Nid oes modd gwneud cais ar hyn o bryd. Cadwch lygad allan am y wybodaeth ddiweddaraf.

Ydych chi am wneud gwahaniaeth yn eich swydd? Yna gallai bod yn Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu fod yn ddewis da i chi.

PCSO yw’r cyswllt hanfodol hwnnw rhwng y gymuned a gwasanaeth yr heddlu er mwyn helpu i wneud yn siŵr bod gan bawb y cymorth sydd ei angen arnynt. Gall bod yn PCSO fod yn heriol ond mae hefyd yn rôl sy’n cynnwys amrywiaeth, ystyr a chyffro.

Byddwch yn cefnogi plismona rheng flaen drwy gyflawni tasgau megis rhwystro goryrru y tu allan i’n hysgolion, rhoi gwybod am fandaliaeth, neu leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, bydd eich gwaith yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth gadw De Cymru yn ddiogel.

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y sefydliad ac yn y gwasanaeth a ddarperir gennym. Ein nod yw hyrwyddo a chyflawni gweithlu cwbl gynhwysol i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae Heddlu De Cymru yn croesawu'n benodol ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli.

Mae Heddlu De Cymru yn falch o weithio o dan fenter gweithredu cadarnhaol i gefnogi'r rheini o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Os ydych yn dod o gefndir amrywiol a bod gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, cysylltwch â'n Tîm Gweithlu Cynrychioliadol.

Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru ac er ei fod yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach ag arwynebedd o tua 812 o filltiroedd sgwâr, sy’n cyfateb i ddim ond 10% o arwynebedd daearyddol Cymru, mae Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad).


Mae De Cymru yn rhanbarth amrywiol gydag ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol gan gynnwys y ddwy ddinas fwyaf yng Nghymru, sef Abertawe a’r brifddinas, Caerdydd. Mae’r heddlu hefyd yn gwasanaethu 63 o’r 100 o gymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.


Mae gan yr heddlu bron i 3000 o swyddogion yr heddlu a thros 2200 o staff yr heddlu, gan gynnwys Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a thîm o wirfoddolwyr ymroddgar sy’n cynnwys dros 100 o Gwnstabliaid Gwirfoddol a thua 150 o Wirfoddolwyr Ifanc yr Heddlu.


Fel heddlu, rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn y dechnoleg ddiweddaraf ac yn llesiant staff a swyddogion. Mae Heddlu De Cymru wedi bod wrth wraidd llawer o ddigwyddiadau mawr – gyda Chynghrair y Pencampwyr, NATO a'r Gemau Olympaidd ymhlith eraill wedi eu cynnal yma yn Ne Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.


Ymunwch â ni er mwyn ein helpu i fod y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt.

Oedran

Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i ddod yn PCSO. Nid oes terfyn oedran uchaf.

 

Rhybuddion ac Euogfarnau

Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i ymuno â'r heddlu o hyd os bydd gennych fân rybuddion/euogfarnau, ond bydd rhai troseddau ac amodau yn eich gwneud yn anghymwys. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sydd wedi cael rhybudd ffurfiol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, neu sydd wedi cyflawni trosedd dreisgar neu drosedd trefn gyhoeddus. Wrth wneud ein penderfyniadau, cawn ein llywio gan Feini Prawf Cymhwysedd 03/2012 yr Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Gwella Plismona ar gyfer rôl cwnstabl yr heddlu 2019.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydeinig, dinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, dinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, rhaid eich bod wedi bod yn byw yn y DU am gyfnod di-dor am dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Mae hyn er mwyn bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg ac nid oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu fetio.

 

Statws Ariannol

Caiff statws ariannol pob ymgeisydd ei gadarnhau. Cynhelir y gwiriadau hyn am fod gan Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu fynediad i wybodaeth freintiedig, a all eu gwneud yn agored i lygredigaeth. Gwrthodir unrhyw ymgeiswyr y mae ganddynt ddyfarniadau Llys Sirol cyfredol yn eu herbyn, neu sydd wedi'u cofrestru'n fethdalwyr â dyledion heb eu talu. Os bydd gennych ddyledion methdalu sydd wedi'u gollwng, yna bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif Boddhad gyda'ch cais. Ni chaiff ymgeiswyr sy'n destun Trefniant Gwirfoddol Unigol (IVA) cyfredol eu hystyried.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r dyletswyddau i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu wedi bod yn rhan ohoni yn flaenorol, mae'n bosibl y caiff eich cais ei wrthod.

