Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan swyddogion a all fod â diddordeb mewn ymuno â Heddlu De Cymru.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).


Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.


Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.

 

Fel heddlu, rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn y dechnoleg ddiweddaraf ac yn llesiant staff a swyddogion. Mae Heddlu De Cymru wedi bod wrth wraidd llawer o ddigwyddiadau mawr – gyda Chynghrair y Pencampwyr, NATO a'r Gemau Olympaidd ymhlith eraill wedi eu cynnal yma yn Ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

 

Pan fydd hi'n amser i chi arbenigo neu gael dyrchafiad; fe welwch fod Heddlu De Cymru yn gyflogwr cefnogol a byddwn yn rhoi cyfle i'ch dyheadau a'ch galluoedd gael eu cydnabod.

 

Mae ein Rhaglen Rheoli Talent unigryw yn newydd ar gyfer 2020, gan gynnig llwybrau datblygu ychwanegol i swyddogion eithriadol.

 

Mae'r llwybr gyrfa ar gyfer swyddogion yr heddlu yn arwain at reng Prif Uwcharolygydd.

Rydym yn gwirio ceisiadau er mwyn sicrhau bod ymgeiswyr wedi llwyddo yn y cyfnod prawf a'u bod yn bodloni'r meini prawf cywir ar gyfer dyrchafiad yn y rheng y gwnaed cais amdani.

 

Rydym yn gwirio cymhwysedd yn unol â gofynion y Swyddfa Gartref ynglŷn â chanllawiau Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu e.e. rhaid gorchuddio tatŵau â lifrai.

 

Ni chaniateir i chi fod â thatŵau ar eich dwylo, eich gwddf, eich elinoedd na'ch wyneb a allai beri tramgwydd i aelodau'r cyhoedd neu gydweithwyr, neu a allai gael eu hystyried yn anllad, yn orliwgar neu'n gythruddol.

 

Ditectifs

Ar gyfer rolau ditectifs, rydym hefyd yn gofyn am dystiolaeth o achrediad PIP
perthnasol.

 • CID (Mae'n hanfodol eich bod yn meddu ar achrediad PIP II neu'n gweithio tuag ato)
 • Diogelu'r Cyhoedd (Mae'n hanfodol eich bod yn meddu ar achrediad PIP II neu'n gweithio tuag ato)
 • Troseddau Mawr (Mae'n hanfodol eich bod yn meddu ar achrediad PIP II neu'n gweithio tuag ato)
 • Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol (Nid yw achrediad PIP II yn hanfodol)
 • Ffynhonnell Benodedig (Nid yw achrediad PIP II yn hanfodol)
 • Fforenseg Ddigidol a Seiberdroseddu (Nid yw achrediad PIP II yn hanfodol)

In the video below DS Ambler talks about his experience of transferring to South Wales Police from Hampshire.

Y broses ymgeisio

Nodwch y rôl yr hoffech wneud cais amdani ar y ffurflen gais.

 

Byddwn yn sgorio'r dystiolaeth rydych wedi'i darparu o'ch sgiliau a'ch profiad. Os byddwch yn llwyddiannus ar y cam hwn, cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Gofynnir i chi fynychu cyfweliad lle bydd angen i chi ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar gymhwysedd. Os byddwch yn llwyddiannus, cewch gynnig amodol yn ogystal â gwahoddiad i fynychu gwiriadau cefndirol.

 

Mae'r cynnig hwn yn amodol ar gwblhau'r holl wiriadau cefndirol gofynnol fel y nodir isod. 

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, bydd agen i ni gwblhau gwaith fetio diogelwch ac ariannol (gan gynnwys gwiriad gydag adran Safonau  Proffesiynol eich heddlu cartref), i'r lefel sy'n ofynnol ar gyfer y rôl. Byddwn hefyd yn eich gwahodd i gwblhau g wiriad Meddygol (a BMI), prawf ffitrwydd, proses fetio biometrig (olion bysedd a chwiliad DNA ar hap) yn ogystal â phrawf cyffuriau. Byddwn yn ceisio trefnu pob prawf ar gyfer yr un diwrnod ond ni
allwn warantu hyn gan fod apwyntiadau'n dibynnu ar alw sefydliadol.

 

Er mwyn hwyluso'r gwiriadau cefndir hyn, byddwn yn gofyn i chi gwblhau'r canlynol:

 • Ffurflenni fetio diogelwch ac ariannol
 • Ffurflen cydsynio i gael mynediad at gofnodion cwynion a disgyblaeth
 • Adolygiad o berfformiad a datblygiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf
 • Byddwn yn gofyn i chi ddarparu ffurflen ganiatâd i'ch adran Iechyd Galwedigaethol
  fel y gallwn gael mynediad i'ch mynediad.


Byddwn hefyd yn cysylltu â'ch heddlu cartref ar yr adeg hon i gadarnhau cyfnodau o salwch a hyfforddiant, yn ogystal â'ch cyflog/pensiwn.

Unwaith y byddwn wedi cwblhau'r holl wiriadau cefndir yn ogystal â chadarnhau
gwybodaeth yr heddlu gartref, byddwn yn anfon cynnig terfynol o benodiad atoch yn cadarnhau'r swydd, y lleoliad, yr hyfforddiant ac ati. 

Byddwn yn gofyn i chi fynychu sesiynau sefydlu am dair wythnos ar ôl dechrau – bydd hyn yn cynnwys pethau fel ffitio lifrai a chael cerdyn adnabod, cyflwyniad i'r Gymraeg, hyfforddiant ar Amrywiaeth, Diogelwch Swyddogion, Diogelu Data a chyrsiau ar ein systemau.

Ar ôl i chi gwblhau'r sesiynau sefydlu, byddwn yn eich gwahodd i fynychu seremoni ailardystio.

Os hoffech chi ddatgan eich diddordeb, cysylltwch â'n tîm recriwtio drwy e-bost: [email protected]