Dilynwch y cyngor canlynol yn ofalus er mwyn eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar-lein; gall peidio â gwneud hynny olygu y caiff eich cais ei dynnu'n ôl.

O ran ceisiadau gan staff yr heddlu a gyflwynir i Heddlu De Cymru, sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • darllen pob adran o broffil y rôl er mwyn sicrhau eich bod yn deall holl ofynion y swydd
 • adolygu'r meini prawf cymhwysedd hanfodol ar gyfer proffil y rôl y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth ohonynt yn eich cais
 • ailddarllen eich cais er mwyn gwirio'r sillafu, y gramadeg a'r fformatio cyn ei gyflwyno
 • cwblhau eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau

Rhybuddion ac Euogfarnau

Mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i ymuno â'r heddlu o hyd os bydd gennych fân rybuddion/euogfarnau, ond bydd rhai troseddau ac amodau yn eich gwneud yn anghymwys. Dylech ddarllen y meini prawf cymhwysedd cyn gwneud cais.

 

Dinasyddiaeth/Byw yn y DU

Mae'n rhaid eich bod yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, mae'n rhaid eich bod wedi byw'n barhaus yn y DU am gyfnod o dair blynedd yn union cyn gwneud cais. Y rheswm dros hyn yw fel y gellir bodloni'r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg am nad oes gan wasanaeth Heddlu'r DU ar hyn o bryd unrhyw ffordd o hwyluso profion fetio dramor i'r un graddau sy'n angenrheidiol ar gyfer y rheini sydd wedi bod yn byw yn y DU. Ni allwn benodi ymgeiswyr nad ydynt wedi'u fetio.

 

Ymlyniad wrth Blaid

Mae gan Heddlu De Cymru bolisi o wahardd unrhyw un o'n swyddogion rhag bod yn aelodau o Blaid Genedlaethol Prydain, neu sefydliad tebyg y gall ei nodau, ei amcanion neu ei ddatganiadau fod yn groes i'r ddyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol. Os ydych yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu sefydliad tebyg, neu os buoch yn rhan o'r blaid honno neu sefydliad tebyg yn flaenorol, caiff eich cais ei wrthod.

 

Cymwysterau

Ar gyfer rolau staff yr heddlu penodol, bydd yn ofynnol i chi feddu ar gymhwyster ar lefel benodol neu brofiad digonol o weithio yn y maes gofynnol. Caiff hyn ei nodi'n glir ym mhroffil y rôl. Os na fyddwch yn darparu tystiolaeth o'ch cymhwyster na lefel eich profiad gyda'ch cais, caiff ei dynnu yn ôl o'r broses ymgeisio.

 

Tatŵau

Mae'n bosibl y bydd ymgeiswyr sydd â thatŵau gweladwy yn gymwys i gael eu penodi. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol, gan ystyried nifer, natur, maint, amlygrwydd, ymddangosiad a lleoliad y tatŵau. Ni ddylai'r tatŵau fod yn dramgwyddus i gydweithwyr nac aelodau o'r cyhoedd nac ychwaith danseilio urddas eich rôl yn yr Heddlu. Caiff tatŵau ar y gwddf, yr wyneb neu'r dwylo eu hystyried yn annerbyniol o hyd, ond mae'n bosibl y rhoddir ystyriaeth o dan rai amgylchiadau, o ystyried maint, natur, ac amlygrwydd y tatŵ. Os bydd ymgeiswyr yn dewis cael unrhyw datŵau ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, ar ôl cwblhau'r gwiriadau cymhwysedd, yna mae ganddynt gyfrifoldeb i roi gwybod i'r Adran Adnoddau Dynol a rhoi ffotograffau addas y bydd angen eu harchwilio.

Caiff ystod cyflog, oriau contract a lwfansau sifft ar gyfer rôl staff yr heddlu eu nodi'n glir ar y dudalen gwneud cais am swydd wag.

 

Yr hyn y gall Heddlu De Cymru ei gynnig i chi:

 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cyflog Mamolaeth a Thadolaeth uwch (lle y bo hynny'n gymwys)
 • Seibiant Gyrfa – Gall staff wneud cais am seibiant gyrfa (ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd)
 • Cymorth a chyngor gan wasanaethau Iechyd Galwedigaethol ac amrywiaeth o wasanaethau cymorth, gan gynnwys: Ymddiriedolaeth Elusennol a Police Mutual
 • Talebau Gofal Plant – gallwch gyfnewid rhan o'ch cyflog am dalebau gofal plant nad ydynt yn destun treth nac yswiriant gwladol
 • Gostyngiad ar dâl aelodaeth campfeydd
 • Beicio i'r gwaith – gallwch gael beic newydd i fynd i'r gwaith drwy eich cyflog, gan arbed treth ac Yswiriant Gwladol
 • Disgowntiau Ffordd o Fyw, gan gynnwys cymorthdaliadau teithio, cynllun gofal llygaid a llawer mwy
 • Rhwydweithiau Cymorth i Staff, gan gynnwys: Cymdeithas yr Heddlu Benywaidd, Rhwydwaith LGBT, y Gymdeithas Heddweision Duon, Cymdeithas yr Heddlu Cristnogol, Rhwydwaith Cymorth Ability, Ffederasiwn yr Heddlu, Unsain, GMB.