 

Cymwysterau

Er mwyn ymuno â'r heddlu yn y rôl hon, mae angen cymhwyster lefel 2 neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (Gradd A-C). Noder y bydd angen i chi
lanlwytho tystiolaeth o'ch tystysgrif Mathemateg a Saesneg lefel 2 pan fyddwch yn cyflwyno eich cais. Os nad ydych yn meddu ar dystysgrif ddilys, rhaid i chi gael un cyn dechrau'r broses gwneud cais. Os nad oes gennych gymhwyster lefel 2, neu os nad oes gennych gopi o'ch tystysgrif, bydd angen i chi sefyll prawf ar-lein a fydd yn profi eich gallu academaidd i weithio ar lefel 2. Os byddwch yn cwblhau'r prawf ar-lein yn llwyddiannus, gallwch fwrw ati gyda'r broses gwneud cais.

 

Tatŵau

Bydd ymgeiswyr â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi o bosibl.
Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

Eich cyflog cychwynnol fydd £21,135 - £23,406. Yn ogystal â’ch cyflog, bydd gennych hawl i lwfans sifft penodol a byddwch yn gymwys i hawlio lwfans ychwanegol ar y penwythnosau fel y bo’n berthnasol.

 

Beth gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

 • Lle ar y cwrs hyfforddiant 10 wythnos
 • Gwyliau Blynyddol o 24 diwrnod (yn cynyddu i 29 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth)
 • Cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad
 • Tâl Mamolaeth a Thadolaeth gwell
 • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl 2 flynedd o wasanaeth)
 • Cymorth a chyngor gan Iechyd Galwedigaethol ac amrywiaeth o gymdeithasau staff a mynediad at amrywiaeth o wasanaethau – Ymddiriedolaeth Elusennol a Police Mutual
 • Talebau Gofal Plant – cyfnewidiwch ran o’ch cyflog am dalebau gofal plant di-dreth a heb yswiriant gwladol
 • Mynediad at gampfa gymorthdaledig.
 • Beicio i’r gwaith – gallwch gael beic newydd i deithio i’r gwaith drwy eich cyflog gan arbed treth ac yswiriant gwladol
 • Gostyngiadau Ffordd o Fyw sy’n cynnwys cymorth gyda theithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
 • Rhwydweithiau Cymorth Staff sy’n cynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith Staff Hoyw, Cymdeithas yr Heddlu Du, Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu, Rhwydwaith Cymorth Abledd, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.

 

Manteision gweithio i Heddlu De Cymru

Y person

Fel PCSO, byddwch yn gweithio yng nghanol ein cymunedau gan ddarparu presenoldeb mewn lifrai sy'n weladwy, yn hygyrch ac yn hawdd mynd atoch. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu dangos y rhinweddau canlynol:

 • Sgiliau cyfathrebu da: Mae'n hanfodol eich bod yn gallu gwrando ar anghenion a phryderon pobl eraill
 • Y gallu i feithrin cydberthnasau gwaith effeithiol: Fel PCSO, bydd angen i chi fynd ati'n rhagweithiol i feithrin ymddiriedaeth a hyder â chydweithwyr a'r gymuned
 • Y gallu i weithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm: Yn aml, byddwch yn gweithio'n annibynnol fel rhan o'ch gwaith fel PCSO, ond mae'n bwysig eich bod yn gallu cyfrannu'n effeithiol at weithgareddau yn y gymuned leol ehangach

Y rôl

Mae ymuno â'n Heddlu fel PCSO yn ffordd heriol a gwerth chweil o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl De Cymru. Fel PCSO, byddwch yn gweithio gydag aelodau o'r cyhoedd yn barhaus, yn meithrin cydberthnasau â chyflogwyr, arweinwyr busnes a chymunedau, a chewch bwerau cyfyngedig sy'n addas ar gyfer eich rôl.

