogion sy'n meddu ar gymhwyster Ospre wneud cais am ddyrchafiad ar ôl iddynt gael eu penodi, pan fydd gennym broses recriwtio dyrchafiad ar agor yn Heddlu De Cymru.  Byddwch yn trosglwyddo yn unol â'ch gradd bresennol.

  • Holl Heddluoedd tiriogaethol Cymru a Lloegr.
  • Gwasanaeth yr Heddlu Gogledd Iwerddon
  • Heddlu Trafnidiaeth Prydain (BTP)
  • Heddlu y Weinyddiaeth Amddiffyn (Mod) a Chwnstabliaeth Porthladd Tilbury
  • Heddlu Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gan swyddogion sy'n gwasanaethu gyda'r canlynol ar hyn o bryd:

  • Cwnstabliaeth Niwclear Sifil (CNC)
  • Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) – staff sydd â phrofiad ymchwilio ond nad ydynt yn swyddogion tynghedig.