 

Manteision gweithio i Heddlu De Cymru

Os ydych yn ystyried bod gennych anabledd, dywedwch wrthym am y math o addasiadau a allai eich helpu i gymryd rhan yn y broses recriwtio a dethol. Bydd Heddlu De Cymru yn ceisio gwneud yr addasiadau rhesymol sydd eu hangen lle y bo'n ymarferol.

 

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi gwblhau holiadur meddygol ac, yn dibynnu ar y swydd, mae'n bosibl y bydd angen i chi gwblhau archwiliad meddygol e.e. prawf clyw/llygaid.

Cwestiynau cyffredinol am y canllawiau ar ymgeisio

Bydd proffil sy'n gysylltiedig â'r swydd rydych yn gwneud cais amdani wedi'i atodi i'r hysbyseb. Diben y proffil hwn yw rhoi trosolwg o'r rôl a'r meini prawf y bydd angen i chi allu eu bodloni er mwyn gwneud y gwaith. Dylech ddefnyddio Proffil y Rôl i gwblhau rhan asesu'r ffurflen gais.

 

Mae proffil y rôl yn manylu ar y prif gyfrifoldebau a'r meini prawf sy'n ofynnol ar gyfer y rôl. Wrth ddangos tystiolaeth o'ch sgiliau, eich gwybodaeth, eich profiad a'ch rhinweddau personol fel y'u hamlinellir ym meini prawf proffil y rôl, efallai yr hoffech ystyried y prif gyfrifoldebau a pha gymwyseddau / rhinweddau sydd gennych i fodloni'r cyfrifoldebau hyn.

Cymhwysedd yw rhinwedd a ddefnyddir i fesur pa mor dda y gallwch wneud rhywbeth: gall cymwyseddau gynnwys meysydd megis, ‘cynnal safonau proffesiynol’ neu ‘peidio â chynhyrfu ac aros yn broffesiynol dan bwysau’. Os gallwch ddangos tystiolaeth yn eich cais o adeg pan rydych wedi llwyddo i gynnal safonau proffesiynol neu beidio â chynhyrfu dan bwysau, byddwch yn dangos eich bod yn ‘gymwys’ yn y meysydd hyn. Rhaid i chi ddangos tystiolaeth o'r rhinweddau sydd gennych eisoes, neu y gallech eu datblygu, sy'n eich galluogi i gyflawni'r rôl. Defnyddir eich atebion yn yr adran hon i benderfynu a fydd eich cais yn symud ymlaen i'r cam nesaf. Mae'n bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus am eich ymatebion, a all fod yn seiliedig ar brofiadau diweddar neu o'r gorffennol.

 

Mae proffil pob rôl rydym yn ei hysbysebu yn nodi'n glir restr gyflawn o gymwyseddau sy'n ofynnol ac yn ddymunol gan unigolyn i gyflawni'r rôl honno.

Mae'r meini prawf cymhwysedd y mae'n rhaid i chi ddangos tystiolaeth ohonynt wedi'u nodi ar ddiwedd y ddogfen. Caiff y meini prawf cymhwysedd eu dangos ar ffurf tabl.

 

Wrth gwblhau eich cais, sicrhewch eich bod ond yn cwblhau'r adrannau wedi'u marcio â ‘✔' yn y tabl. Peidiwch â chwblhau’r meini prawf sydd wedi'u marcio â ‘X’ gan na fydd y rhain yn cael eu hasesu. Caniateir 500 gair ar gyfer pob maen prawf – ni fydd y cyfrif geiriau yn cario drosodd i'r maen prawf nesaf.

Er mwyn dangos tystiolaeth o feini prawf cymhwysedd perthnasol, bydd angen i chi ddarparu enghreifftiau penodol o dasgau gwaith rydych wedi'u cyflawni neu ddigwyddiadau rydych wedi'u mynychu. Gallwch hefyd nodi sgiliau neu brofiadau rydych wedi'u hennill drwy wneud gwaith gwirfoddol, gwaith yn eich cartref eich hun neu yn yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol, yn ogystal â sgiliau a phrofiadau rydych wedi'u hennill drwy waith â thâl.

 

Nid yw'n hanfodol darparu tystiolaeth ar gyfer pob pwynt unigol – bydd un enghraifft yn aml yn ymdrin â nifer o feini prawf allweddol ac, felly, yn aml gall fod yn addas darparu un senario sy'n disgrifio nifer o sgiliau neu rinweddau personol.

 

Rydym am wybod am yr hyn y gwnaethoch CHI ei ddweud neu ei wneud ar adeg benodol er mwyn delio â'r sefyllfa. Felly, mae'n bwysig bod yr enghreifftiau y byddwch yn eu rhoi yn sôn am eich profiadau chi, a'u bod mor fanwl â phosibl. Rydym yn disgwyl i'ch atebion fod yn berthnasol ac yn gydwybodol. Ceisiwch osgoi defnyddio jargon a bratiaith gan fod hyn yn annerbyniol.