Fel PCSO, ni fyddwch yn ymchwilio i droseddau difrifol, yn cynnal cyfweliadau nac yn cyflawni tasgau mwy cymhleth a risg uchel y mae Swyddogion yr Heddlu yn eu cyflawni. Fodd bynnag, byddwch yn chwarae rôl hanfodol wrth leihau troseddau ledled De Cymru.

Gall PCSOs fod yn rhan o'r canlynol:

 • Cynnal patrolau a darparu presenoldeb amlwg yn y gymuned
 • Rhoi cyngor ar atal troseddau a diogelwch personol
 • Cydgysylltu â phobl allweddol yn y gymuned, megis arweinwyr crefyddol ac arweinwyr busnesau lleol
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, gan gynnwys gwaith yn y gymuned ac mewn ysgolion

Y broses ymgeisio

Gallwch gwblhau'r ymarferion ar unrhyw declyn sydd â'r rhyngrwyd gyda chamera (gliniadur, llechen neu ffôn), ond er mwyn sicrhau cydnawsedd llawn gyda'r llwyfan ar-lein, dylai'r canlynol gael ei osod:

 

 • Dylai eich system gweithredu fod yn Windows 7 (neu'n uwch) neu'n Mac OS 10.11 (neu'n uwch).
 • Dylai eich porwr fod y fersiwn ddiweddaraf o Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome neu Safari.
 • Dylech fod wedi gosod y fersiwn ddiweddaraf o Adobe Flash. Rydych angen gwe gamera a meicroffon i gofnodi ymatebion.

 

Byddai’n ddoeth cwblhau’r broses ymgeisio gyfan ar yr un ddyfais gan y bydd y cyfeiriadau IP yn gwrthdaro os ydych chi’n penderfynu newid dyfeisiau ar ôl i chi ddechrau a gallai hyn eich atal rhag parhau â’ch cais. Felly, fe’ch cynghorir i beidio â chwblhau eich cais yn y gwaith.


Fe’ch cynghorir i beidio â defnyddio dyfeisiau symudol, megis llechi neu ffonau symudol, gan nad ydynt yn gydnaws â’r profion ar-lein y mae’n rhaid eu cwblhau. Gallwn ond ailosod profion unwaith i bob ymgeisydd.


Cynghorir ymgeiswyr hefyd i gadw llygad ar eu blwch post “sothach” am negeseuon e-bost yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y system.

Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy’n cynnwys rhywfaint o gwestiynau sylfaenol. Os byddwch chi'n pasio'r cam hwn bydd gofyn i chi gwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef Prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad. Mae’n rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio.

 

Holiadur Arddulliau Ymddygiad (BSQ)

 

Mae Holiadur Arddulliau Ymddygiad yr Heddlu yn mesur eich ymddygiad a'ch dewisiadau arferol yn y gwaith. Diben yr holiadur yw asesu a oes gennych yr ymddygiadau a'r agweddau cywir i fod yn effeithiol yn eich swydd. Mae'r holiadur yn eich gwahodd i adolygu nifer o ddatganiadau a nodi pa ddatganiadau rydych yn cytuno'n llwyr/anghytuno'n llwyr â nhw ar raddfa symudol.

 

Yn yr holiadur, cyflwynir y datganiadau hyn am eich ymddygiad arferol yn y gwaith mewn blociau o bedwar. Bydd angen i chi ddarllen pob datganiad yn ofalus ac yna benderfynu i ba raddau rydych yn cytuno neu'n anghytuno â'r datganiad gan ddefnyddio'r raddfa isod.

 

 • Anghytuno'n Llwyr
 • Anghytuno'n Gryf
 • Anghytuno i Raddau
 • Ddim yn Cytuno nac yn Anghytuno
 • Cytuno i Raddau
 • Cytuno'n Gryf
 • Cytuno'n Llwyr

 

Yn dibynnu ar eich ymatebion, mae'n bosibl hefyd y gofynnir i chi raddio datganiadau penodol o ran pa mor dda y maent yn disgrifio eich ymddygiad arferol yn y gwaith. Nid oes cyfyngiad amser, ond dylai gymryd tua 15-20 munud i gwblhau'r holiadur. Nid oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gwblhau'r prawf.

