Dilynwch y cyngor canlynol yn ofalus er mwyn eich helpu i lenwi eich ffurflen gais ar-lein; gall peidio â gwneud hynny olygu y caiff eich cais ei dynnu'n ôl.

O ran ceisiadau gan staff yr heddlu a gyflwynir i Heddlu De Cymru, sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

  • darllen pob adran o broffil y rôl er mwyn sicrhau eich bod yn deall holl ofynion y swydd
  • adolygu'r meini prawf cymhwysedd hanfodol ar gyfer proffil y rôl y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth ohonynt yn eich cais
  • ailddarllen eich cais er mwyn gwirio'r sillafu, y gramadeg a'r fformatio cyn ei gyflwyno
  • cwblhau eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau

Cwestiynau cyffredinol am y canllawiau ar ymgeisio

Bydd proffil sy'n gysylltiedig â'r swydd rydych yn gwneud cais amdani wedi'i atodi i'r hysbyseb. Diben y proffil hwn yw rhoi trosolwg o'r rôl a'r meini prawf y bydd angen i chi allu eu bodloni er mwyn gwneud y gwaith. Dylech ddefnyddio Proffil y Rôl i gwblhau rhan asesu'r ffurflen gais.

 

Mae proffil y rôl yn manylu ar y prif gyfrifoldebau a'r meini prawf sy'n ofynnol ar gyfer y rôl. Wrth ddangos tystiolaeth o'ch sgiliau, eich gwybodaeth, eich profiad a'ch rhinweddau personol fel y'u hamlinellir ym meini prawf proffil y rôl, efallai yr hoffech ystyried y prif gyfrifoldebau a pha gymwyseddau / rhinweddau sydd gennych i fodloni'r cyfrifoldebau hyn.

Cymhwysedd yw rhinwedd a ddefnyddir i fesur pa mor dda y gallwch wneud rhywbeth: gall cymwyseddau gynnwys meysydd megis, ‘cynnal safonau proffesiynol’ neu ‘peidio â chynhyrfu ac aros yn broffesiynol dan bwysau’. Os gallwch ddangos tystiolaeth yn eich cais o adeg pan rydych wedi llwyddo i gynnal safonau proffesiynol neu beidio â chynhyrfu dan bwysau, byddwch yn dangos eich bod yn ‘gymwys’ yn y meysydd hyn. Rhaid i chi ddangos tystiolaeth o'r rhinweddau sydd gennych eisoes, neu y gallech eu datblygu, sy'n eich galluogi i gyflawni'r rôl. Defnyddir eich atebion yn yr adran hon i benderfynu a fydd eich cais yn symud ymlaen i'r cam nesaf. Mae'n bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus am eich ymatebion, a all fod yn seiliedig ar brofiadau diweddar neu o'r gorffennol.

 

Mae proffil pob rôl rydym yn ei hysbysebu yn nodi'n glir restr gyflawn o gymwyseddau sy'n ofynnol ac yn ddymunol gan unigolyn i gyflawni'r rôl honno.

Mae'r meini prawf cymhwysedd y mae'n rhaid i chi ddangos tystiolaeth ohonynt wedi'u nodi ar ddiwedd y ddogfen. Caiff y meini prawf cymhwysedd eu dangos ar ffurf tabl.

 

Wrth gwblhau eich cais, sicrhewch eich bod ond yn cwblhau'r adrannau wedi'u marcio â ‘✔' yn y tabl. Peidiwch â chwblhau’r meini prawf sydd wedi'u marcio â ‘X’ gan na fydd y rhain yn cael eu hasesu. Caniateir 500 gair ar gyfer pob maen prawf – ni fydd y cyfrif geiriau yn cario drosodd i'r maen prawf nesaf.

Er mwyn dangos tystiolaeth o feini prawf cymhwysedd perthnasol, bydd angen i chi ddarparu enghreifftiau penodol o dasgau gwaith rydych wedi'u cyflawni neu ddigwyddiadau rydych wedi'u mynychu. Gallwch hefyd nodi sgiliau neu brofiadau rydych wedi'u hennill drwy wneud gwaith gwirfoddol, gwaith yn eich cartref eich hun neu yn yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol, yn ogystal â sgiliau a phrofiadau rydych wedi'u hennill drwy waith â thâl.

 

Nid yw'n hanfodol darparu tystiolaeth ar gyfer pob pwynt unigol – bydd un enghraifft yn aml yn ymdrin â nifer o feini prawf allweddol ac, felly, yn aml gall fod yn addas darparu un senario sy'n disgrifio nifer o sgiliau neu rinweddau personol.

 

Rydym am wybod am yr hyn y gwnaethoch CHI ei ddweud neu ei wneud ar adeg benodol er mwyn delio â'r sefyllfa. Felly, mae'n bwysig bod yr enghreifftiau y byddwch yn eu rhoi yn sôn am eich profiadau chi, a'u bod mor fanwl â phosibl. Rydym yn disgwyl i'ch atebion fod yn berthnasol ac yn gydwybodol. Ceisiwch osgoi defnyddio jargon a bratiaith gan fod hyn yn annerbyniol.

Cyn gwneud cais am unrhyw rôl, rydym yn eich cynghori i wneud y canlynol:

  • Gwneud ymchwil i Heddlu De Cymru. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n ymwybodol o'r hyn rydym yn ei wneud ac yn gallu dangos eu bod yn gwybod am ein gweledigaeth, ein gwerthoedd a'n moeseg.
  • Gwneud ymchwil i Dde Cymru. Mae'n bwysig eich bod yn deall y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, yn ogystal â'r hyn rydym yn ei wneud.
  • Deall y rôl rydych yn gwneud cais amdani. Rydym yn rhoi gwybodaeth gyffredinol ar ein gwefan, ond rydym hefyd yn darparu proffil rôl llawn i ategu pob rôl rydym yn ei hysbysebu. Dylech ei ddarllen yn fanwl ac ystyried a yw'r rôl hon yn addas ar gyfer eich doniau, eich diddordebau a'ch galluoedd. Mae'r wybodaeth yn y ddogfen hon yn cynnwys y cymwyseddau craidd sy'n berthnasol i'r rôl a gaiff eu profi drwy'r broses gwneud cais, cyfweld ac asesu.