 

Prawf Barn Sefyllfaol (SJT)

 

Mae Prawf Barn Sefyllfaol yr Heddlu yn asesu eich sgiliau i lunio barn a gwneud penderfyniadau mewn perthynas â sefyllfaoedd sy'n ymwneud â'r swydd. Yn y prawf, cyflwynir cyfres o senarios i chi a fydd yn adlewyrchu sefyllfaoedd heriol y gallech eu hwynebu wrth weithio fel PCSO. Cyflwynir pedwar cam posibl ar gyfer pob senario i chi. Gofynnir i chi raddio pob un o'r pedwar cam o ran ei heffeithiolrwydd i fynd i'r afael â'r senario. Dangosir y raddfa y dylid ei
defnyddio i raddio'r camau isod.

 

 • Gwrthgynhyrchiol – Cam amhriodol a fydd yn cael effaith negyddol neu'n
  gwneud y sefyllfa'n waeth.
 • Aneffeithiol – Cam diwerth na fydd yn helpu'r sefyllfa.
 • Effeithiol i ryw raddau – Cam a fyddai'n cael peth effaith gadarnhaol ar y sefyllfa.
 • Effeithiol – Cam a fyddai'n cael effaith gadarnhaol resymol ar y sefyllfa.
 • Effeithiol Iawn – Un o'r camau gorau y gellid eu cyflawni mewn ymateb i'r
  sefyllfa.

 

Nid oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gwblhau'r prawf. Dylai eich ymatebion fod yn gwbl seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynir ym mhob senario.

 

Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 2 neu uwch, mae’n rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf rhesymu a chyfrifo mathemateg llafar. Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd hyd at Lefel 2.

 

Os byddwch yn cwblhau'r profion ar-lein yn llwyddiannus, cewch eich gwahodd i gael cyfweliad.

Bydd eich cyfweliad yn seiliedig ar y cymwyseddau a'r gwerthoedd sydd wedi'u cynnwys yn y proffil rôl a oedd yn gysylltiedig â'r hysbyseb, ac sydd hefyd yn bwysig i Heddlu De Cymru.

 

 • Gwasanaethu'r Cyhoedd
 • Proffesiynoldeb
 • Agored i Newid
 • Darparu Gwasanaethau
 • Gwneud Penderfyniadau
 • Cydweithio ag Eraill

 

Defnyddiwch enghreifftiau o'ch bywyd gwaith, cymdeithasol, cartref neu addysgol i ateb y cwestiynau cyfweliad. Yn yr enghreifftiau hyn rydym yn chwilio am dystiolaeth benodol o ymddygiadau cymhwysedd sy'n gweddu i werthoedd ein sefydliad.

 

Byddwch yn benodol: rydym am wybod yr hyn y gwnaethoch CHI ei ddweud neu ei wneud ar adeg benodol i ymdrin â'r sefyllfa. Felly, mae'n bwysig bod yr enghreifftiau rydych yn eu rhoi yn sôn am eich profiadau chi ac mor fanwl â phosibl.

 

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad, byddwn yn dechrau cynnal gwiriadau cyn cael eich cyflogi.

Prawf ffitrwydd

Weithiau, bydd plismona yn rôl sy'n gofyn llawer yn gorfforol, felly bydd angen i chi fod mewn cyflwr corfforol da i basio'r prawf ffitrwydd. Bydd y prawf yn mesur a yw lefel eich ffitrwydd yn ddigon da.

Ar gyfer y prawf gwydnwch, gofynnir i chi redeg yn ôl ac ymlaen ar hyd trac 15 metr yn unol â chyfres o synau blipio. Wrth i'r prawf fynd yn ei flaen, bydd y blipiau yn cyflymu i lefel 5.4.

Bydd gofyn i chi fynychu prawf ffitrwydd cyn penodi hefyd, cyn y dyddiad penodi disgwyliedig, a bydd yn rhaid i chi basio hwn er mwyn i'ch cais symud yn ei flaen.

 

Asesiad meddygol

O ganlyniad i natur gwaith plismona, mae ffitrwydd ac iechyd da yn hollbwysig. Fodd bynnag, croesawir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol yn ôl y gofyn.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, byddwch yn cael archwiliad meddygol.

Ceir anhwylderau a chyflyrau meddygol penodol y gallent gael effaith niweidiol ar eich gallu i gyflawni'r rôl mewn ffordd effeithiol; ystyrir pob achos yn ofalus fel rhan o'r broses feddygol.

Wrth gael prawf llygaid, rhaid i recriwtiaid newydd gael golwg 6/12 yn eu llygaid dde neu chwith, neu o leiaf golwg 6/6 yn y ddwy lygad. Rhaid i'r rhai sy'n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd gael golwg 6/36 yn y ddwy lygad pan na fyddant yn gwisgo'u sbectol neu eu lensys cyffwrdd.

 

Mynegai Màs y Corff (BMI)

Asesir ystod eich pwysau yn ystod eich asesiad meddygol. Mae'r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesur a elwir eich mynegai màs y corff (BMI). Gellir darganfod hwn os ydych yn gwybod eich pwysau a'ch taldra. Y cyfrifiad yw eich pwysau (mewn cilogramau) wedi'i rannu gyda'ch taldra (mewn metrau sgwâr). Gellir gweld canllawiau a siartiau hawdd i'w defnyddio ynghylch sut i gyfrifo'ch BMI ar wefan GIG.

Mae GIG yn cynghori bod BMI o 18.5 i 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Mae hyn yn golygu nad yw eich corf mewn perygl o ddioddef clefyd sy'n gysylltiedig â'ch pwysau.

Y Swyddfa Gartref sy'n pennu'r safonau BMI. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30. Os nad yw ymgeiswyr yn cyrraedd y safon hon, efallai y bydd cais yn cael ei ohirio neu ni chânt eu penodi. Ni chaiff ymgeiswyr PCSO sydd â BMI dros 32 eu hystyried yn addas oni bai bod eu canran braster yn llai na 30% i ddynion neu'n 36% i fenywod. Bydd methu â chyrraedd y safonau meddygol a golwg yn golygu na allwch gael eich penodi.

 

Archwilio a geirdaon

Byddwch yn cwblhau ffurflenni mewn perthynas â gwybodaeth fetio diogelwch, a chaiff gwiriadau a chliriadau eu cwblhau gan ein Hadran Fetio. Rhaid i'n Huned Fetio gynnal gwiriadau cefndirol gan ddefnyddio gwybodaeth a ddarparwyd gennych yn eich cais yn eich erbyn chi a'ch teulu gan ddefnyddio systemau'r Heddlu. Bydd y rhain yn cynnwys euogfarnau/rhybuddion a fetio ariannol.

Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

 

Prawf cyffuriau a fetio biometrig

Gofynnir i chi gael prawf cyffuriau a darparu gwybodaeth am unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd hefyd. Cyflwynwyd deddfwriaeth sy'n mynnu bod ymgeiswyr yn dilyn proses fetio biometrig.

Os byddwch yn methu'r prawf cyffuriau, ni chynigir swydd i chi gyda Heddlu De Cymru. Tynnir yn ôl y cynnig a roddwyd i ymgeiswyr mewnol sy'n methu prawf cyffuriau a gellir defnyddio'r canlyniadau o'r prawf cyffuriau yn unol â Pholisi Disgyblu Staff Heddlu De Cymru a Chod Ymddygiad Staff yr Heddlu.

Ar y dydd, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ffurflen caniatâd er mwyn casglu eich olion bysedd a sampl o'ch DNA at ddibenion archwiliad tybiannol a bod eich olion bysedd a'ch proffil DNA yn cael eu cadw yng Nghronfa Ddata Diddymu yr Heddlu (PEDb).

Diben sicrhau olion bysedd a samplau DNA yw er mwyn gallu cynnal archwiliad tybiannol yn erbyn y cronfeydd lleol a chenedlaethol cyn i chi gael eich penodi i'r heddlu. Diben hyn yw sicrhau nad ydych wedi bod yn destun sylw niweidiol yr heddlu yn flaenorol, nad ydych wedi ein hysbysu ohono, a hefyd, nad oes unrhyw gyswllt rhyngoch chi ac unrhyw safleoedd trosedd heb eu datrys.